MARKS TVENS: VĒSTULES NO ZEMES

Здесь есть возможность читать онлайн «MARKS TVENS: VĒSTULES NO ZEMES» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGĀ, год выпуска: 1964, категория: Историческая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

MARKS TVENS VĒSTULES NO ZEMES
 • Название:
  VĒSTULES NO ZEMES
 • Автор:
 • Издательство:
  LATVIJAS VALSTS IZDEVNīECĪBA
 • Жанр:
  Историческая проза / на латышском языке
 • Год:
  1964
 • Город:
  RĪGĀ
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

VĒSTULES NO ZEMES: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «VĒSTULES NO ZEMES»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

MARKS TVENS VĒSTULES NO ZEMES LATVIJAS VALSTS IZDEVNīECĪBA RĪGĀ  1964 Sastadijis F. Garkavenko Tulkojusi Ilga Melnbārde

MARKS TVENS: другие книги автора


Кто написал VĒSTULES NO ZEMES? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

VĒSTULES NO ZEMES — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «VĒSTULES NO ZEMES», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

MARKS TVENS

VĒSTULES NO ZEMES

LATVIJAS VALSTS IZDEVNīECĪBA RĪGĀ

 1964

Sastadijis F. Garkavenko Tulkojusi Ilga Melnbārde

VĒSTULES NO ZEMES

RADITĀJS sēdēja Tronī un domāja. Viņam aiz mugu­ras pletās bezgalīgais debesu jums, kas laistījās gaismas un krāsu spožumā, priekšā kā siena pacēlās Izplatījuma melnā nakts. Viņš slējās līdz pašam zenītam kā varens, stāvs kalns, un Viņa dievišķā galva spīdēja debesu augstumos kā tāla saule. Pie Viņa kājām stāvēja trīs milži, kas salīdzinājumā ar Viņu šķita tīrie knišļi, — tie bija erceņģeļi, kuru galvas sniedzās Viņam līdz potītēm.

Beidzis domāt, Radītājs teica:

—   Esmu apdomājis. Jel raugiet!

Viņš pacēla roku, un no tās izšļāca žilbinoša uguns strūkla — miljons milzīgu sauļu, kas pāršķēla tumsu un aizlidoja arvien tālāk un tālāk līdz pat pašām atstatākajām Izplatījuma malām, kļūdamas arvien mazākas un nespodrākas, kamēr beidzot atgā­dināja dimanta naglu galviņas, kas mirdzēja pie neizmērojamās Visuma velves.

Pēc stundas Lielā padome tika atlaista.

Satriekti un domīgi erceņģeļi devās projām no Troņa pavēņa un uzmeklēja klusu kaktiņu, kur varētu brīvi parunāties. Tikai neviens no visiem trim nesteidzās sākt, kaut arī ikkatrs nepacie­tīgi gaidīja, lai kāds to darītu. Visi gaužām ilgojās apspriest dižo notikumu, bet negribēja izteikt savas domas, iepriekš neuz­zinājuši pārējo viedokli. Tā sākās bezmērķīga, stomīga saruna par niekiem, kura garlaicīgi vilkās, nevezdama ne pie kāda gala, kamēr beidzot ercenģelis Sātans, saukdams talkā visu savu vī­rišķību — un tās viņam netrūka, — ķērās vērsim pie ragiem. Viņš teica:

—   Milordi, mēs zinām, par ko gribējām runāt, šurp atnā­kuši, tad nu atmetīsim izlikšanos un sāksim. Ja tāds ir Padomes uzskats…

—   Kā tad, kā tad, — pateicīgi izsaucās Gabriels un Miķelis.

—   Lieliski, tad nu turpināsim. Mēs bijām apbrīnojama darba liecinieki — šai ziņā mēs tātad būtu vienis pratis. Kas attiecas uz tā praktisko vērtību — ja tam tāda ir, — tad šis jautājums uz mums personiski neattiecas. Mēs varam domāt par to, ko gribam, bet tas arī ir viss. Balss tiesību mums nav. Es uzskatu, ka Izplatījums bija labs arī tā agrākajā veidā un turklāt visai noderīgs. Auksta, tumša un patīkama vieta, kur dažkārt varēja atpūsties no pārāk maigā debesu klimata un to apnicīgā krāš­ņuma. Taču tie visi ir sīkumi, kam nav nozīmes. Jaunievedums, varen lielisks jaunievedums ir — nu, kas tas ir, kungi?

