VILJAMS ŠEKSPĪRS: DOTS PRET DOTU

Здесь есть возможность читать онлайн «VILJAMS ŠEKSPĪRS: DOTS PRET DOTU» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 1964, категория: Драматургия / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

VILJAMS ŠEKSPĪRS DOTS PRET DOTU
 • Название:
  DOTS PRET DOTU
 • Автор:
 • Издательство:
  LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA
 • Жанр:
  Драматургия / на латышском языке
 • Год:
  1964
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

DOTS PRET DOTU: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «DOTS PRET DOTU»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

VILJAMS ŠEKSPĪRS KOPOTI RAKSTI IV LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964 Redakcijas kolēģija: M. Ķempe, E. Smiļģis, J. Sudrabkaļus Kārļa Egles sakārtojums Mākslinieki A. Stankevičs un V. Ozoliņš DOTS PRET DOTU Traģikomēdija piecos cēlienos Tulkojusi Vizma Belševica Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

VILJAMS ŠEKSPĪRS: другие книги автора


Кто написал DOTS PRET DOTU? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

DOTS PRET DOTU — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «DOTS PRET DOTU», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

VILJAMS ŠEKSPĪRS

DOTS PRET DOTU

Traģikomēdija piecos cēlienos

PERSONAS

Vinčenco, Vīnes hercogs Andželo, hercoga pilnvarotais Eskals, dižciltīgs augstmanis Klaudijs, jauns muižnieks Lučo, uzdzīvotājs Divi fauni muižnieki Brālis Toms I Brālis Pēteris ) mūki Varrijs, muižnieks no hercoga svītas Komandants

Elbovs, vientiesīgs policists

Fross, paviegls jauneklis

Pompejs, Overdanes kundzes krodzinieks

Abhorsons, bende

Bernardins, izlaidīgs cietumnieks

Izabella, Klaudija māsa

Marianna, Andželo saderinātā

Džuljeta, Klaudija iemīļotā

Franciska, mūķene

Overdanes kundze, prieka mājas saimniece Augstmaņi, sardze, pilsoņi, zēns un sulaiņi

Notiek Vīnē.

PIRMAIS CELIENS

PIRMĀ AINA Zāle hercoga pili.

Ienāk hercogs, Eskals, galminieki un sulaiņi.

Hercogs. Eskal!

Eskals.

Jā, mans kungs?

Hercogs.

Es domāju, mēs iztiksim bez runām Par valdīšanas būtību, jo zinu,

Ka jūsu prāta bagātībām pielikt Man savus sīkos padomus nav vērts.

Lai gudrība un uzcītība darbā Iet līdztekus. Nav otra vīra Vīnē,

Kas, pazīdams tās tikumus un tautu, Var labāks tiesnesis un lēmējs būt.

Jums pilnvaras es dodu nebīstoties, Ka tās tiks pārprastas.

 Laiks aicināt Andželo. Sauciet viņu!

Kāds no sulaiņiem aiziet.

Vai uzticams jums liekas jaunais vietnieks? Kā valdīs grāfs?

Jums vienam varu atklāt, Ka īpašs nodoms izvēlēties liek Man tieši viņu.

Visa mana vara

Uz ilgu laiku viņa rokās būs

Ar tiesībām lemt likumu un brivi

Pēc savas gribas apžēlot vai sodīt.

Vai saprātīgs mans lēmums, gudrais Eskal?

Eskals.

Ja vispār mūsu pilsētā kāds cienīgs Nest jūsu augstās uzticības godu, Tas ir Andželo.

Hercogs.

Redziet, tur viņš nāk.

Ienāk Andželo.

Andželo.

Jums labpatika aicināt. Kā vienmēr, Es gatavs pakļausit.

Hercogs.

Andželo mīļais, Tavs mūžs ir mūsu acu priekšā vēries Kā rakstu rullis.

Viss, ar ko tu bagāts, Tev nepieder līdz galam.

Netiek dots Nevienam tik daudz tikumu, lai krātu Tos tikai sev.

Mūs apdāvinot, daba Kā lāpas iededzina ne jau pašu dēļ.

Ja mūsu tikums citiem gaismu nenes, Tad nav mums tikuma.

Un gara cēlums Vien cēliem mērķiem pastāv.

Gudrā daba Kā dieve taupīga ik balvu atzīmē, —

Ir viņa mūžam prasīgs parāddevējs, Kas mūsu pateicību, mūsu slavu

Ar augļu augļiem ievāks savā labā. Bet visi mani vārdi teikti vīram,

 Kas drīzāk spētu mani pamācīt. Andželo, draugs, tu manā vietā paliec.

