VILJAMS ŠEKSPĪRS: KĀ JUMS TĪK

Здесь есть возможность читать онлайн «VILJAMS ŠEKSPĪRS: KĀ JUMS TĪK» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 1964, категория: Драматургия / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

VILJAMS ŠEKSPĪRS KĀ JUMS TĪK
 • Название:
  KĀ JUMS TĪK
 • Автор:
 • Издательство:
  LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA
 • Жанр:
  Драматургия / на латышском языке
 • Год:
  1964
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

KĀ JUMS TĪK: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «KĀ JUMS TĪK»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

VILJAMS ŠEKSPĪRS KOPOTI RAKSTI sešos sējumos KOPOTI RAKSTI III KĀ JUMS TĪK Tulkojis Valdis Grēviņš LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964 Redakcijas kolēģija: M Ķempe, E. Smilģis, J. Sudrabkalns Kārļa Egles sakārto ļums Mākslinieki: A. Stankevičs un V. Ozoliņš Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

VILJAMS ŠEKSPĪRS: другие книги автора


Кто написал KĀ JUMS TĪK? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

KĀ JUMS TĪK — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «KĀ JUMS TĪK», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

VILJAMS ŠEKSPĪRS

KĀ JUMS TĪK

as you like it

PERSONAS

Trimdā izraidītais hercogs

Frederiks, hercoga brālis, valsts varas uzurpators

Amjēns  Žaks galminieki  kas pavada izraidīto hercogu

Le Bo, augstmanis Frederika galmā

Saris, Frederika stiprinieks

Olivers  Žaks 

 sera Rolanda de Buā dēli Orlando

Ādams , 0livera kalpi Deniss  Galoda,

āksts Olivārijs Jauceklis,

vikārs Korins  Silvas Igani

Viljams, lauku puisis, kas iemīlējies Odrijā

Aktieris, kas tēlo Himeneju

Rozalinde, izraidītā hercoga meita

Cēlija, Frederika meita

Fēbe, gane

Odrija, lauku meiča

Abu hercogu galminieki, pāži, mednieki un citi pavadoņi.

Darbība norisinās sākuma pie Olivera mājas, pēc tam pa daļai uzurpatora galmā, pa daļai Ardenu mežā.

PIRMAIS CĒLIENS

pirmā aina

Olivera dārzs.

Nāk Orlando un Ādams.

Orlando. Ādam, cik atceros, tas norisinājās tā: tēvs no­vēlēja man testamentā nieka tūkstoš kronu un, kā tu stāsti, nozvērināja brāli pēc labākās sirdsapziņas rū­pēties par manu audzināšanu. Ar to arī sākās manas bēdas. Brāli Zaķu viņš nodeva skolā, un par to dzird zelta uzslavas; mani turpretī sāka gluži laucinieciski izglītot mājās, taisnību sakot, atstāja bez kādas iz­glītības. Saki pats: vai tas ir džentlmeņa cienīgs stā­voklis, ja viņu tur kā vērsi pie siles? Savus zirgus viņš audzina labāk: tiem ne tikai netrūkst barības, bet viņus vēl māca un iejāda dārgi algoti zirgu puiši. Ja man turpretī ir kāda privilēģija viņa mājā, tad vie­nīgi stiepties garumā, bet par to mājlopi, mēslos stā­vēdami, viņam tikpat daudz pateicības parādā kā es. Bez šī itnekā, ko man tik bagātīgi piešķir, viņš ar savu izturēšanos cenšas atraut arī to mazumiņu, ko man dāvājusi daba: sēdina mani pie viena galda ar saviem kalpiem, neatjauj ieņemt vietu, kas man kā brālim pienāktos, un, cik vien iespējams, iznīcina ar šādu audzināšanu manu iedzimto dižciltību. Lūk, tas mani sāpina, Adam, un mana tēva gars, kuru es jūtu sevī, sāk sacelties pret šādu verdzību: es negribu to vairs turpmāk ciest, lai gan pagaidām nezinu, kā ar gudru ziņu tikt vaļā.

Ādams. Tur nāk mans kungs, jusu brālis.

Ierodas Olivers.

Orlando. Atej sāņus, Ādam, un tu dzirdēsi, kā viņš man uzbruks.

Olivers. Ser, ko jūs te darāt?

Orlando. Nekā. Mani neviens nav mācījis kaut ko darīt.

Olivers. Gudrojat kādu nejēdzību?

Orlando. Jā, nekā nedarīdams, palīdzu iedzīt postā na­baga dieva radību — jūsu nelaimīgo brāli.

Olivers. Dariet kaut ko labāku un taisieties, ka tiekat.

