Клайв Къслър: Свещеният камък

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Свещеният камък» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2010, ISBN: 9546551337, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Свещеният камък
Бесплатно
 • Название:
  Свещеният камък
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2010
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9546551337
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Свещеният камък: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Свещеният камък»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Нови приключения на тайнствения морски екшън герой Хуан Кабрило и неговия оборудван по последна дума на техниката шпионски кораб “Орегон”… В далечната пустош на Гренландия млад учен намира артефакт, останал скрит в пещера в продължение на хилядолетия: радиоактивен метеорит на 50 000 години, известен като Свещения камък. Но удивителната находка го поставя на мушката на две враждуващи групировки, които също търсят камъка. Едната групировка е от мюсюлмани екстремисти, откраднали ядрена установка. С мощта на метеорита те могат да изтрият от лицето на Земята всеки град на Запад. Другата група е ръководена от индустриалец мегаломан, който иска да унищожи напълно исляма. Заклещени между двете враждуващи групировки, Хуан Кабрило и неговият екип са принудени да се борят, за да спасят учения и Свещеният камък – и да предотвратят избухването на Трета световна война…

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Свещеният камък? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Свещеният камък — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Свещеният камък», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър,Крейг Дърго

Свещеният камък

(книга 2 от досиетата Орегон)

ПРОЛОГ


Преди петдесет хиляди години на милиони кило­метри от Земята една планета се разтърсвала от кон­вулсии, за да извести гибелта си. Планетата била мно­го стара, но участта й била предвещана от звездите. Тя имала нестабилна орбита и полюсите й непрекъс­нато си сменяли местата.

Планетата се състояла от скали и магма и имала метално ядро. Били изминали безброй еони, откакто се била образувала и изстинала, имала и атмосфера. Газообразните слоеве се състояли от аргон, хелий и малко водород. На повърхността й се зародил живот – микроби.

Планетата така и нямала шанса да развие слож­ни форми на живот. Микробите поглъщали молеку­лите кислород, за да се размножават, и пречели на повърхността и в атмосферата да се развият клет­ки, които да еволюират. Каменната повърхност на планетата се превърнала в супернагорещна течна каша, понеже всяко завъртане около слънцето й я приближавало все по-близо до огнената пещ. Пла­нетата не се въртяла около собствената си ос както Земята, а се търкаляла все по-бързо и сменяла местата на полюсите си, от което разтопената скална повърхност започнала да се разпростира като вул­канични лава.

С всеки час, с всяка минута, с всяка секунда планетата се приближавала все по-близо до слънцето си и постепенно сменила обвивката си Сякаш Божията ръка изстъргала повърхността й с телена четка.

Звездният прах, който бил разпръснат в атмосферата, стигнал до края на газообразната обвивка и нагорещен до бяло от слънцето, избухнал с мощта на хиляди атомни бомби. Притеглени обратно към повърхността от гравитацията, бомбардиращите частици избили още от крехката кора. Все по-голяма част от нея се изгубвала.

На обречената планета и оставало още малко живот.

Когато защитната обвивка изчезнала в космоса, температурата на вътрешното метално ядро продължила да се повишава и то започнало да се върти. По повърхността се появили огромни пукнатини, от които в космоса излитали все по-големи и по-големи късове разтопени скали. А през това време металното ядро нараствало с неимоверна сила. Всичко станало изведнъж. Огромна скална отломка от близката до слънцето страна се откъснала. Полюсите си сменили местата за последен път и планетата започнала бясно да се върти.

След което избухнала.

Милиони метални кълба полетели в космоса, молекулите им се пренареждали, докато те се топели като припой под пламъците. Няколко извадили късмет и преминали през гравитационното поле на слънцето. След което се отправили на дълго пътуване в дълбоките предели на космоса.

Десетки хиляди години изминали откакто незнайната планета избухнала, разпръсвайки останките си из Вселената. Отдалече приближаващите се отломки изглеждали сини. Една от тях се превърнала в идеално оформена сфера. Много парчета били привлечени към повърхността на други планети в космоса, но едно стигнало по-далеч от останалите и накрая паднало на планета, наречена Земя.

Металното кълбо прониквало в земната атмосфера, летейки ниско от запад на изток. Разцепило се в йоносферата и от него се откъснала малка сферична топка от чист метал. Метеорът майка навлязъл на трийсет и пет градуса ширина. На тази ширина било сухо и безводно. Бебето, по-малко и по-леко, било привлечено още по на север и се отправило към шей­сет и шест градуса ширина, където повърхността би­ла покрита със слой от лед и сняг.

Две различни ширини на една и съща планета до­вели до два различни резултата.

Майката от стопен метал се превърнала в свете­що кълбо, след като изстреляла новороденото. Тя минала над брега и се устремила към безводна пус­тиня, спускайки се все по-ниско и по-ниско. Взривя­вайки се над пясъци, скали и кактуси, тежащата шейсет и три тона отломка от никелово-желязна сплав с диаметър сто метра се стоварила върху земя­та и издълбала в сухата почва кратер с диаметър от два километра. Облаци прах се надигнали към небе­то и после започнали да кръжат около Земята. Тряб­вало да минат месеци, преди целият прахоляк да се уталожи.

Отрочето било чисто и сребристосиво. В резултат на първоначалния взрив и молекулното пренареждане, докато се движело в пространството, то се пре­върнало в идеална по форма сфера, която изглежда­ла досущ като срасналите геодезични куполи. Отправяйки се още по-надалеч, тя прелетяла тихо през пространството, гладката й повърхност срещнала малка съпротива от земната атмосфера, у нея няма­ло и следа от гнева и яростта, стаени у майката. Пада­ла все по-ниско и по-ниско, като топка за голф.

Читать дальше

Похожие книги на «Свещеният камък»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Свещеният камък» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Корсар
Корсар
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Пираня
Пираня
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Свещеният камък»

Обсуждение, отзывы о книге «Свещеният камък» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.