Vladimirs MIHAILOVS: VIŅPUS DURVĪM

Здесь есть возможность читать онлайн «Vladimirs MIHAILOVS: VIŅPUS DURVĪM» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1980, категория: Космическая фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Vladimirs MIHAILOVS VIŅPUS DURVĪM
 • Название:
  VIŅPUS DURVĪM
 • Автор:
 • Издательство:
  «LIESMA»
 • Жанр:
  Космическая фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1980
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

VIŅPUS DURVĪM: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «VIŅPUS DURVĪM»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

V.MIHAILOVS VIŅPUS DURVĪM FANTASTISKS ROMĀNS RĪGA «LIESMA» 1980 В. Михайлов ДВЕРЬ С ТОЙ СТОРОНЫ Фантастический роман Издательство «Лиесма» Рига 1974 No krievu valodas tulkojis Pēteris Zirnītis Mākslinieks Arvīds Galeviuss Tulkojums latviešu valodā, «Liesma», 1980

Vladimirs MIHAILOVS: другие книги автора


Кто написал VIŅPUS DURVĪM? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

VIŅPUS DURVĪM — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «VIŅPUS DURVĪM», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

V.MIHAILOVS

VIŅPUS DURVĪM

FANTASTISKS ROMĀNS

RĪGA «LIESMA» 1980

PIRMĀ NODAĻA

Inna runāja pusčukstus, satraukumā apraujot frāzes; vārdi steidzīgi uzgrūdās cits citam. Šobrīd balss viņai atteicās klausīt — lieliskā, trauslā balss, kas vienmēr pie­vērsa ne mazāk uzmanības kā viņas izskats, bet dažkārt pat vairāk. Tagad balss drebēja.

—    Vai tu atnāksi šodien?

—    Mīļā …

Istomins izrunāja šo vārdu, nedomādams par to un nesajuzdams tā jēgu; vārds bija pierasts — tāpat kā Inna pati ar savu blāvo ādu, melnajām matu cirtām un profe­sionāli precīzām un izteiksmīgām kustībām. Viņš izru­nāja vārdu un tūlīt ieraudzīja to uzrakstītu.

—          Pēdējais vakars. Pēdējais..,. Kāpēc viss beidzas? Uz Zemes tu aizmirsīsi mani. Uzreiz…

—    Nē.

—           Noskūpsti mani. Tūlīt. Vienalga, lai redz, vienalga. Es negribu tevi zaudēt. Saki, ka mēs nešķirsimies uz Ze­mes.

—    Mēs tiksimies.

—    Kur? Kad? Saki uzreiz!

—    Vēlāk, Inna.

—           O, es saprotu, saprotu… Nevajag mānīties, mīļais. Veca sieviete — vai es tev tur būšu vajadzīga? Vien­alga — paldies!

—    Tu maldies…

Izrunājot šos vārdus, Istominam vajadzēja maigi pa­smaidīt. Viņš to arī darīja, tikai vēlāk nekā nepieciešams, jo viņa domas jau bija citur. Viņš niknojās pats uz sevi — paredzēja jautājumu, ko tam vaicās uz Zemes: «Nu, ko tad jūs esat mums uzrakstījis?» Bet viņš atradās kaut kur pusceļā un bija tik daudz laika šeit zaudējis velti.

—    Dārgā… — viņš nedroši iesāka.

—    Labāk klusē, — viņa palūdza. — Dejosim klusējot. Cik ātri beidzas lidojums…

Pusotra mēneša ilgais reiss Antora — Zeme tuvojās beigām. A klases kuģis «Valis» pirms trim dienām veik­smīgi iznira no līdztelpas gandrīz uz Saules sistēmas ro­bežas un tagad, iedams bremzēšanas režīmā trīsdesmit grādu leņķī pret ekliptikas plakni, veica beidzamos mil­jardus kilometru. Līdz finišam bija atlicis nedaudz vai­rāk par diennakti.

Jo vairāk tuvojās Zeme, jo ātrāk auga pārliecība par lidojuma laimīgajām beigām (doma par iespējamu katas­trofu vienmēr mīt pasažiera apziņā), un kopā ar šo pār­liecību pieauga nervu sasprindzinājums. Tās attiecības, kas ceļojumos ātri rodas tieši tādēļ, ka ir nejaušas un ne uz ilgu laiku, — visas šīs īslaicīgās mīlestības, draudzī­bas un antipātijas uzliesmoja beidzamo reizi, lai nodzistu un- aizmirstos jau ar pirmajiem soļiem uz planētas stabilā pamata.

