MARKS TVENS: KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ

Здесь есть возможность читать онлайн «MARKS TVENS: KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīga, год выпуска: 1976, категория: Историческая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

MARKS TVENS KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ
 • Название:
  KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ
 • Автор:
 • Издательство:
  «Liesma»
 • Жанр:
  Историческая проза / на латышском языке
 • Год:
  1976
 • Город:
  Rīga
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

MARKS TVENS KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ izdevniecība «Liesma» Rīga 1976 Mark Ttvain A CONNECTICUT YANKEE iN KING ARTHUR'S COURT Moscow 1955 No angļu valodas tulkojusi Vizma Belševica Mākslinieks Arvids Jēgers Tulkojums latviešu valodā, «Liesma», 1976

MARKS TVENS: другие книги автора


Кто написал KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

MARKS TVENS

KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ

izdevniecība «Liesma» Rīga 1976

Mark Ttvain A CONNECTICUT YANKEE iN KING ARTHUR'S COURT

Moscow 1955

No angļu valodas tulkojusi Vizma Belševica Mākslinieks Arvids Jēgers

Tulkojums latviešu valodā, «Liesma», 1976

Priekšvārds

Nežēlīgie likumi un paradumi, kas mi­nēti šajā stāstā, ir vēsturiski, un epi­zodes, kas tos ilustrē, arī ir vēsturiskas. Autors nevar galvot, ka šie likumi un paradumi pastāvējuši tieši sestā gadsimta Anglijā, autors var vienīgi galvot, ka, ja tie pa­stāvējuši Anglijā un citās civilizācijās vēl krietni vēlākos laikos, tad, pieņemot, ka tie pastāvējuši jau toreiz, sestais gadu simtenis droši vien netiks pārāk apmelots. Taisnīgāk būtu secināt, ka, ja nu gadījumā kāda no šiem likumiem un paradumiem tajos tālajos laikos nebija, tad pavisam noteikti tā vietā bija cits — vēl sliktāks.

Uz jautājumu, vai vispār pastāv tas, ko sauc par karaļu dievišķīgo sūtību, šī grāmata neatbild. Tas izrādījās pā­rāk grūti. I<a nācijas groži jātur cilvēkam, kas apveltīts ar viscildenākajiem tikumiem un ārkārtēju prātu, ir skaidrs un neapšaubāms; tas, ka neviens cits, izņemot pašu dievu, nespētu nemaldīgi izvēlēties tādu cilvēku, arī ir skaidrs un neapšaubāms, un, ka tāpēc dievam un vienīgi dievam piederētu šī izvēle, tāpat ir skaidrs un neapšaubāms, un at­liek tikai secināt, ka to patiešām dara pats dievs tas kungs. Tā vismaz domāja šīs grāmatas autors, kamēr nebija uz­dūries tādām valsts vadības grožu turētājām kā Pompa­dūra, lēdija Kāstlmena un citām līdzīgām personām, kas tik ļoti neiekļāvās secinājumu loģiskajā gaitā, ka autors uzskatīja par labāku ievirzīt citās sliedēs šo grāmatu (kas iznāks jau rudenī), bet dievišķās sūtības jautājumu pētīt un atrisināt nākošajā grāmatā. Jo atrisināt šo jautājumu noteikti vajag — un man pa ziemu tāpat nebūs ko darīt.

