Zelma Lāgerlefa: Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums

Здесь есть возможность читать онлайн «Zelma Lāgerlefa: Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Сказка / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Zelma Lāgerlefa Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums
 • Название:
  Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums
 • Автор:
 • Жанр:
  Сказка / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Sākotnēji paredzēta kā zviedru ģeogrāfijas mācību grāmata, šī grāmata jau vairāk par gadsimtu atrod arvien jaunus lasītājus - gan bērnus, gan pieaugušos. Mēs visi esam dzirdējuši par mazā zēna, kas ceļoja zoss mugurā uz Lapzemi, pasakainajiem piedzīvojumiem. Šī grāmata ir Nilsa Holgersona ceļojumu pilnā versija - tā ir jauna iepazīšanās ar iemīļotajiem varoņiem, tautas teikām un aizraujošu ģeogrāfiju.

Zelma Lāgerlefa: другие книги автора


Кто написал Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums

Zelma Lāgerlefa 

PIRMĀ DAĻA

I ZĒNS

RŪĶĪTIS

Svētdien, 20. martā

Reiz dzīvoja kāds zēns. Viņš bija apmēram četr­padsmit gadus vecs, garš un izstīdzējis, linu gaišiem matiem. Liela labuma no zēna nebija, jo viņš vismīļāk mēdza gulēt vai ēst un viņa lielākais prieks bija darīt nerātnības.

Bija svētdienas rīts, un zēna vecāki posās uz baznīcu. Zēns, izmeties krekliņā, sēdēja uz galda malas, klusībā priecādamies, ka tēvs ar māti dodas prom un viņš dažas stundas varēs darīt, kas vien ienāks prātā.

«Tagad es drīkstēšu noņemt no sienas tēva bisi un šaut un neviens man to nevarēs liegt,» viņš sevī prātoja. Bet likās, it kā tēvs būtu uzminējis dēla domas, jo, atrazdamies jau uz sliekšņa, lai ietu ārā, viņš apstājās un pagriezās pret zēnu:

— Tā kā tu mums ar māti negribi nākt līdzi uz baz­nīcu, — viņš teica, — tad tev vismaz mājās jālasa spre­diķis. Vai tu man to apsoli?

— Jā, — zēns atbildēja, — to jau es varu.

Bet, protams, viņš domāja lasīt tikai tik daudz, cik viņam pašam patiks.

Zēnam likās, ka māte vēl nekad nav bijusi tik stei­dzīga kā šoreiz. Vienā mirklī viņa stāvēja pie grāmatu plaukta, noņēma no tā Lutera sprediķu grāmatu, uzšķīra tās dienas sprediķi un nolika grāmatu uz galda pie loga. Viņa atvēra arī evaņģēliju un novietoja to blakus spre­diķu grāmatai. Beidzot viņa vēl piestūma pie galda lielo atzveltnes krēslu, kurš bija pirkts pērngad vairāksolīšanā Vemmenhegas mācītāja muižā un kurā, izņemot tēvu, neviens cits nedrīkstēja sēdēt.

Zēns sēdēja un domāja, ka māte tiešām par daudz no­pūlas, jo viņš taču nedomā lasīt vairāk kā vienu vai di­vas lappuses. Bet arī šoreiz bija tā, it kā tēvs būtu ieska­tījies viņa sirdī, jo viņš pienāca dēlam klāt un stingri noteica:

— Centies lasīt uzmanīgi! Kad mēs pārnāksim, es tev likšu atstāstīt katru lapas pusi, un, ja tu kaut ko ne­zināsi, tad tev klāsies slikti.

— Sprediķis ir četrpadsmitarpus lappuses garš, — noteica māte it kā nomērīdama. — Tev tūliņ jāsēžas pie tā klāt, ja gribi laikā izlasīt.

Beidzot vecāki aizgāja, un, kad zēns stāvēja durvīs un nolūkojās tiem pakaļ, viņam bija tā ap sirdi, it kā būtu noķerts lamatās.

«Nu viņi priecājas, ka tik labi izdomājuši un ka man, viņiem abiem promesot, visu laiku būs jānoņemas ar sprediķu grāmatu,» viņš domāja.

