VILJAMS ŠEKSPĪRS: JŪLIJS CĒZARS

Здесь есть возможность читать онлайн «VILJAMS ŠEKSPĪRS: JŪLIJS CĒZARS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 1964, категория: Драматургия / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

VILJAMS ŠEKSPĪRS JŪLIJS CĒZARS
 • Название:
  JŪLIJS CĒZARS
 • Автор:
 • Издательство:
  LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA
 • Жанр:
  Драматургия / на латышском языке
 • Год:
  1964
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

JŪLIJS CĒZARS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «JŪLIJS CĒZARS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

VILJAMS ŠEKSPĪRS KOPOTI RAKSTI IV LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964 JŪLIJS CĒZARS Tulkojusi Mirdza Ķempe JULIUS CAESAR Redakcijas kolēģija: M. Ķempe, E. Smiļģis, J. Sudrabkalns Kārļa Egles sakārtojums Mākslinieki A. Stankevičs un V. Ozoliņš Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

VILJAMS ŠEKSPĪRS: другие книги автора


Кто написал JŪLIJS CĒZARS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

JŪLIJS CĒZARS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «JŪLIJS CĒZARS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

VILJAMS ŠEKSPĪRS

JŪLIJS CĒZARS

PERSONAS

Jūlijs Cēzars

Oklāvijs Cēzars  triumvīri

Marks Antonijs  pēc Jūlija Cēzara M. Emilijs Lepids I nāves

Cicerons

Publijs  senatori

Popilijs Lena

Marks Bruts

Kasijs Kaska

Trebonijs sazvērnieki

Ligārijs pret

Dēcijs Bruts Jūliju Cēzaru

Metels Cimbers Cinna

Flāvi/s I tribūni

Maruls f

Artemidors, sofists no Knidas Pareģis

Cinna, dzejnieks

Lucilijs Titinijs

Bruta un

Mes ala •

. „ , Kasīja draugi

Jaunais Katons

Volumnijs

Varons Klits

Klaudijs Bruta

Slratons kalpi

Lūcijs Dardanijs

Pindars, Kasija kalps

Kalpurnija, Cēzara sieva Porcija, Bruta sieva

Senatori, pilsoņi, sargi, pavadoņi u. c.

Notiek pa lielakajai daļai Romā, vēlāk Sardos un Filipu apkaimē.

PIRMAIS CELIENS

PIRMĀ AINA Roma. Iela.

Uznāk Flāviļs, Maruls un pilsoņu bars.

Flāvijs.

Uz mājām, sliņķi! Prom, uz mājām ejiet! Kas še par svētkiem jums? Vai nezināt, Ka amatniekiem aizliegts darbdienās Bez savas amatzlmes apkārt klaiņot? Teic man — kāds amatnieks gan esi tu?

Pirmais pilsonis.

Kungs, esmu namdaris.

Maruls.

Kur ādas priekšauts tavs, kur tava olekts? Ko dari šeit tu, svētku drēbēs tērpies? Un jūsu amats, draugs?

Otrais pilsonis. Patiesi, kungs, salīdzinājumā ar smalku amatnieku esmu tikai lāpītājs.

Maruls. Bet kāds ir tavs amats? Atbildi man tieši!

Otrais pilsonis. Tāds amats, kungs, ka varu strādāt ar tīru sirdsapziņu — patiesi, es izlaboju sliktas pēdas.

Maruls. Kāds amats, stūrgalvīgais nelieti, kāds amats tavs?

Otrais pilsonis. Kungs, es jus ludzu, neplīstiet aiz dus­mām, bet, ja jūs pārplīstu, es varētu jūs salāpīt.

Maruls. Ko gribi ar to teikt? Tu varot mani salāpīt, ne­kaunīgais nelga?

Otrais pilsonis. Jā, kungs, un pazolēt!

Flāvijs. Tu tātad esi kurpnieks?

Otrais pilsonis. Patiesi, kungs, es pārtieku no īlena un nejaucos ne tirgoņu, ne sieviešu lietās. Mana lieta ir īlens. Nudien, kungs, esmu ārsts vecām kurpēm; kad tās ir lielās briesmās, daru tās atkal veselas. Viskrietnākie ļaudis, kādi jebkad staigājuši vēršu ādās, ir mīdījuši zemi ar maniem ražojumiem.

Flāvijs.

Bet kāpēc neesi tu darbnīcā? Kam ļaudis šos pa ielām līdzi vadā?

Otrais pilsonis. Nudien, kungs, tāpēc, lai tie novalkātu savas kurpes, tad man būtu vairāk darba. Bet patie­sībā esam sev paņēmuši brīvdienu, lai redzētu Cē- zaru un priecātos par viņa triumfu.

