Džeralds Darels: Mana ģimene un citi zvēri

Здесь есть возможность читать онлайн «Džeralds Darels: Mana ģimene un citi zvēri» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1973, категория: Природа и животные / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Džeralds Darels Mana ģimene un citi zvēri
 • Название:
  Mana ģimene un citi zvēri
 • Автор:
 • Издательство:
  Zinātne
 • Жанр:
  Природа и животные / на латышском языке
 • Год:
  1973
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Mana ģimene un citi zvēri: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mana ģimene un citi zvēri»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

DŽERALDS DARELS MANA ĢIMENE UN CITI ZVĒRI «Mana ģimene un citi zvēri» ir viens no agrīnajiem šī ievērojamā angļu zoologa un rakstnieka animālista darbiem. Tajā stāstīts par au­tora bērnību, par vairākiem Grieķijā, Korfu salā, pavadītiem gadiem, kad zēnā mostas mīlestība pret dabu, pret visu dzīvo radību, redzams, kā no viņa pamazām veidojas nopietns dabas pētnieks, zinātnieks zoo­logs. Taču grāmata nav vienkāršs autobiogrāfisks vēstījums. Ļoti liela ir tās izzinošā vērtība. Autors atklāj lasītājam savdabīgu pasauli, kas pavirša vērotāja acīm paslīd garām nepamanīta, un pastāsta par to daudz interesanta. Grāmata uzrakstīta saistoši, ar Džeraldam Darelam raksturīgo brīniš­ķīgo humoru, un to ar aizrautību lasīs ne tikvien bioloģijas zinātņu speciālisti, bet ikviens dabas draugs.

Džeralds Darels: другие книги автора


Кто написал Mana ģimene un citi zvēri? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Mana ģimene un citi zvēri — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mana ģimene un citi zvēri», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

DŽERALDS DARELS

MANA ĢIMENE UN CITI ZVĒRI

DŽERALDS DARELS

MANA ĢIMENE UN CITI ZVĒRI

izdevniecība «zinātne» Кīga 1973

Gerald DurrelI

MY FAMILY AND OTHER ANIMALS

Penguin Books London 1967

Ar Džeraldu Darelu latviešu lasītājs vairs nav jāiepazīstina. Latviešu valodā izdotas jau divas viņa grāmatas, kas kļuvušas visai iecienītas: «Zvērudārzs manā bagāžā» un «Noslēpumaino trokšņu zeme».

«Mana ģimene un citi zvēri» ir viens no agrīnajiem šī ievērojamā angļu zoologa un rakstnieka animālista darbiem. Tajā stāstīts par au­tora bērnību, par vairākiem Grieķijā, Korfu salā, pavadītiem gadiem, kad zēnā mostas mīlestība pret dabu, pret visu dzīvo radību, redzams, kā no viņa pamazām veidojas nopietns dabas pētnieks, zinātnieks zoo­logs. Taču grāmata nav vienkāršs autobiogrāfisks vēstījums. Ļoti liela ir tās izzinošā vērtība. Autors atklāj lasītājam savdabīgu pasauli, kas pavirša vērotāja acīm paslīd garām nepamanīta, un pastāsta par to daudz interesanta.

Grāmata uzrakstīta saistoši, ar Džeraldam Darelam raksturīgo brīniš­ķīgo humoru, un to ar aizrautību lasīs ne tikvien bioloģijas zinātņu speciālisti, bet ikviens dabas draugs.

No angļu valodas tulkojusi HELMA LAPIŅA

Tulkojums latviešu valodā Izdevniecība «Zinātne», 1973

AIZSTĀVĪBAS RUNA

AIZSTĀVĪBAS RUNA

Baltā karaliene. Reizēm man vēl pirms brokastīm gadījās seškārt noticēt kaut kam pavisam neticamam.

Lūiss Kerols, Alise aiz spoguļa

Šī būs grāmata par pieciem gadiem, kurus es kopā ar piederīgajiem pavadīju Korfu salā Grieķijā. Sākumā iecerēju uzrakstīt liegu skumju un ilgu apdvestu stāstu par šās salas dzīvnieku pasauli, bet pieļāvu smagu kļūdu, jau. grāmatas pirmajās lappusēs ievezdams savus tuviniekus. Tikko parādījušies uz papīra, tie tūliņ ierī­kojās kā mājās un piedevām sāka aicināt visās nodaļās klāt vēl dažādus draugus. Tikai ar milzu grūtībām un ārkārtīgu viltību man izdevās šur tur saglābt kādu lappusi dzīvniekiem.