Taču tēvs ar māti nemaz nejutās līksmi, bet gan stipri noskumuši. Viņi bija nabadzīgi iebūvieši, un to zemes gabals nebija lielāks par dārzu. Kad tie atnāca šurp, viņi savā nabadzībā varēja nobarot tikai sivēnu un dažas vistas. Tomēr abi bija ļoti centīgi un strādīgi cilvēki, un tagad viņiem piederēja arī govis un zosis. Viņi bija krietni tikuši uz augšu un varētu šajā jaukajā rītā prie­cīgi un apmierināti doties uz baznīcu, ja vien tiem ne­būtu pastāvīgi jādomā par savu zēnu. Tēvs žēlojās, ka zēns esot tik nevīžīgs un slinks, skolā negribējis mācī­ties un tagad nekam lieti nederot, viņu varot sūtīt vie­nīgi zosis ganīt. Mātei šajā ziņā nekā nebija ko iebilst, bet viņu visvairāk apbēdināja zēna ļaunais raksturs, ciet­sirdība pret kustoņiem un ļaunprātība pret cilvēkiem.

— Ak, kaut jel dievs salauztu viņa ļaunprātību un dotu viņam citu sirdi! — māte nopūtās. — Galu galā viņš novedīs pats sevi un arī mūs postā.

Zēns ilgi pārdomāja, vai sprediķi lasīt vai nelasīt. Beidzot viņam tomēr likās, ka šoreiz labāk būt paklau­sīgam. Viņš tad arī nosēdās mācītājmuižas atzveltnes krēslā un sāka pusbalsī lasīt. Bet jau pēc īsa laiciņa paša balss viņu sāka iemidzināt un viņš juta, ka acis ve­ras ciet.

Ārā bija brīnišķīgs pavasara laiks. Lai gan vēl bija tikai divdesmitais marts, bet zēns dzīvoja pašā dienvidu Skonē, Rietumvemmenhegas novadā, un tur jau pavasa­ris greznojās pilnā plaukumā. Koki gan vēl nebija zaļi, taču visur brieda svaigi pumpuri. Visi grāvji bija pilni ar ūdeni, un grāvmalēs ziedēja māllēpes. Sūnas un da­žādi citi augi uz nelielā akmens mūra bija jau kļuvuši brūni un spīdīgi. Skābaržu mežs tālumā kļuva acīm redzot plašāks un kuplāks, un pār zemi pacēlās augsta, dzidri zila debess. Mājiņas durvis bija tikai pievērtas, un cīruļu dziesmas atskanēja līdz pašai istabai. Vistas un zosis pastaigājās pa sētsvidu, un govis, kas sajuta pavasara gaisu pat kūtī, šad tad iemāvās.

Zēns lasīja, pusnomodā klanījās un mocījās ar miegu. «Nē, es nesnaudīšu vis,» viņš domāja, «citādi visu priekšpusdienu netikšu ar sprediķi galā.»

Bet, lai cik cieši viņš arī bija apņēmies negulēt, bei­dzot tomēr aizmiga.

Viņš nezināja, vai bija tikai mazliet vai ilgi gulējis, bet pamodās no viegla trokšņa, ko izdzirda sev aiz muguras.

Uz palodzes tieši viņam priekšā atradās neliels spogu­lis, kurā varēja pārredzēt gandrīz visu istabu. Tajā mirklī, kad zēns pacēla galvu, viņa skatiens krita spo­gulī un viņš ieraudzīja, ka mātes lādes vāks vaļā.

Mātei piederēja liela, smaga ozola lāde ar dzelzs ap­kalumiem. Šo lādi neviens cits nedrīkstēja atvērt kā vien māte pati. Lādē viņa glabāja visu, ko bija mantojusi no savas mātes un kas viņai sevišķi bija pieaudzis pie sirds. Tur gulēja daži vecmodīgi, krokaini sarkanas vad­malas sieviešu tērpi ar īsu ņieburu un pērlēm izrakstītu priekšu. Tur atradās arī baltas, stīvinātas galvassegas, smagas saktas un sudraba važiņas. Tagad vairs tādas lietas nenēsāja, un māte bija jau vairākas reizes domā­jusi tās pārdot, bet sirds neatļāva.

Читать дальше

Похожие книги на «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Tuve Jansone: VASARAS GRAMATA
VASARAS GRAMATA
Tuve Jansone
Tuve Jansone: MUMINTĒTA MEMUĀRI
MUMINTĒTA MEMUĀRI
Tuve Jansone
Sigurds Rusmanis: Neiepazītā Latvija
Neiepazītā Latvija
Sigurds Rusmanis
Muammārs Kadafi: Zaļā grāmata
Zaļā grāmata
Muammārs Kadafi
Отзывы о книге «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums»

Обсуждение, отзывы о книге «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.