Aleksandrs Dimā (tēvs): Riekstkodis

Здесь есть возможность читать онлайн «Aleksandrs Dimā (tēvs): Riekstkodis» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1993, категория: Детскиая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Riekstkodis
 • Автор:
 • Издательство:
  "AEROEKSPRESIS"
 • Жанр:
  Детскиая проза / на латышском языке
 • Год:
  1993
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Riekstkodis: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Riekstkodis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Riekstkodis Aleksandrs Dimā (tēvs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos Piecpadsmitais sējums "AEROEKSPRESIS" RĪGA 1993 SANKT PĒTERBURGA No franču valodas tulkojis J.JANSONS Redaktors A.MUKĀNS Sastādītāji: G.ŠPAKOVS un S.SMOĻSKIS Ofseta papīrs. Formāts 60x90 1/16. Tirāža 16 000. Līgumcena. Izdevumu sagatavojusi izdevējsabiedrība "AEROEKSPRESIS" Izdevējdarbības licence Nr. 2-0116  Sanktpēterburga, Vasilija sala, 1.līnija 34 Aleksandrs Dima (tēvs) Kopoti raksti piecpadsmit sējumos

Aleksandrs Dimā (tēvs): другие книги автора


Кто написал Riekstkodis? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Riekstkodis — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Riekstkodis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Riekstkodis

PRIEKŠVĀRDS, KURĀ TIEK PASKAIDROTS, KĀ RADĀS STĀSTS PAR NIRNBERGAS RIEKSTKODI

Pie mana drauga grāfa M. tika sarīkots liels bērnu vakars un arī man vajadzēja kuplināt šo trokšņaino un līksmo sabiedrību, aizvedot turp savu meitu.

Ir taisnība, ka pēc kādas pusstundas, kad tēvišķīgi biju piedalījies jau četrās vai piecās rotājās „Kas dārzā, kas dārzā", „ Vistiņās" un „Namiņš deg", man galva jau griezās riņķī no ellišķīgā trokšņa, ko sacēla apmēram 20 astoņus līdz desmit gadus veci, apburoši velnēni. Es izspruku no zāles un steidzos uzmeklēt kādu mana paziņas nomaļāku un klusāku kabinetu, kurā cerēju atkal mierīgi nodoties savām domām.

Es savu atkāpšanās manevru īstenoju tik veikli un tik laimīgi, ka nozudu ne tik vien no mazo viesu acīm, kas, ievērojot to, ka visa viņu uzmanība bija pievērsta rotaļām, nemaz nebija tik grūti izdarāms, bet arī no viņu vecākiem, un tas bija pavisam kas cits.

Es jau biju laimīgi nokļuvis līdz kabinetam, kad pamanīju, ka tas ir pārvērsts par ēdamistabu un ka tās milzīgās bufetes bija piekrautas ar cepumiem un atspirdzinājumiem.

Tā kā šie gastronomiskie gārdumi man bija jauna garantija, ka pirms vakariņām netikšu traucēts, ja šis kabinets bija paredzēts kā ēdiena izdalāmā telpa, es izvēlējos kādu milzīgu Ludviķa XV stilā darinātu a la Voltaire krēslu ar polsterētu atzveltni un apaļiem sānu lokiem, un ierīkojos tanī ērti un patīkami, priecādamies, ka varēšu pabūt kādu stundiņu viens ar savām domām, kas ir tik ļoti svarīgi, ja ņem vērā to, ka mēs publikas vasaļi pastāvīgi tiekam ierauti sabiedrības viesulī.

Vai nu tāpēc, ka nebiju pieradis, vai noguruma dēļ, vai ari reti piedzīvotas labsajūtas dēļ, bet pēc desmit pārdomās pavadītām minūtēm es jau biju cieši aizmidzis.

Nezinu, cik ilgs laiks bija pagājis, kopš es nekā vairs nejutu, kas ap mani notiek, kad pēkšņi skaļi smiekli iztraucēja mani no miega. Es plaši 1 iepletu acis, kas cita nekā neredzēja, kā vien lieliskos, ar baložiem un | amoriem greznotos Bušēra griestus; es mēģināju piecelties, bet manas >! pūles bija veltīgas, es biju piesaistīts pie sava krēsla tikpat cieši kā Gulivers pie Liliputijas krasta.

Es tūdaļ sapratu sava stāvokļa nopietnību, jo biju ticis pārsteigts * ienaidnieka teritorijā un skaitījos karagūsteknis.

Labākais, ko es šinī stāvoklī varēju darīt, bija pilnīgi samierināties ar I to un sākt draudzīgas sarunas par manis atbrīvošanu.