Turpmākajās lappusēs esmu centies precīzi un bez pār­spīlējuma attēlot savus ģimenes locekļus; viņi grāmatā parādās tieši tādi, kādus es viņus redzēju. Taču, lai iz­skaidrotu viņu dažkārt patiesi smieklīgo izturēšanos, man šķiet, vispareizākais būs tūliņ pateikt, ka toreiz, kad dzī­vojām Korfu, visi vēl bijām gaužām jauni: vecākajam brālim Larijam bija divdesmit trīs gadi, Leslijam— deviņ­padsmit, Margo — astoņpadsmit, bet man, pašam jaunā­kajam, tikai desmit gadu. Par mātes vecumu mums nekad nav bijis īstas skaidrības tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņa nekad nespēj atcerēties savu dzimšanas gadu; zinu vienīgi to, ka viņa bija pietiekami veca, lai būtu četru bērnu māte. Turklāt viņa neatlaidīgi pieprasa, lai es pa­skaidrojot, ka viņa ir atraitne, tālredzīgi piebilzdama, ka nekad jau nevarot'zināt, ko visu cilvēki spēj iedomāties.

Lai iespiestu piecas piedzīvojumiem un novērojumiem bagātas, jaukas dzīves gadus sējumā, kas apmēros nedrīk­stētu pārsniegt Britu enciklopēdiju, man vajadzēja vielu milzīgi sijāt, apgraizīt, cilāt un pārcilāt, tā ka patiesība no notikumu īstās secības pāri palicis visai maz. Biju arī spiests atteikties no daudzu notikumu un cilvēku attē­lošanas, ko tik labprāt būtu darījis.

Šaubos, vai man būtu izdevies grāmatu uzrakstīt, ja nebijis minēto cilvēku aizrautīgās palīdzības. To atgādinu tādēļ, lai atbildību sadalītu līdzīgās daļās.

Tātad no sirds pateicos:

Doktoram Teodoram Stefanidim. Viņš savā parastajā cēlsirdībā atļāva man izmantot materiālus no viņa nepub­licētā darba par Korfu un dāsni apgādāja mani ar draus­mīgiem kalamburiem, no kuriem dažus esmu izlietojis.

Savai ģimenei. Viņi, paši nezinot, deva ļoti daudz vie­las un krietni man palīdzēja, kamēr rakstīju šo grāmatu, nikni apstrīdēdami katru notikumu, kuru lūkoju ar viņiem pārrunāt; tikai retu reizi viņi bija ar mani vienis prātis.

Savai sievai, kas mani dziļi iepriecināja, kad, lasot manuskriptu, skaļi smējās, kaut ari beigās atzinās, ka viņu smīdinājusi mana pareizrakstība.

Savai sekretārei Sofijai, kas salika vajadzīgos komatus un bez žēlastības iznīcināja visus nepieņemamos darbības vārdus.

Sevišķu pateicību gribas izteikt mātei, kam šī grāmata veltīta. Kā maigs, iedvesmas pilns, iejūtīgs Noass viņa gudri un prasmīgi izvadīja pa dzīves vētrainajām jūrām šķirstu ar savām ērmotajām atvasēm, kas jebkuru brīdi varēja sadumpoties, mūžam finansu zemūdens klinšu un bērnu neaprēķināmo izlēcienu apdraudēta, nekad nejuz- damās droša, ka komanda atzinīgi novērtēs kuģa vadību, bet skaidri zinādama, ka visās kļūmēs vainos vienīgi viņu. Tīrais brīnums, kā viņa pārcieta šo braucienu un palika dzīva, bet viņa patiesi to pārcieta, turklāt pat saglabā­dama veselo saprātu. Mans brālis Larijs pamatoti apgalvo, ka mēs varot lepoties ar savām audzināšanas metodēm; māte mums patiesi dara godu. Manuprāt, viņa sasniegusi to laimīgo nirvānu, kad nekas vairs nespēj ne satraukt, ne pārsteigt; par to liecina, piemēram, šāds fakts: kādu sestdienu, kad māte viena pati bija mājās, viņai negaidot atveda krātiņus ar diviem pelikāniem, vienu sārto ibisu, vienu liju un astoņiem pērtiķiem. Kuru katru mazāk sta­bilu cilvēku šāds pārsteigums būtu izsitis no sliedēm, bet mūsu māmuļu ne. Pirmdienas rītā atradu viņu garāžā atvairām saniknotu pelikānu, ko viņa bija gribējusi pacie­nāt ar eļļā konservētām sardīnēm.

Читать дальше

Похожие книги на «Mana ģimene un citi zvēri»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mana ģimene un citi zvēri» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeralds Darels
Džeralds Darels: ZAĻĀ PARADĪZE
ZAĻĀ PARADĪZE
Džeralds Darels
DŽERALDS DARELS: BAFUTAS PĒDDZIŅI
BAFUTAS PĒDDZIŅI
DŽERALDS DARELS
Džeralds DARELS: ROZIJA ir mana RADINIECE
ROZIJA ir mana RADINIECE
Džeralds DARELS
DŽERALDS DARELS: Muiža dzīvniekiem.
Muiža dzīvniekiem.
DŽERALDS DARELS
Отзывы о книге «Mana ģimene un citi zvēri»

Обсуждение, отзывы о книге «Mana ģimene un citi zvēri» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.