Marks Tvens

Daži vardi skaidrības labad

Ar dīvaino svešinieku, par kuru taisos jums stāstīt, es sastapos Vorikas pilī. Man iepatikās trīs viņa īpašības — vientiesīgā sirsnība, apbrīnojamā seno ieroču pazīšana un mierīga bezrūpība, kam varēju ļauties viņa sabiedrībā, jo visu runāšanas smagumu nesa viņš viens pats. Kā jau tas ar biklākiem cilvēkiem notiek, mēs abi izrādījāmies vadājamā tūristu bara astē, un viņš pēkšņi sāka runāt par lietām, kas mani ieinteresēja. Viņa lēnā, tīkamā valoda likās pamazām un gandrīz nemanāmi aizšūpojam pašu stāstī­tāju no šīs pasaules un laika citās — daudz tālākās dienās un kādā senā, aizmirstā zemē; vārdu pa vārdam viņš aizbūra mani sev līdzi, es sekoju viņam gadsimtu putek­ļos, sirmas senatnes ēnās un rēgos un jutos tā, it kā būtu kopā ar pārnācēju no šīs senās pasaules. Tieši tā, kā es runātu par saviem tuvākajiem draugiem un ienaidniekiem vai labi pazīstamiem kaimiņiem, viņš tērzēja par seru Bediveru, seru Boru Deganisu, seru Lanselotu, Ezera bru­ņinieku, seru Galahadu un citiem Apaļā Galda diženajiem, un cik bezgalīgi, cik neizsakāmi vecs, izbalējis, sauss un no senuma pārkokojies viņš nu izskatījās, — jo tālāk viņš runāja, jo vairāk sakritās. Pēkšņi viņš pagriezās pret mani un it kā par laiku vai citu kādu parastu sīkumu ievaicājās:

— Par dvēseļu ceļošanu jūs būsit dzirdējis; vai jums jr zināmi arī gadījumi, kad miesa pārceļas citā gadsimtā?

Atbildēju, ka neko tādu gan neesmu dzirdējis. Viņu tas interesēja tik maz — patiešām, kā par labu vai sliktu laiku runājot, — ka viņš pat nepamanīja, vai vispār esmu atbil-

dējis. Iestājās īss klusuma bridis, ko tūlīt pārtrauca algotā ceļveža vienmuļā balss:

—   Senas bruņas no sestā gadsimta, karaļa Artura un Apaļā Galda laikiem; spriež, ka tās piederējušas bruņinie­kam seram Sagramoram Ilgotajam; pievērsiet uzmanību apaļajam caurumam bruņu krekla krūšu kreisajā pusē, tā izcelšanās nav noskaidrota, jādomā, radies vēlākos laikos, kad bija izgudroti šaujamie ieroči; iespējams, ka tās ir kāda Kromvela kareivja lodes pēdas…

Mans paziņa pasmaidīja — ne tā, kā smaida mūsu die­nās, bet tā, kā jau ilgiem gadu simteņiem aizmirsts smai­dīt, — un pie sevis nomurmināja:

—   Bija tev zināt, kas redzējis un darījis. — Tad pēc īsas pauzes viņš piebilda: — To es pats iešāvu.

Sī piezīme ķēra mani kā strāvas sitiens; kad es atjēdzos, viņš jau bija pazudis.

Visu to vakaru es nosēdēju pie kamīna «Vorikas ģer­bonī», aizklīdis sendienu sapņos, bet rūtīs triecās lietus, un vējš plosījās ap viesnīcas pakšķiem un karnīzēm. Laiku pa laikam es gremdējos vecā sera Tomasa Malorija bur­vīgajā grāmatā, bagātīgās brīnumu un piedzīvojumu dzī­rēs, dziļi ieelpoju senatnīgo vārdu aromātu un atkal ļāvos sapņiem. Ap pusnakti es izlasīju uz gulētiešanu vēl vienu jauku stāstu, šo pašu, kas te seko.

Kā sers Lanselots divus milžus pievārēja un pili atsvabināja

Ne ildzin spiedās viņam virsū atkal divi lieli milži, dzelžu bruņās līdz pasmakarēm, ka galvas vien plikas, un ar briesmīgām vālēm rokās. Sers Lanselots pacēla priekšturamas bruņas un atsita viena milža triecienu, tā darījis, viņš izrāva zobiņu un pāršķēla tam milzim galvu uz pusēm. Kolīdz otrējs milzis to ieraudzīja, viņš bēdza kā « riesamanīgs, gauži iztrūcinājies no tiem negantiem cirtieniem, un sers

Читать дальше

Похожие книги на «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ»

Обсуждение, отзывы о книге «KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.