Oskars Lutss: Vasara

Здесь есть возможность читать онлайн «Oskars Lutss: Vasara» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1968, категория: Классическая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Oskars Lutss Vasara
 • Название:
  Vasara
 • Автор:
 • Издательство:
  Liesma
 • Жанр:
  Классическая проза / на латышском языке
 • Год:
  1968
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Vasara: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vasara»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Oskars Lutss VASARA (Jaunības dienu ainiņas) IZDEVNIECĪBA LIESMA-RĪGĀ 1968 Tie lasītāji, kas jau iepazinušies ar igauņu rakstnieka Oskara Lutsa darbu «Pavasaris», atkal tiksies ar šī stāsta varoņiem: mūžīgo stiķu un niķu meistaru Jāzepu Totsu, kas skolā bija kustīgs kā ūdenszāle; ar gaišmataino meiteni Raju Tēli, kas tā patika biklajam sapņotājam Arnim; ar pa­stāvīgo neveiksminieku Ķīru; ar Savādnieku un daudziem citiem, kas, gluži kā gleznu galerijā, slīdēja gar lasītāju acīm. Sajā grāmatā viņi visi ir jau pieauguši, dažs atradis savu vietu dzīvē, cits vēl tikai meklē, taču visā visumā viņu rak­sturos lielas izmaiņas nav notikušas, un autors tos iezīmējis tikpat spilgti kā «Pavasarī». NO IGAUŅU VALODAS TULKOJIS J. Z I G U R S MĀKSLINIEKS A. GALEVIUSS

Oskars Lutss: другие книги автора


Кто написал Vasara? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Vasara — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vasara», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Oskars Lutss VASARA (Jaunības dienu ainiņas)

Oskars Lutss

VASARA

(Jaunības dienu ainiņas)

PIRMĀ DAĻA

PIRMĀ DAĻA

1.Kādā jaukā pavasara dienā Aizpuru

Kādā jaukā pavasara dienā Aizpuru ļaudis saņem vēstuli: viņu dēls Jāzeps drīz atgriezīšoties mājās, kur viņš esot nolēmis palikt ilgāku laiku un uzlabot veselību. Vēstule, kā redzams

pec zīmoga, ilgi kavējusies ceļā, arī lielā zilā aploksne daudz cietusi, it kā būtu nosoļojusi kājām vairākas verstis.

Aizpuru saimnieks izlasa vēstuli, pagroza rokās, pa­kasa aiz auss un beidzot nomurmina:

—   Nesaprotu, kādēļ viņš pamet vietu pašā karstākajā darba laikā? Būs sastrīdējies ar kādu, vai? …

Saimniece, Jāzepa māte, kas stāv turpat blakus un arī zina vēstules saturu, piebilst:

—   Viņš taču raksta, ka braukšot uzlabot veselību.

—   Veselību … — attrauc saimnieks, — veselību … No kurienes tad šim tik pēkšņi uzradusies tā slimība? Pirms mēneša rakstīja, ka esot sveiks un vesels un pirms trijiem gadiem no Krievijas atpakaļ nebraukšot. Nezinu, viss var būt, bet man domāt, ka tur ir vēl kāds cits iegansts. Zinu pēc paša pieredzes, ka reizēm viņš ir īsts karstās putras strēbējs un, ja vēl kas iešaujas prātā, tad nerimsies, kamēr panāks savu. Gan redzē­sim, gan redzēsim… Lai dara, kā zina, pieaudzis cil­vēks, viņam pašam jāsaprot, ko drīkst un ko nedrīkst. Būtu žēl, ja viņš pavisam pamestu vietu. Nesen rak­stīja: tādi amati kā viņam kokos vis neaugot.

—   Kaut arī būtu pametis vietu, — atbild saim­niece, — kas par to? Viņš vajadzīgs arī mājās. Mēs gadu no gada paliekam vecāki, rau, pats velc kājas kā dzirnakmeņus, ja iegadās sliktāks laiks. Lai brauc šurp un rīkojas; viņš ir jauns, lai saved kārtībā saimniecību,

tur, Krievijā, būs daudz ko iemācījies, tā sacīt, kopt zemi un audzēt lopus pēc jaunās modes.

—    Man nav nekas pretī, — tēvs piekrīt. — Kaut tikai būtu krietns saimnieks. Tur, Krievijā, viņi visi uzdienē par tādiem kungiem, ka negrib vairs ne pirkstiņu pa­kustināt. Iemācījušies tikai pavēlēt un komandierēt citus. Bet šite nav neviena, kam pavēlēt, te vajadzēs pašam likt rokas pie darba, tad jau kaut kā izdzīvos. Parādi nospiež mājas kā slogs, ja nu sāks kungu spēlēt, tad tikai laidies dibenā. Gan redzēsim, gan redzēsim. Iepriekš neko nevar zināt. Kad atbrauks, tad dzirdēsim, ko šis nolēmis iesākt. Brīnums, ka viņam tik pēkšņi samaitājusies tā veselība.

