Aleksandrs Dimā(Tēvs): Grāfiene de Monsoro

Здесь есть возможность читать онлайн «Aleksandrs Dimā(Tēvs): Grāfiene de Monsoro» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Aleksandrs Dimā(Tēvs) Grāfiene de Monsoro
 • Название:
  Grāfiene de Monsoro
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Grāfiene de Monsoro: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Grāfiene de Monsoro»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Grāfiene de Monsoro Aleksandrs Dimā(Tēvs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos 2 sējums МГП Оргтехиздат Информационно-издательское агентство «Аэроэкспресс» Составители: Шпаков Г., Смольский С. Технические редакторы: Лаврова С.В. Издание подготовленно информационно-издательским агенством «Аэроэкспресс» МГП Оргтехиздат. 199053, Санкт-Петербург, В.О., 1 линия, 34 Сдано в набор 7.10.91. Подписано в печать 24.02.92. Формат 60*90'/|б. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. П. л. 23. Тираж 32 ООО экз. Заказ № 426. Типография № 6 ордена Трудового Красного Знамени издательства Машиностроение при Министерстве печати и информации Российской Федерации. 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10.  объявления © МГП «Оргтехиздат» Redaktors A.Mukāns Mākslinieks J. Sīmanis Korektores Dz. Auziņa un R. Janmane

Aleksandrs Dimā(Tēvs): другие книги автора


Кто написал Grāfiene de Monsoro? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Grāfiene de Monsoro — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Grāfiene de Monsoro», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Grāfiene de Monsoro

Aleksandrs Dimā(Tēvs)

Kopoti raksti piecpadsmit sējumos

2 sējums

Pirmā dala

Pirmā daļa

*

I

Sentlukāsa kāzas

1578.gadā, svētdienā pirms lielā gavēņa, krāšņajā pilī, ko nesen viņpus Sēnas un gandrīz iepretim Luvrai bija u/cēlusi Montmorensī dižciltīgā ģimene, iesākās spoži svētki. Tur Fransuā d'Epinē de Sentlukāss, karaļa Indriķa III draugs un uzticamākais mīlulis, svinēja kāzas ar Francijas maršala meitu Žannu de Kosē-Brisē.

Kāzu mielasts notika Luvrā, un karalis, kas ne labprāt bija gribējis šajās kāzās piedalīties, ieradās ar bargu, šiem priecīgajiem svētkiem gluži nepiemērotu seju. Tai pieskaņojās arī viņa tumšais tērps, un karaliskā viesa drūmā, gandrīz spokainā parādīšanās visiem iedvesa bailes, sevišķi jaunlaulātajiem, kurus viņš uzlūkoja ļoti nelaipni, tiklīdz viņš tiem veltīja kādu skatienu.

Tiklīdz mielasts bija beidzies, karalis strauji piecēlās un visi bija spiesti sekot viņa paraugam.

Sentlukāss ilgi nolūkojās uz savu sievu, it kā viņas acīs drosmi i^gūt gribēdams, un tad, karalim tuvodamies, viņš teica:

—   Sire, vai jūsu majestāte parādīs to godu un piedalīsies ballē, ko es šovakar rīkoju Montmorensī pilī?

Indriķis III pagriezās. Viņš izskatījās vienlaikus dusmīgs un skumjš. Bet, redzēdams padevīgi noliekušos Sentlukāsu un dzirdēdams tā bezgala maigo balsi, viņš atbildēja:

— Jā, monsieur, mēs ieradīsimies, kaut gan jūs šo draudzības pierādījumu neesat pelnījis.

Brisē jaunkundze, jaunā Sentlukāsa kundze, karalim padevīgi pateicās. Bet Indriķis uzgrieza viņai muguru, viņas pateicību nemaz neievērodams.

—  Kas gan karalim ir pret jums, Sentlukās? — jaunā sieva vaicāja savam vīram.

—  Daiļā draudzenīt,— Sentlukāss atbildēja, — es jums to pastāstīšu, kad šīs lielās dusmas būs garām.

Brisē jaunkundze vēl nebija īsta Sentlukāsa sieva, lai viņu tālāk izprašņātu. Viņa apvaldīja savu ziņkāri sirds dziļumos — līdz izdevīgākam mirklim.

Un tā karali Indriķi III gaidīja Montmorensī pilī. Pulkstenis rādīja jau devīto stundu, bet karalis vēl nerādījās.

Sentlukāss ballē bija ielūdzis visus savus un karaļa draugus: prinčus un to draugus, izcilu uzmanību pievērsdams Alansonas hercoga paziņām. Alansonas hercogs, kad Indriķis III ieguva troni, bija saņērrfis arī Anžū hercoga titulu. Taču pats hercogs, kas nebija piedalījies mielastā Luvrā, liekas, negribēja piedalīties arī ballē.

