DŽERALDS DARELS: PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS

Здесь есть возможность читать онлайн «DŽERALDS DARELS: PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1977, категория: Природа и животные / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

DŽERALDS DARELS PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS
 • Название:
  PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS
 • Автор:
 • Издательство:
  «Zinātne»
 • Жанр:
  Природа и животные / на латышском языке
 • Год:
  1977
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

DŽERALDS DARELS PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1977 THE OVERLOADED ARK by Gerald M. Durrell Faber and Faber Limited London 1953 No angļu valodas tulkojusi Helma Lapiņa Vladimira Flitita pēcvārds Sabīnes Bauras un Edvarda Mortelmensa ilustrācijas Zinātniskais konsultants Zandis Spuris  Tulkojums latviešu valodā, pēcvārds Izdevniecība «Zinātne», 1977 DAŽI VARDI IEVADAM Šī būs hronika par sešu mēnešu ilgo ceļojumu, kurā es kopā ar savu biedru devos uz Kamerūnas lielā lietus mežiem Rietumāfrikā. Šim ceļojumam bija divi mērķi: pirmkārt, gribējām sagūstīt un dzīvus aizvest uz mājām interesantos zvērus, putnus un rāpuļus, kas mīt šajā ze­mes malā; otrkārt, mēs abi sen bijām lolojuši sapni ap­skatīt Āfriku. Ne baltā cilvēka Āfriku ar autoceļiem, kok­teiļu bāriem un ātrvilcieniem, kas dārdot traucas pa ap­vidiem, kuru floru un faunu noplicinājuši civilizācijas atnestie labumi. Gribējām redzēt vienu no tiem kontinenta apvidiem, kas paglābies no šāda likteņa un vairāk vai mazāk līdzinās Āfrikai, kad tā tikko bija atklāta.

DŽERALDS DARELS: другие книги автора


Кто написал PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

DŽERALDS DARELS

PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS

DŽERALDS DARELS

PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS

DAŽI VARDI IEVADAM

Šī būs hronika par sešu mēnešu ilgo ceļojumu, kurā es kopā ar savu biedru devos uz Kamerūnas lielā lietus mežiem Rietumāfrikā. Šim ceļojumam bija divi mērķi: pirmkārt, gribējām sagūstīt un dzīvus aizvest uz mājām interesantos zvērus, putnus un rāpuļus, kas mīt šajā ze­mes malā; otrkārt, mēs abi sen bijām lolojuši sapni ap­skatīt Āfriku. Ne baltā cilvēka Āfriku ar autoceļiem, kok­teiļu bāriem un ātrvilcieniem, kas dārdot traucas pa ap­vidiem, kuru floru un faunu noplicinājuši civilizācijas atnestie labumi. Gribējām redzēt vienu no tiem kontinenta apvidiem, kas paglābies no šāda likteņa un vairāk vai mazāk līdzinās Āfrikai, kad tā tikko bija atklāta.

Šim vajadzēja kļūt par mūsu pirmo dzīvnieku vāk­šanas ceļojumu. Džons Jelands interesējās par putniem, bet es par zīdītājdzīvniekiem un rāpuļiem. Abi kopā bijām ceļojumu izplānojuši, kopīgi to finansējām; šādā pasā­kumā, proti, jāiegulda krietns kapitāls, jo ekspedīciju ne­finansē zooloģiskie dārzi, kuriem dzīvniekus vāc. Tie, zi­nāms, palīdz citādā ziņā: sastāda sarakstus ar to dzīv­nieku uzskaitījumu, kādus vēlētos iegūt no apvidus, uz kuru jūs dodaties, un jums tad ir vieglāk orientēties, ar ko sākt un ko galvenokārt meklēt un gūstīt.

