Žils Verns: ZELTA VULKĀNS

Здесь есть возможность читать онлайн «Žils Verns: ZELTA VULKĀNS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 2002, категория: Фантастика и фэнтези / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Žils Verns ZELTA VULKĀNS
 • Название:
  ZELTA VULKĀNS
 • Автор:
 • Издательство:
  Izdevniecība «Iljus»,
 • Жанр:
  Фантастика и фэнтези / на латышском языке
 • Год:
  2002
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

ZELTA VULKĀNS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ZELTA VULKĀNS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ZELTA VULKĀNS Žils Verns Tulkojusi Gita Grinberga Redaktore mirdza millere māksliniece Kristīne Seņkova Maketētāja Jūlija Adamoviča Izdevniecība «Iljus», Kr. Barona 24/26, Rīgā, LV-1050. Reģistrācijas apliecība nr. 2-0941 Iespiests Talsu tipogrāfijā, Jaunā ielā 17, Talsos, LV-3201. 1899. gada oktobrī Žils Verns pabeidza romānu, uz ko viņu mudināja «nolādētās zelta slāpes». «Es tagad esmu iegrimis Klondaikas raktuvēs,» raksta Žils Verns. «Vai es tur atradīšu kādu vērtīgu tīrradni? Redzēsim. Vismaz roku kā zeltracis.» Neraugoties uz pūliņiem, rakstnieks «Zelta vulkāna» publicēšanu nepieredzēja. Pēc Ž. Verna nāves viņa dēls Mišels grāmatu pārraksta. Viņš ievieš jaunus personāžus", pievieno nodaļas, izdomā citu nobeigumu. Līdz šim «Zelta vulkānu» pazina tikai šajā sagrozītajā versijā. Pjero Gondolo della Riva, slavens kolekcionārs un ŽilaA VeRna biedrības viceprezidents,- Hercelu ģimenes arhīvos atrada Žila Verna manuskriptu. Pateicoties viņam, tika publicēta vienīgā autentiskā «Zelta vulkāna» oriģinālversija. ŽILS VERNS ZELTA VULKĀNS Oriģinālversija Monreālā dzīvojošie brālēni Bens un Samijs uz­zina, ka mantojuši zemes gabalu Klondaikā. Lai no­skaidrotu, vai tas satur zeltu, viņi nolemj doties turp. «Zelta vulkāns» ir kas vairāk par piedzīvojumu romānu: tas sniedz aizraujošu zelta meklētāju ikdie­nas dzīves un viņu uzcelto pilsētu aprakstu, vēsta par badu, slimībām, mantkāri, kas jāuzveic, pirms mēroties spēkiem ar visvareno dabu. SATURS   AutBody_0bookmark6 PIRMĀ DAĻA ……………………………………………. 15 I      II      III       No Monreālas līdz Vankuverai …. 38 IV      Vankūvera ………………………………………… 51 V      VI      VII      VIII Pie Lindemana ezera………………………………. 90 IX No Beneta ezera uz Dousonu . . . .100 X      XI       XII       XIII       XIV       XV Nakts no piektā uz sesto augustu . . .165 AutBody_0bookmark7 OTRĀ DAĻA ……………………………………………. 177 I Ziema Klondaikā …………………………………. 177 II       III       IV      V Pretī atklājumam ………………………………… 224 VI       VII      VIII       IX Aļņu medības …………………………………….. 266 X Lielie uztraukumi ……………………………….. 280 XI       XII       XIII       XIV      

Žils Verns: другие книги автора


Кто написал ZELTA VULKĀNS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

ZELTA VULKĀNS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ZELTA VULKĀNS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

ZELTA VULKĀNS

PRIEKŠVĀRDS

1886. gadā, publicējis ap 30 romānu sērijā «Neparastie ceļojumi», Žils Verns ir slavas kalngalā. Taču šī gada laikā rakstnieku piemeklē nelaime pēc nelaimes — sava brāļadē­la lodes ievainots, viņš līdz mūža galam paliek klibs, un viņa izdevējs Pjērs Žils Hecels ir pazudis. Romānistu gaida cita dzīve: viņš vairs nevar kuģot — tā bija Verna lielā aizraušanās — un, būdams brīvs no Hecela važām, savu li­terāro darbību viņš liek zem jautājuma zīmes.

Verns patiesi vēlas atsvabināties no «zinātniskajiem un ģeogrāfiskajiem rāmjiem», kuros «notiesāts darboties [1] ». mūža nogalē viņš raksta fantastiskos romānus (Le Sphinx des glaces — «Ledus sfinksa», Les Histoires de Jean- Marie Cabidoulin — «Žana Marijas Kabidulēna stāsti»), kaislību romānus {Li' Chāteau des Carpathes — «Karpatu pils»), satīriskos romānus (Sans dessus dessous — «Ač­gārni»), bet šie darbi, kuru literārā vērtība šodien atzīta, tai laikā negūst atsaucību. Lasītāji no «Mēness zemes» au­tora pirmām kārtām gaida nākotnes fantastiku ar neparastu izgudrojumu aprakstiem.