—   Nu jā, nu, — nosaka saimniece, iedama iekšā, — ko tur daudz gausties. Gan jau viņš paveiks visu, kas paveicams. Neba šis visu mūžu dzīvojis kungu kārtā, bērnībā pat veselu vasaru ganīja lopus. Pēc ilgāka laika dabūsim redzēt, kāds mūsu dēliņš izskatās. Diez vai būs jau uzaudzējis bārdu . . .

Saimniece ieiet iekšā, saimnieks paliek pagalmā un vēlreiz pārlasa dēla vēstuli, it kā gribētu īpaši uzminēt, ko nozīmē daži noslēpumainie vārdi. Vēstules saturs ir šāds:

Mīļie vetsāki!

Neesmu jums varēis ilgāku laiku rakstīt jo bija stei- dzīks sējas laiks. Rīta agrumā izgājām uz tīrumu un vēluvakarā adriezāmies. Tad biju tik noguris ka spal- vaskāc nokritazemē, kad sāku rakstīt. Arī veselību esmu sabeidzis dzīdamies pa šiem tīrumiem. Tagad visi lauki absēti un var biškin atvilgt elbu. Tagad domāju uz ilgāku laiku adgriesties mājās uz labot veselību jo ve­selība ir visdārgākāmanta pasaulē. Novēlu jums labu veselību un priecīgu atkalredzēšanos savā dārgajā dzimtenē.

Jūsu dēls Jāzeps.

2.ŠĪ priecīgā atkalredzēšanās

ŠĪ priecīgā atkalredzēšanās «dār­gajā dzimtenē» iznāk ātrāk, nekā cerēts. Jau nākamajā dienā pēc vēstules saņemšanas no stacijas uz Aizpuru pusi soļo stalts jauneklis. Viņš iet ātri un priecīgi, kā dažkārt cilvēks, kurš ilgi bijis svešumā un tagad steidzas uz savām mīļajām tēva mājām. Puiša augums mazliet garāks par vidējo, viņa bakurētainā seja tikpat kā nav mainījusies; vienīgā pārvēr­tība, kas sākumā duras acīs, ir mazas iesarkanas Osi­ņas, kas grezno virslūpu. Apaļās pūces acis raugās ar agrāko nemieru, tās šķiet šaudīgas un modras. Jau­nekļa galvu un gaišās matu cirtas sedz zaļa filca plat­male, ko grezno nezināma putna raiba spalva. Ejot spalva līgojas uz priekšu un atpakaļ, it kā tiekdamās saskaitīt platmales īpašnieka soļus. Jauneklis valkā zaļus sporta vai medību svārkus ar divām lielām krūšu kabatām un pusjostu uz muguras. Šauras, pārlieku šau­ras ceļos ir pelēkās samta jājambikses ar ādas sēžam­vietu. Kājās viņam brūni ādas garstulmu zābaki.

Čemodānu un saiņus jauneklis atstājis stacijā. Pat­laban viņam ir līdzi tikai jājampātaga, ko tas iedams vicina pa gaisu un laiku pa laikam uzcērt pa saviem garstulmu zābakiem, it kā vēlēdamies tos paskubināt ātrākai gaitai. Sāds izskats liek nojaust, ka šim jau­neklim ir kāds sakars ar muižu; tā ģērbjas muižas pār­valdnieku palīgi, rakstveži, lopu pārziņi un vispār cil­vēki, kam darīšana ar muižu.

Kad tālumā pavīd Aizpuru jumtu kores, jauneklis uz mirkli apstājas un nopūšas.

—- Mans sveiciens jums, ak dārgās tēva mājas! — viņš pacilāti iesaucas, noņem platmali un pāršļūc ar

plaukstu pār pieri. Tad uzliek cepuri galvā, uzšauj ar patagu pa stulmeņiem un steidzīgi dodas tālāk.

Читать дальше

Похожие книги на «Vasara»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vasara» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Džeralds Darels: ZAĻĀ PARADĪZE
ZAĻĀ PARADĪZE
Džeralds Darels
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
A. DOROHOVS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Stefauns Jounsons
Oskars Lutss: Pavasaris
Pavasaris
Oskars Lutss
GUNĀRS CĪRULIS: VIESIZRĀDE VENTSPILĪ
VIESIZRĀDE VENTSPILĪ
GUNĀRS CĪRULIS
Отзывы о книге «Vasara»

Обсуждение, отзывы о книге «Vasara» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.