Orlando. Vai pavēlēsiet ganīt jūsu cūkas un tāpat kā tām baroties ar zīlēm? Kādu pazudušā dēla manto­jumu esmu izšķiedis, ja man jādzīvo tādā postā?

Olivers. Vai jūs zināt, kur atrodaties?

Orlando. Ļoti labi, ser, — jūsu dārzā.

Olivers. Un zināt, kas stāv jūsu priekšā?

Orlando. Jā, labāk nekā tas, kas stāv manā priekšā, pa­zīst mani. Es pazīstu jūs kā savu vecāko brāli, un, ja jūs neesat piemirsis maigās asinsradniecības saites, jums vajadzētu pazīt arī mani. Tautu paraša piešķir jums priekšrocības, jo jūs esat pirmdzimtais; bet šī pati paraša neatņem man tiesības, ja arī vēl divdesmit brāļu atrastos starp mums abiem. Tikpat daudz no tēva ir man kā jums, bet jums gan vajadzētu iztu­rēties pieklājīgāk, lai līdzinātos tēvam, jo jūs taču esat pirmdzimtais.

Olivers. Ko, puika?

Orlando. Mierā, mierā, vecāko brāli, tādai rīcībai jūs vēl esat par jaunu.

Olivers. Tu uzdrošinies pacelt pret mani roku, nelieti?

Orlando. Es neesmu nelietis. Es esmu Rolanda de Buā jaunākais dēls. Viņš bija mans tēvs, un tāpēc trīskārt nelietis ir tas, kas saka, ka tāda tēva dēls var būt ne­lietis. Ja tu nebūtu mans brālis, es neatlaistu ātrāk savu roku no tavas rīkles, pirms mana otra roka ne­izrautu par tādiem vārdiem tavu mēli. Tu zaimo pats sevi.

Ādams. Apmierinieties, mīļie kungi. Saderiet jel mieru sava tēva piemiņas labad.

Olivers. Es tev saku, laid mani vaļā!

Orlando. Tikai tad, kad man patiks. Uzklausiet, ko jums teikšu. Tēvs testamentā uzdevis jums rūpēties par manu audzināšanu, bet jūs audzināt mani kā nejēgu, apspiezdams visas cildenās jūtas. Bet tēva gars aug manī, un es negribu vairs to ilgāk paciest. Tāpēc vai nu atļaujiet man dzīvot, kā džentlmenim pieklājas, vai izmaksājiet tēva novēlēto niecīgo daļu. Es iešu ar to meklēt savu laimi.

Olivers. Ko tu iesāksi? Iesi ubagot, kad nauda būs iz­šķiesta? Bet labi — vācies prom, es negribu ar tevi ilgāk pīties. Ņem savu daļu un liec mani mierā.

Orlando. Es neprasīšu no jums vairāk par to, kas man pienākas.

Olivers

Ādamam.

Vācies arī tu viņam līdz, vecais suns!

Ādams. Vecais suns? Laba pateicība par manu darbu: vecais suns! Taisnību sakot, jā: kā vecs suns esmu pazaudējis visus zobus, jums kalpodams. Vecais kungs, dievs svētī viņa dvēseli, nebutu tādus vārdus laidis pār lūpām.

Orlando un Ādams prom.

Olivers. Tā gan? Iedomājies pāraugt man pāri? Es iz­dzīšu tavus niķus, arī nezaudējot tūkstoš kronu. Ei, Denis!

Ienāk Deniss.

Deniss. Jūsu augstība mani sauca?

Olivers. Vai pie manis nav ieradies Šarls, hercoga stipri­nieks?

Deniss. Ja atļaujat, viņš ir še un lūdz viņu pieņemt.

Olivers. Aicini viņu šurp.

Deniss aiziet.

Читать дальше

Похожие книги на «KĀ JUMS TĪK»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «KĀ JUMS TĪK» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


VILJAMS ŠEKSPĪRS: DIVPADSMITĀ NAKTS
DIVPADSMITĀ NAKTS
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: GALS LABS — VISS LABS
GALS LABS — VISS LABS
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: JAUTRĀS VINDZORIETES
JAUTRĀS VINDZORIETES
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: LIELA BRĒKA, MAZA VILNA
LIELA BRĒKA, MAZA VILNA
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: RIČARDS III
RIČARDS III
VILJAMS ŠEKSPĪRS
VILJAMS ŠEKSPĪRS: ROMEO UN DŽULJETA
ROMEO UN DŽULJETA
VILJAMS ŠEKSPĪRS
Отзывы о книге «KĀ JUMS TĪK»

Обсуждение, отзывы о книге «KĀ JUMS TĪK» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.