Žila Verna nepabeigtie manuskripti

Pēc Zila Verna nāves 1905. gada 24. martā viņa dēls Mi- šels tūdaļ sastāda sarakstu ar 11 publicējamiem darbiem. Tie ir: viens ceļojumu romāns (Voyage en Angleterre et en Ēcos- se — «Ceļojums pa Angliju un Skotiju»), fantastisks romāns

Paris au XX1 siecle — «Parīze XX gadsimtā»), viens nove- j krājums un astoņi pabeigti romāni: Le Phare du bout du nonde — «Pasaules gala starmetis», L'Agence Thompson nd Co — «Tomsona un Co aģentūra», En Magellanie — Magelānijā», Le Secret de Wilhel.m Storitz — «Vilhelma Itorica noslēpums», La Chasse au meteore — «Meteora me- lības», Le Beau Danube jaune — «Skaistā, dzeltenā Dona- a», Le Volcati d'or — «Zelta vulkāns» un Voyage d'etudes - «Studiju ceļojums» — vienīgi šis, pēdējais, palicis kā uz- letums. Pakļaujoties izdevēja Žila Hecela spiedienam, Mi- els Verns darbus pārstrādā. Viņš tos pārraksta gandrīz lilnīgi par jaunu, tostarp «Zelta vulkānu», rada jaunus perso- lāžus, jaunas nodaļas un izdomā citus risinājumus. Tādējādi iriģināldarbu gars ir iznīcināts.

Līdz mūsu dienām šie pēc rakstnieka nāves izdotie ro- aāni bija pazīstami tikai to izkropļotajā veidā. Bet tad Žila /erna biedrība pie izdevēja pēcnācējiem atrada autora ori- ;inālrokrakstus; pēc pirmā bezpeļņas izdevuma ierobežotā netienā, kas tagad izpārdots, tā šodien plašai publikai niedz autentisko «Zelta vulkāna» versiju. Simt gadu pēc ediģēšanas romāns atguvis savu īsto seju.

<Zelta vulkāna» manuskripts

Tiklīdz 1896. gadā Jukonas apgabalos tika atklāti neiz- imeļami zelta iegulu krājumi, zelta meklētāji nebeidzamā itraumē traucās uz Klondaikas krastiem. Arī Verna dēls īodarbojas ar zemes slāņu izpēti. Rakstnieks tūdaļ apraksta Dostošo zelta drudzi, kuru ienīst kopš darbošanās biržā 1857. gadā, un kas sniegusi vielu romāniem «Magelānijā»* jn «Meteora medības»**. Tam viņš pieskāries vēl 1900. jadā izdotajā romānā Seconde Patrie — «Otrā tēvzeme».

1899. gada oktobrī Verns raksta Hecelam dēlam:

«Es tagad esmu iegrimis Klondaikas raktuvēs. Vai tur atradīšu kādu vērtīgu tīrradni? Redzēsim. Vismaz roku kā kalnracis!»*

Kad spēcīgais un pesimistiskais darbs — «Zelta vulkāns» — ir pabeigts, publika to uzņem rezervēti. Šis ir vienīgais pēc rakstnieka nāves izdotais romāns, kas liecina par inte­resi, kādu tam veltījis autors. Darbs ir pilnīgs, un, to pār­skatot nebija vajadzīgi ne labojumi, ne pārveidojumi. Taču darba liktenis ir citāds. «Zelta vulkāna» manuskripts ir no­beigts teksts, kaut arī tam pietrūkst pēdējās korektūras pār­baudes. Kā parasts, rakstnieks nav izšķīries, kādus vārdus piešķirt saviem personāžiem. Stāstījuma gaitā viņš tiem daž­kārt maina rakstību, vai nu eksperimenta dēļ, vai arī aiz izklaidības, jo Verns strādā ar vairākiem romāniem reizē. Apzinādamies šādas kļūdas, viņš pēcāk tās labo, apšaubā­mam personvārdam, attālumam vai datumam pielikdams jau­tājuma zīmi, lai pievērstu tam savu uzmanību. Šīs nejaušās kļūdas mēs tomēr izlabojām, kā to būtu darījis autors. Pa­liek tikai pāris neveiklību, atkārtojumu un iztrūkumu; tos mēs ņēmām vērā un teksta izlaidumus apzīmējām ar div- punkti iekavās. Tāpat iekavās pievienoti daži iztrūkstoši vārdi. Jebkuram citam labojumam veltīta zemsvītras piezīme. Mainītie personvārdi saglabā savu pirmējo rakstību, bet va­rianti uzrādīti lappuses apakšā. Vietvārdiem saglabāta senā­kā, Zila Verna laika rakstība. Nu jaunais izdevums ir pārlūkots un pārlabots.

Darba temats

Romānu raksturo viens formulējums — nāve un posts Lielajos Ziemeļos. Tajā tik tiešām tiek risinātas divas tēmas: zelta drudzis un gājiens caur mežonīgu, neviesmīlīgu zemi. Zelta drudzis aprakstīts kā slimība, balstoties uz me­dicīniskiem terminiem:

Bens nebija izbēdzis valdošajai epidēmijai, un, lai Dievs dod, ka tā neķertu arī mani! Kas par briesmīgu drudzi šis zelta drudzis, turklāt tas nav pārejošs un to nevar uzveikt ar hinīna pulveri! Es redzu, ka izveseļoties no tā nav iespējams.*

XIX gadsimta nogalē, kad kļūt bagātam ir visas buržuā­zijas mērķis, vajadzīga drosme, lai dotos uzbrukumā kapitā­listu dievam — zelta teļam. Tas, bez šaubām, ir piespiedis autoru atteikties no izpušķojumiem un izskaidro dažu labu viņa dēla un Zila Hecela veikto pārveidojumu, kurus bie­dēja rakstnieka nicinājums pret «mežonīgo metālu» un māca bažas, ka tas varētu kaitēt grāmatas pārdošanai.

Читать дальше

Похожие книги на «ZELTA VULKĀNS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ZELTA VULKĀNS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «ZELTA VULKĀNS»

Обсуждение, отзывы о книге «ZELTA VULKĀNS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.