Aleksandrs Dimā (tēvs): SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS

Здесь есть возможность читать онлайн «Aleksandrs Dimā (tēvs): SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīgā,, год выпуска: 1994, категория: Историческая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Aleksandrs Dimā (tēvs) SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS
 • Название:
  SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS
 • Автор:
 • Издательство:
  aeroekspress
 • Жанр:
  Историческая проза / на латышском языке
 • Год:
  1994
 • Город:
  Rīgā,
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS Aleksandrs Dimā (tēvs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos Desmitais sējums Rīgā, 1994

Aleksandrs Dimā (tēvs): другие книги автора


Кто написал SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS

Aleksandrs Dimā (tēvs)

Kopoti raksti piecpadsmit sējumos

Desmitais sējums

SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS

Rīgā, 1994

SARKANĀS MĀJAS BRUŅINIEKS

Brīvprātīgie

Tas notika 1793. gada 10. marta vakarā.

Dievmātes katedrālē pulkstenis nosita desmit, un katra stunda, raisī­damās viena pēc otras kā nakts putns, kas izlec no bronzas ligzdas, aiz­laidās drūma, vienmuļa un trīcoša.

Pār Parīzi bija nolaidusies nakts, nevis trokšņaina, vētraina un zibeņiem pārmirdzēta, bet gan auksta un miglaina.

Parīze toreiz nebija šodienas Parīze, kādu mēs to pazīstam tagad, ko ik vakarus apžilbina tūkstošiem uguņu, atspoguļodamies apzeltītos dubļos, Parīze ar veikalnieciskiem cilvēkiem, jautriem čukstiem, uzdzīvotāju priekšpilsētām — bezkaunīgo ķildu un pārdrošo noziegumu audzētavām, milzīgās rūkoņas krāsns: tā bija rātna, bikla, darbīga pilsēta, kuras retie iedzīvotāji paskrēja, lai pārietu no vienas ielas uz otru, un iešmauca alejās vai vārtos, kā mednieku vajāti plēsīgie zvēri iešmauc savās alās.

Kā mēs jau teicām, tā bija Parīze 1793. gada 10. martā.

Vēl dažus vārdus par ārkārtas stāvokli, kas bija grozījis galvaspilsētas izskatu, pēc tam ķersimies pie notikumiem, kuru atstāsts būs šīs grāmatas galvenais priekšmets.

Reizē ar Ludviķa XVI nāvi Francija bija saķildojusies ar visu Eiropu. Trijiem ienaidniekiem, kurus tā iepriekš bija sakāvusi, tas ir, Prūsijai, Im­pērijai un Pjemontai, bija pievienojusies Anglija, Holande un Spānija. Ti­kai Zviedrija un Dānija vēl saglabāja veco neitralitāti, jo to uzmanību saistīja Katrīna II, kas plosīja gabalos Poliju.

Stāvoklis bija šausmīgs. Francija, mazāk nicināta kā fiziska vara, bet kopš septembra asins izliešanām un 21. janvāra nāvessoda izpildīšanas mazāk cienīta kā morālā vara, burtiski bija visas Eiropas ielenkta — kā vienkārša pilsēta. Anglija bija pie mūsu jūras krastiem, Spānija — Pire- nejos, Pjemonta un Austrija — Alpos, Holande un Prūsija — Beļģijas ziemeļos, un uz vienu vienīgo punktu, no Augšreinas līdz Šeldai, re­publikai virsū soļoja divsimt tūkstoši cīnītāju.

Mūsu ģenerāļi atkāpās visās vietās. Mačinskis bija spiests atstāt Ēlaša- pelu un atvilkties uz Lježu. Steingels un Neijī bija atmesti līdz pat Lim- burgai; Miranda, kas aplenca Māstrihtu, bija atspiests līdz Tongrai. Va- lāns un Danpjērs, piespiesti cīnīties atkāpjoties, bija ļāvuši viņiem atņemt daļu karamateriālu. Vairāk nekā desmit tūkstoši bēgļu jau bija atstājuši armiju un izklīduši zemes iekšienē. Beidzot Konvents, kam bija palikusi vienīgā cerība uz Dimurjē, sūtīja kurjeru pēc kurjera, pavēlēdams atstāt Bisbojas krastus, kur viņš gatavojās izcelties Holandē, lai nāktu pārņemt Māsas armijas komandēšanu.