Ik apžēlošana un nāves spriedums Pēc tavas sirds un prāta Vīnē būs.

Bez atbalsta tu nepaliec — būs Eskals Tavs pirmais padomdevējs, tomēr padotais.

Nu pieņem pilnvaras.

Anždelo.

Mans gaišais pavēlniek, Nav pietiekami pārbaudīts mans metāls,

Lai dižciltīgas proves augsto skaitli Tam uzspiestu.

Hercogs.

Bez atrunām, Andželo! Ir ilgi svērts un briedis mūsu lēmums.

Tu esi izraudzīts, nu pieņem pilnvaras, Jo tāda steiga liek mums ceļā doties,

 Ka neizšķirtas jāatstāj ir Vīnē Vēl nopietnākas lietas. Ja to prasīs

Kāds svarīgs apstāklis, mēs rakstīsim. Ar pārējo tev pašam jātiek galā.

Es atvados, jums visu labu vēlot, Un aizbraucu ar cerību, ka godam

 Būs pildīts uzdevums.

Andželo.

Vai drīkstu iet Par ceļā vajadzīgo parūpēties?

Hercogs.

Nav laika sīkām rūpēm. Tev turpretī, Kaut mani cienot, neklājas to darīt,

Jo manā tronī tagad sēdi tu Un taviem darbiem — manas varas vēriens:

Dzelzs bargumā vai žēlsirdībā gudrā Lemt likumus. Ļauj paspiest tavu roku.

Es braucu slepeni. Es mīlu savu tautu, Bet nepatīk man dižošanās tukša

Tās acu priekšā. Prieka nedod man Ne ļaužu gaviles, ne godbijības kvēlums,

Lai arī sirsnīgs. Domāju, ka nevar To kārot cilvēks saprātīgs. Ardievu!

Andželo.

Lai debesis stāv klāt jums katrā solī. Eskals.

Lai gaišs ir ceļš un gaiša atgriešanās.

Hercogs.

No sirds jums pateicos. Ardievu!

Iziet.

Eskals.

Es vēlos, jūsu augstība, lai atļauts Man visu brīvi pārrunāt ar jums; Un tāpēc vienatnē man tagad vajag pabūt, Lai caurskatītu priekšrakstus, kur skaidri Mans darba lauks un spēku apjoms nosprausts.

Andželo.

Tas nepieciešams arī man, un tāpēc Mes šķiramies, lai satiktos jo drīzāk.

Eskals.

Es gaidu jūs, mans kungs.

Abi aiziet

OTRĀ AINA Iela.

Parādās Lučo un divi muižnieki.

Lučo. Jā mūsu hercogs un citi hercogi nekādi nesapratī­sies ar Ungārijas karali, tad jau laikam visi tie her­cogi bruks viņam virsū.

Pirmais muižnieks. Debesis dod mums mieru, bet ne Un­gārijas karalis.

Otrais muižnieks. Āmen!

Lučo. Tu spried kā tas svētulīgais pirāts, kas nebrauca jūrā bez desmit baušļiem, kaut gan vienu bija izka­sījis no bauslības galdiņiem.

Otrais muižnieks. Tev nebūs zagt?

Lučo. Ja, to viņš bija izdzēsis.

Pirmais muižnieks. Protams. Šis bauslis novērstu kap­teini un viņa komandu no tiešā mērķa, jo viņi bija devušies savās gaitās, lai zagtu. Arī starp mums nav kareivja, kas, galda lūgšanu skaitīdams, vienlīdz labi sagremotu īpašo piedevu, kurā ir runa par mieru.

Otrais muižnieks. Neesmu gan redzējis kareivi, kas tā nepatiktu.

Читать дальше

Похожие книги на «DOTS PRET DOTU»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «DOTS PRET DOTU» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


VILJAMS ŠEKSPĪRS: DIVI VERONIEŠI
DIVI VERONIEŠI
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: JŪLIJS CĒZARS
JŪLIJS CĒZARS
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: OTELLO
OTELLO
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: RIČARDS II
RIČARDS II
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: RIČARDS III
RIČARDS III
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: ROMEO UN DŽULJETA
ROMEO UN DŽULJETA
VILJAMS ŠEKSPĪRS
Отзывы о книге «DOTS PRET DOTU»

Обсуждение, отзывы о книге «DOTS PRET DOTU» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.