Maruls.

Kam priecāties? Ko viņš ir uzvarējis?

Un kādus gūstekņus ved līdz uz Romu?

Kas, važās kalti, greznos viņa ratus?

Jūs bluķi, akmeņi, jums jūtu nava!

Ak cietās sirdis, ļaunie Romas vīri,

Vai Pompeju jūs nepazināt? Cikreiz

Jūs rāpāties uz mūriem un uz jumtiem,

Uz torņiem, palodām, pat dūmeņiem

Ar bērniem rokās un tad nosēdējāt

Tur augu dienu, pacietīgi gaidot,

Līdz lielais Pompejs brauks pa Romas ielām.

Kad viņa ratus tālē ieraudzījāt,

Vai neuzgavilējāt tad tik skaļi,

Ka Tibra nodrebēja savā gultnē,

Kad stiprā balsu duna atbalsojās Tās izdobtajos krastos? Un tagad tērpjaties jūs goda drānās? Un paši svināt it kā lielus svētkus? Un tagad kaisāt puķes ceļā tam, Kas lika noasiņot Pompejam? Prom visi!

Uz mājām skrejiet, steigšus krītiet ceļos! Un lūdziet dievus, lai tie novērš sodu, Kam jānāk par šo nepateicību!

Flāvijs.

Nu ejiet, ejiet, labie pilsoņi,

Un par šo noziegumu sapulciniet

Pie Tibras krastiem visus savus brāļus

Un raudiet upē savas asaras,

Līdz seklā straume augstās klintis skūpstīs.

Pilsoņi aiziet.

Kā izkūst viņu būtnes rupjie sārņi, Tie aiziet mēmi vainas apziņā! Uz Kapitolu tagad dodieties! Es iešu te. Ja ieraugāt kur tēlus Ar goda nozīmēm, tās noraujiet!

Maruls.

Vai drīkstam to?

Jūs zināt — svinam Luperkālijas.

Flāvijs.

Tas nav nekas! Mēs negreznosim tēlus Par godu Cēzaram. Es tagad iešu Un pūli projām aizdzīšu no ielām. To dariet arī jūs, kur drūzmu redzat. Mēs Cēzaram no spārniem plūksim spalvas, Kas strauji aug. Lai neuzlido viņš Tai augstumā, ko ļaužu skati nesniedz, Un neliek mums kā vergiem baiļoties.

OTRA AINA Roma.

Publisks laukums.

Uznāk procesija ar mūziku. Cēzars, Antonijs, gatavs skriešanās sacīkstēm, Kalpurnija, Porcija, Dēcijs, Cicerons, Bruts, Kasijs un Kaska, kam seko liels laužu bars, starp tiem pareģis.

Cēzars.

Kalpurnija!

Kaska.

Klusu! Cēzars runā.

Mūzika noklust.

Cēzars.

Kalpurnija!

Kalpurnija.

Jā, mans pavēlniek.

Cēzars.

Tev jānostājas Antonijam ceļā,

Kad skries viņš sacīkstēs. Klau, Antonij!

Antonijs.

Augstais Cēzar!

Cēzars.

Šai steigā neaizmirstiet pieskarties Kalpurnijai, jo veci ļaudis stāsta: Kas svētā skrējienā skar neauglīgo, Tai lāstu noņemt var.

Antonijs.

To atcerēšos! Ja Cēzars saka: dari, — viss būs darīts.

Cēzars.

Tad sāciet, ievērojot ierašas!

Mūzika.

Pareģis. Cēzar!

Cēzars.

Ha! Kas sauc?

Kaska.

Lai visi trokšņi rimst, nu atkal kļūsiet!

Mūzika noklust.

Cēzars.

Kas ļaužu drūzmā manu vārdu sauc? Es dzirdu — balss vēl spalgāka par taurēm Kliedz: «Cēzar!» Runā, Cēzars tagad klausās!

Читать дальше

Похожие книги на «JŪLIJS CĒZARS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «JŪLIJS CĒZARS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


VILJAMS ŠEKSPĪRS: DIVPADSMITĀ NAKTS
DIVPADSMITĀ NAKTS
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: JAUTRĀS VINDZORIETES
JAUTRĀS VINDZORIETES
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: KĀ JUMS TĪK
KĀ JUMS TĪK
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: KARALIS LIRS
KARALIS LIRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: OTELLO
OTELLO
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: ROMEO UN DŽULJETA
ROMEO UN DŽULJETA
VILJAMS ŠEKSPĪRS
Отзывы о книге «JŪLIJS CĒZARS»

Обсуждение, отзывы о книге «JŪLIJS CĒZARS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.