—   Mehānisks, automātisks un pats sevi regulējošs likums, kas izgudrots un ieviests, lai vadītu sauļu un pasauļu miriādes, kuras griežas un joņo cita par citu ātrāk.

—   Tieši tā! — piebalsoja Sātans. — Ievērojiet, ka tā ir ko­losāli pārsteidzoša ideja! Neko tamlīdzīgu Augstākais Saprāts vēl nekad nav radījis. Likums — Automātisks Likums, precīzs un negrozāms likums, kas visu garo mūžību neprasa ne uzrau­dzību, ne labojumus, ne pārkārtojumus! Viņš teica, ka šie neskai­tāmie milzu ķermeņi nekad nebeigšot šķelt tuksnesīgo Izplatī­jumu, neiedomājamā ātrumā traukdamies pa gigantiskām orbī­tām un tomēr nekad nesadurdamies, nepagarinādami un nesa­īsinādami sava apgrieziena laiku pat par sekundes simtdaļu divos tūkstošos gadu! Tas jau ir tas jaunais un lielākais no vi­siem brīnumiem — šis Automātiskais Likums Un Viņš deva tam nosaukumu — DABAS LIKUMS un sacīja, ka dabas Likums ir «DIEVA LIKUMS» — divi vienas un tās pašas parādības no­saukumi, kurus var likt vienu otra vietā.

—  Jā, — piebilda Miķelis, — un Viņš teica, ka ievedīšot Da­bas Likumu — DIEVA LIKUMU visos savos īpašumos un tam piemitīšot visaugstākā vara, ko neviens nedrīkstēšot aizskart.

—  Un vēl viņš teica, — piemetināja Gabriels, — ka ar laiku radīšot dzīvniekus un ari tos pakļaušot šā Likuma varai.

—  Jā, — sacīja Sātans, — es Viņu dzirdēju, tikai nekā ne­sapratu. Kas tas ir — «dzīvniekus», Gabriel?

—   Kā ta lai es to zinu? Kā lai jebkurš no mums to zinātu? Tas ir jauns vārds.

(Paiet tris gadsimti pēc debesu laika, kas līdzinās simt mil­joniem gadu pēc Zemes laika. Ienāk Eņģelis Izsūtāmais.)

—  Milordi, Viņš taisa dzīvniekus. Vai jums nelabpatiktu nākt paskatīties?

>

Viņi aizgāja, ieraudzīja un apmulsa. Dziļi apmulsa — un Radītājs to ievēroja un teica:

—   Vaicājiet, es atbildēšu.

—   Dievišķais! — teica Sātans, zemu paklanīdamies. — Kam tie domāti?

—   Tie ir eksperimenti Morāles un Uzvedības jomā. Lūkojie­ties uz viņiem un mācieties.

Viņu bija tūkstošiem, visi rosmes pilni, visi aizņemti, ļoti aizņemti — galvenokārt cits cita vajāšanā. Izpētījis vienu no viņiem ar spēcīga mikroskopa palīdzību, Sātans sacīja:

—   šis lielais zvērs nogalina vārgākos dzīvniekus, Dievišķais.

—   Tīģeris — jā. Viņa dabas likums ir niknums. Viņa dabas likums ir Dieva likums. Tīģeris nevar tam neklausīt.

—   Tātad, pakļaujoties tam, viņš neizdara nekādu nozie­gumu, ak Dievišķais?

—   Nē, viņš ir pilnīgi nevainīgs.

—   Bet šis zvēriņš ir ļoti lēnīgs, ak Dievišķais, un iet nāvē nepretodamies.

—   Trusis — jā. Viņam trūkst drosmes. Tāds ir viņa dabas likums — Dieva Likums. Un šim likumam jāpakļaujas.

—   Tātad būtu netaisni prasīt, lai trusis rīkojas citādi, nekā daba viņam liek, un turas pretī, ak Dievišķais?

Читать дальше

Похожие книги на «VĒSTULES NO ZEMES»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «VĒSTULES NO ZEMES» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «VĒSTULES NO ZEMES»

Обсуждение, отзывы о книге «VĒSTULES NO ZEMES» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.