Kā dzīvā miesa jūt sirdī, tā Francija juta savā sirdī — Parīzē — ikvienu sitienu, kuru viņas miesā iecirta vai nu ienaidnieka iebrukums, vai dumpis, vai nodevība pat visattālākajā vietā. Katra uzvara radīja prieku, katra ne­veiksme — bailes un izmisumu. Tāpēc ir viegli saprotams, kādu apjukumu izsauca cits pēc cita sekojošie zaudējumi, kādus mēs nupat izjutām.

Dienu iepriekš, 9.martā, Konventā bija notikusi vētraina sēde. Visi virs­nieki saņēma pavēli tūliņ ierasties savās karaspēka daļās, un Dantons, šis pārdrošais neiespējamo lietu izdomātājs, kuras tomēr piepildījās, Dantons, kāpdams tribīnē, bija iesaucies:

„Jūs sakāt, ka mums trūkst kareivju? Piedāvāsim Parīzei izdevību glābt Franciju, prasīsim tai trīsdesmit tūkstošus cilvēku, aizsūtīsim viņus Di­murjē, un tad būs glābta ne tikai Francija, bet arī Beļģija nodrošināta, kā arī iekarota Holande."

Priekšlikumu pieņēma ar sajūsmas saucieniem. Vēl tajā pašā vakarā kopā tika sasauktas visas sekcijas un izkārti sazīmēšanas saraksti. Visi teātri palika slēgti, lai nepieļautu izpriecas, un par sēru zīmi virs rātsnama plīvoja melnais karogs.

Vēl pirms pusnakts sarakstos bija pierakstījušies 30000 brīvprātīgo.

Tikai šovakar notika tas pats, kas bija noticis septembra dienās: katrā sekcijā ierakstīdamies, brīvprātīgie prasīja, lai pirms viņu aizbraukšanas tiktu sodīti nodevēji.

Šie nodevēji patiesībā bija kontrrevolucionāri, noslēpušies sazvēr­nieki, kas no iekšienes apdraudēja revolūciju, kura bija apdraudēta no ārpuses. Bet viegli saprotams, ka šis vārds pieņēma plašāku nozīmi, tādu, kādu tam piešķīra ekstrēmās partijas, kuras toreiz plosīja Franciju. No­devēji — tie bija vājākie. Tā, piemēram, žirondisti bija vājākie. Montaņāri nolēma, ka nodevēji būs žirondisti.

Nākamajā rītā, tas bija 10. martā, sēdē piedalījās visi montaņaru de­putāti. Padzinuši sievietes, bruņotie jakobīņi aizpildīja tribīnes. Tad pil­sētas galva stādījās priekšā ar pašvaldības padomi, apstiprinot Konventa komisāru ziņojumu par pilsoņu uzupurēšanos, un vienbalsīgi atkārtoja so­lījumu radīt ārkārtas tribunālu nodevēju sodīšanai.

Ar skaļiem kliedzieniem pieprasīja tūlītēju komitejas ziņojumu. Komi­teja tūliņ sanāca uz sēdi, un desmit minūtes vēlāk Roberts Lendē pa­ziņoja, ka tiks radīts tribunāls, kas sastāvēs no deviņiem pilnīgi neatkarī­giem tiesnešiem, kas visādā ziņā centīsies panākt notiesāšanu, būs sadalīti divās pastāvīgās sekcijās, un pēc Konventa pieprasījuma vai arī tieši vajās tos, kas centīsies maldināt tautu.

Читать дальше

Похожие книги на «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Aleksandrs Dimā (tēvs): AKTE
AKTE
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Aleksandrs Dimā (tēvs): TŪKSTOTS UN VIENS SPOKS
TŪKSTOTS UN VIENS SPOKS
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Aleksandrs Dimā (tēvs ): DĀMA AR SAMTA APKAKLI
DĀMA AR SAMTA APKAKLI
Aleksandrs Dimā (tēvs )
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Отзывы о книге «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS»

Обсуждение, отзывы о книге «SARKANĀS MĀJAS BRUNINIEKS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.