Navarras karalis un karaliene, kas bija aizbēguši uz Bearnu, hugenotu piekritēju vadoņi būdami un pret valdnieku karodami, atradās atklātā opozīcijā.

Arī Anžū hercogs bija opozīcijā, bet tikai slepenībā, jo viņš mācēja savaldīties, bet viņa draugus, kas, neievērodami la Mola un Kokonnas bēdīgo likteni, apzināti izrādīja neapmierinātību, sagaidīja droša nāve.

Protams, hercoga un karaļa muižnieku starpā valdīja ļoti sliktas attiecības: sadursmes, divkaujas, strīdi notika katru dienu.

Karaļa māte Katrīna Mediči bija sasniegusi savu ilgu kalngalus. Viņas sirsnīgi mīlētais dēls sēdēja troni, pēc kura (patiesībā gan vairāk sevis dēļ) tik karsti bija tiekusies. Viņa valdīja dēla vārdā, lautas priekšā izlikdamās, ka ir galīgi atsacījusies no visām pasaulīgām lietām un dzīvo vienīgi rūpēs par savas dvēseles atpestīšanu.

Pats, būdams uztraucies par augsto viesu neierašanos, Sentlukāss mēģināja nomierināt savu sievastēvu, kas domāja, ka ieguvis savai meitai karaļa draugu un mīluli, un tagad noraizējies vēroja Indriķa III nelabvēlību. Sentlukāsa draugi, karaļa mīluļi, sevišķi Možirons, Kvēls un Šombergs, bija diži, grezni ģērbušies un līksmi, griezīgi zobojās.

—   Ak, mans Dievs! Mans nabaga draugs! — sacīja Kvēls. — Šoreiz es nudien ticu, ka tu esi pazudis. Karalis dusmojas, ka tu neesi uzklausījis viņa padomu, un Anžū hercogs ļaunojas, ka tu viņa deguna priekšā esi kļuvis laimīgs.

—   Nē, — Sentlukāss atbildēja, — karalis neierodas, jo viņš uzņēmies kādu svētceļojumu, bet Anžū hercogs nerādās tāpēc, ka es esmu aizmirsis ielūgt kādu kundzi, ko viņš mīl.

—  Klusu! — iesaucās Možirons. — Vai tu redzēji, kāds karalis izskatījās mielasta laikā? Vai tad viņš izskatījās kā cilvēks, kas patlaban grib doties dievbijīgā svētceļojumā? Kas attiecas uz Anžū hercogu, tad viņš norādīto iemeslu dēļ varēja arī neierasties, bet kas gan attur viņa apakšniekus? Tu taču redzi — pilnīgs saules aptumsums. Nav ieradies pat diženais Busī.

—   Mani kungi, — sacīja hercogs Brisē, izmisumā kratīdams galvu, — man ir tāds iespaids, ka mēs esam krituši galīgā nežēlastībā. Ak, Dievs! Par ko mūsu nams, kas līdz šim monarhijai bijis tik padevīgs, tagad izpelnījies viņa majestātes nelabvēlību?

Un vecais galminieks izmisumā izstiepa abas rokas pret debesīm.

Jaunekļi uzlūkoja Sentlukāsu un sāka nevaldāmi smieties, tādēļ maršala izmisums kļuva vēl lielāks.

Pēkšņi pa kādām zāles durvīm atskanēja ziņojums par karaļa ierašanos.

—   Ak! — maršals smaidīdams iesaucās. — Tagad es vairs nebaidos, un ja es vēl dzirdētu, ka ieradies arī Anžū hercogs, es būtu pavisam drošs.

—   Es gan vairāk baidos no karaļa klātbūtnes, — Sentlukāss nomur­mināja,— jo viņš ieradies tikai tādēļ, lai dzītu ar mani muļķīgus jokus.

Читать дальше

Похожие книги на «Grāfiene de Monsoro»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Grāfiene de Monsoro» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Aleksandrs Dimā: Karaliene Margo
Karaliene Margo
Aleksandrs Dimā
Aleksandrs Dimā (tēvs): ČETRDESMIT PIECI
ČETRDESMIT PIECI
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Aleksandrs Dima (tevs): GRAFS MONTE-KRISTO
GRAFS MONTE-KRISTO
Aleksandrs Dima (tevs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Отзывы о книге «Grāfiene de Monsoro»

Обсуждение, отзывы о книге «Grāfiene de Monsoro» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.