Pēc senas tradīcijas pēdējā vakarā pirms ierašanās uz Zemes kuģa komanda rīkoja balli. Vakariņas tuvojās beigām. Plašajā salonā un klāju augstāk — dārzā valdīja mājīga puskrēsla un skanēja lēna mūzika, smaržoja pēc jūras. Gaidīja kapteini. Daži dejoja, pārējie rāmi sarunā­jās par Zemi.

*

—    Atļaušos piebilst, administrator: vara, manuprāt, ir radniecīga mīlai — tās ir jūtas, nevis profesija. Un jūs medusmēneša priekšnojautā…

—    Vai zināt, labāk nerunāsim par to! — Karska balsī nebija ne mazākās uzspēles, viņš runāja patiesi. — Li­dojumā ir kaut kas nomierinošs: cilvēks izraujas no ik­dienišķā, atrodas it kā psihiskā bezsvara stāvoklī. Pie tam es vel neesmu iecelts amata un, atklati sakot, uz­traucos.

—    Un velti, ja atļauts tā sacīt, — pasmaidīja Narevs. — Es neatceros tāda gadījuma, kad planētas izraudzīto kandidātu pēc piecgadīgajiem kursiem nebūtu apstiprinā­jusi Federācijas Padome. Bet, atvainojiet, vai mūsu sa­runa nav pārāk sausa?

Viņš pagriezās krēslā un mirkli domāja, koncentrēti skatīdamies uz dzērienu sintezēšanas pulti un viegli kustinādams virs tās pirkstus. Administrators skatījās uz Nareva aso profilu, uz viņa slīpi guļošajām acīm. Taču arī bez šīm pazīmēm bija viegli uzminams, ka Narevs dzimis uz Tau sistēmas planētas Līvijas: par to liecināja viņa sarunas maniere, pārlieku izsmalcināta, hipertrofēta pieklājība. Katrā no Federācijas apdzīvotajām planētām bija saglabājušās tās paražas, manieres, mode un iera­dumi, kas eksistēja uz Zemes tajā periodā, kad notika iedzīvotāju apmešanās tieši uz šīm planētām, lai gan uz Zemes pēcāk viss jau bija mainījies ne vienu reizi vien. Perifērija ir konservatīva, nodomāja Karskis. Lai arī starp planētām ir pastāvīga satiksme, atlido un aizlido tikai nedaudzi, bet dzīve uz planētām attīstās tajos virzie­nos, kādi noteikti pirmsākumā; tā ir Federācijai viena no vadīšanas grūtībām. Arī Karskis pats pirmām kārtām jutās kā antorietis, lai gan centās tikt vaļā no šī lokāl- patriotisma. Nekas, ar laiku pāries, viņš nodomāja, lai sevi nomierinātu. Pāries …

Narevs jau bija nospiedis taustiņus un tagad gaidīja. Mehānisms klusi iedūcās, pēc tam ceriņkrāsas šķidrums piepildīja kausus. Narevs vienu pastiepa administrato­ram, atmetās pret krēsla atzveltni un pacēla savējo pie lūpām. Dzēriens smaržoja pēc Zemes, meža takām, sau­les.

—    Uz veselu gadu kļūt par Padomes locekli, — domīgi noteica Karskis. — Būtībā — vadīt civilizāciju! Tas var atņemt drosmi.

—    Es diez vai kļūdīšos, sacīdams, ka jūs esat tam ga­tavs.

—    Laiks rādīs… Atcerieties, kad ieviesa šo sistēmu, likās muļķīgi izvēlēt cilvēku, kas ieņems savu posteni tikai pēc pieciem gadiem, bet līdz tam laikam būs at­rauts no praktiskās darbības. Es pats arī neticēju…

Читать дальше

Похожие книги на «VIŅPUS DURVĪM»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «VIŅPUS DURVĪM» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


ALEKSANDRS VOLKOVS: DZELTENĀ MIGLA
DZELTENĀ MIGLA
ALEKSANDRS VOLKOVS
VLADIMIRS MIHAILOVS: SAVAM BRĀLIM SARGS
SAVAM BRĀLIM SARGS
VLADIMIRS MIHAILOVS
VLADIMIRS Mihailovs: SEVIŠĶA NEPIECIEŠAMĪBA
SEVIŠĶA NEPIECIEŠAMĪBA
VLADIMIRS Mihailovs
VLADIMIRS MIHAILOVS: TREŠĀ PAKĀPE
TREŠĀ PAKĀPE
VLADIMIRS MIHAILOVS
Bogomils Rainovs: BEZGALA GARLAICĪBA
BEZGALA GARLAICĪBA
Bogomils Rainovs
Vladimirs. MIHAILOVS: Viņi atvēra durvis
Viņi atvēra durvis
Vladimirs. MIHAILOVS
Отзывы о книге «VIŅPUS DURVĪM»

Обсуждение, отзывы о книге «VIŅPUS DURVĪM» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.