Mans pirmais priekšlikums bija aizvest nākamajā dienā manus ļ uzvarētājus pie Fēliksa un nodot visu viņa veikalu to rīcībā.

Par nelaimi es biju izvēlējies visai neizdevīgu momentu, jo es runāju j auditorijai, kurā visiem mutes bija piebāztas ar kūkām un rokas pilnas ar ļ cepumiem.

Mans priekšlikums tika noraidīts.

Tad es piedāvājos nākamajā dienā sapulcēt visu sabiedrību jebkurā j dārzā un sarīkot uguņošanu ar saulēm un romiešu laternām, kuras varētu I piestiprināt paši mazie skatītāji.

Šis priekšlikums atrada diezgan daudz piekritēju zēnu vidū, bet meitenītes to noteikti noraidīja, deklarēdamas, ka viņām no uguņošanas 1 esot briesmīgi bail, ka viņu nervi neizturēšot petaržu sprādzienu troksni i un ka viņām nepatīkot pulvera dūmu smaka.

Es jau gribēju nākt klajā ar trešo priekšlikumu, kad izdzirdu sīku balstiņu pavisam klusu iečukstot biedrenēm vārdus, kuri man lika nodrebēt:

—    Sakiet papinam, kurš raksta stāstus, lai viņš mums kaut ko jauku pastāsta.

Es gribēju protestēt, bet mani acumirklī pārspēja kliedzieni:

—    Ā, jā, kādu pasaku, kādu skaistu pasaku, mēs gribam pasaku!

—    Bet, mīļie bērni, — es no visa spēka kliedzu, — jūs no manis prasāt visgrūtāko pasaulē. Ko jūs gan domājat, pasaku! Prasiet no manis „Iliādu", prasiet «Atbrīvoto Jeruzālemi," tam es vēl varētu piekrist, bet pasaku! Sasodīts! Pero ir pavisam kas cits nekā Homērs, Vergilijs vai Tasso un Īkšķītis ir pavisam cits varonis, nekā Ahilejs, Turnus vai Reno.

—   Mēs negribam episkas poēmas, — bērni vienā balsī sauca, — mēs gribam pasaku!

—   Bet mani mazie draugi…

—            Nav nekādi draugi, mēs gribam pasaku! Mēs gribam pasaku, pasaku! — kliedza korī viss bars, un ar tādu uzsvaru, kas nepieļauj nekādas atrunas.

—   Nu, labi, — es nopūzdamies piekritu, — lai tad iet pasaka.

—   Ak, cik jauki! — sauca mani vajātāji.

—           Bet tikai es jums teikšu vienu: pasaka, kuru jums stāstīšu, nebūs manis sadomāta.

—   Kas par to, kad tik tā mums patīk!

Atzīstos — es jutos mazliet pazemots, ka mana auditorija nemaz nepastāvēja, lai tas būtu mans oriģināls.

—            Bet kam pieder šī pasaka, monsieurl — iejautājās sīka balstiņa, kas acīmredzot piederēja kādai ziņkārīgo organizācijai.

—   Tā, jaunkundz, būs Hofmaņa pasaka. Vai jūs pazīstat Hofmani?

—            Ne, monsieur, es viņu nepazīstu. Un kā sauc šo tavu pasaku, — bravurīgā tonī jautāja namatēva dēls, juzdams, ka riņam še ir tiesības jautāt.

—            Nirnbergas Riekstkodis, — es pazemīgi atbildēju. — Mīļo Henrij, vai tev šis nosaukums patīk?

—           Hm, šis nosaukums neko lielu nesola, bet nav svarīgi, lai iet! Ja tā mums apniks, mēs tevi pārtrauksim un tu mums stāstīsi kādu citu, un tad atkal nākamo, to es tev saku, kamēr tu mums pastāstīsi tādu, kas mums patiks.

—           Pagaidi, pagaidi, uz to es nevaru ielaisties. Ja jūs būtu lieli cilvēki, tad katrā laikā.

Читать дальше

Похожие книги на «Riekstkodis»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Riekstkodis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Aleksandrs Dimā (tēvs): STRELNIEKS OTONS
STRELNIEKS OTONS
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Aleksandrs Dimā (tēvs ): DĀMA AR SAMTA APKAKLI
DĀMA AR SAMTA APKAKLI
Aleksandrs Dimā (tēvs )
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Aleksandrs Dimā (tēvs)
Отзывы о книге «Riekstkodis»

Обсуждение, отзывы о книге «Riekstkodis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.