Par savvaļas dzīvnieku ķeršanu ir rakstīts ļoti daudz, un lielākā daļa šo publikāciju rada gaužām aplamu priekš­statu. Nav tiesa, ka šādā ceļojumā jūs galvenokārt pa- vadat laiku, reizes divdesmit dienā riskējot ar dzīvību, ko apdraud naidīgas iezemiešu ciltis vai plēsīgie zvēri; no otras puses, jūs arī augu dienu nezvilnat atpūtas krēslā, liekot «melnajiem» strādāt jūsu labā. Skaidrs, ka ar zināmu risku šādā ekspedīcijā jārēķinās, tomēr tas tiek stipri pārspīlēts: ja sastopaties ar briesmām, tad deviņos gadījumos no desmit pats esat tās izraisījis. Bez ieze­miešu palīdzības jums nebūtu gandrīz nekādu iespēju sa­ķert dzīvniekus, jo iezemieši pazīst mežus, ir tajos dzi­muši un uzauguši; taču, kad dzīvnieks sagūstīts, to sa­glabāt sveiku un veselu ir jūsu uzdevums. Ja atstāsiet šo darbu iezemiešu ziņā, no jūsu guvuma nepaliks pāri gan­drīz nekas. Deviņdesmit procentu laika jāveltī notverto dzīvnieku kopšanai, bet atlikušie desmit — jūdzēm gariem sirojumiem pa biezokni, sekojot kādam radījumam, kas nevēlas doties rokā. Rakstot grāmatu, ikviens, protams, centīsies apgaismot savas gaitas iespējami spožāk, nevis stāstīt par neinteresanto ikdienas darbu. Nav taču, galu galā, nekāda prieka divsimt piecdesmit lappusēs aprakstīt, kā esat mēzuši pērtiķu krātiņus, ārstējuši dzīvniekiem caureju vai darījuši ko citu, ko mums vajadzēja darīt diendienā. Tātad — ja turpmākajās lappusēs stāstīšu par daudziem mūsu interesantākajiem piedzīvojumiem, tas tomēr nenozīmē, ka ekspedīcijā negadījās garlaicīgi un netīkami brīži, kad visa pasaule šķita pārpildīta ar ne­izmēztiem krātiņiem un sasirgušiem dzīvniekiem un mēs paši nespējām saprast, kādēļ vispār esam šo ceļojumu uzsākuši.

Visbeidzot — man gribētos atbrīvot savu ceļabiedru no jebkādas atbildības par šās hronikas publicēšanu. Izcie­tušam no manis daudz pārbaudījumu tropos, viņam tagad vēl vajadzēs šo to paciest grāmatā; nešaubos, ka viņš to darīs tikpat iecietīgi. Patiesības labad tomēr jāpiebilst: kad pateicu viņam, ka rakstu grāmatu par mūsu ceļo­jumu, viņš ļoti nopietnā balsī man sacīja šādus vārdus: «Klausi manam padomam, vecīt, nedari to …»

PRELŪDIJA

Kuģa priekšgals rīta dūmakā ara jūru, gludu kā spo­gulis. Liegs, satraucošs aromāts plūda mums pretī no ne­redzamā krasta — puķu, leknu augu, palmu eļļas un tūk­stošiem citu burvīgu, skurbinošu dvesmu, kas saullēkta brīdī dvašoja no zemes, brīdī, kad debesīs cauri miglai viedās palss, valgans gaismas aplis. Saulei paceļoties aiz­vien augstāk, staru svelme sāka kliedēt miglas varu pār zemi un jūru. Staru šķēpi lēnām spieda miglu garās, laiski vijīgās vērpetēs uz debess vidu, un pamazām skatienam pavērās līcis un piekraste, un es pirmoreiz ieraudzīju Āfriku.

Vizmainajā ūdenī bija izkaisīta riekšava sīku saliņu — ikviena no tām kā zaļiem kokiem apaudzis konuss, tik ba­gātīgi apaudzis, ka likās — teju, teju nogrims no lapu pārbagātības smaguma. Aiz saliņām slējās kontinenta stāvā piekraste, klāta ar biezu meža segu līdz pat tai vietai, kur, rīta gaismas zeltīts, dūmakā kā milzis iezīmē­jās Kamerūnas kalna masīvs. Pēc Anglijas pasteļtoņiem šās ainavas krāsas šķita pārmērīgi spilgtas un spožas, tā ka vai acis sāka smelgt no to pārliekā košuma. Virs saliņām spēcīgiem spārnu vēzieniem strauji laidelējās pe­lēku papagaiļu bari, putnu ērmīgie ķērcieni un svilpieni vārā atbalsī sasniedza arī mūsu ausis. Virs kuģa sakultā ķīļūdens riņķoja divas brūnas klijas, drudžaini meklēda­mas kaut ko ēdamu, bet no miglas skrandām, kas cēlās arvien augstāk debesīs, negaidot iznira grifērglis — ma­sīvs un skaists, ar mirdzošu baltmelnu spalvojumu. Pāri visam — zemei un jūrai, kas daļēji vēl slēpās gaistošās miglas līganajās grīstīs, pludoja burvīgā smarža, kuru samanījām jau pirmāk, tikai tagad tā bija spēcīgāka, in­tensīvāka, reibinošāka, solīja biezus mežus, leknus, nied­rēm aizaugušus purvus un teiksmainas upes zem koku lapotņu baldahīna.

Читать дальше

Похожие книги на «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS»

Обсуждение, отзывы о книге «PĀRPILDĪTAIS ŠĶIRSTS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.