Клайв Къслър: Мираж

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Мираж» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2014, ISBN: 9789546554734, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Мираж
Бесплатно
 • Название:
  Мираж
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2014
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546554734
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Мираж: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Мираж»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

През октомври 1943 г. американски разрушител отплава от Филаделфия и се смята за изчезнал като резултат от опитите на военноморските сили с електромагнитно излъчване. Мнозина смятат тази история за измислица, но сега Хуан Кабрило и неговите колеги от «Орегон» вече не са толкова сигурни. Носят се слухове за ново оръжие, което скоро ще бъде използвано, нещо много опасно за американските интереси. Слуховете го свързват с великия изобретател Никола Тесла, който работи с военните, когато умира през 1943 г. Той ли е ръководил експеримента? Дали бележките му не са попаднали във вражески ръце? Докато Кабрило бърза да разкрие истината, открива, че залогът е дори по-голям, отколкото човек може да си представи. Обаче, когато го разбира, може би вече е много късно.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Мираж? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Мираж — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Мираж», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Джак Дю Брул

Мираж

(книга 9 от досиетата Орегон)

Пролог

Пред вълнолома на Делауер

1 август 1904 г.


В мига, в който ехото от почукването на вратата се разнесе от задната част на каютата му, капитан Чарлз Ъркърт се събуди напълно. От дългите години плаване по океаните рефлексите му бяха като на котка. При второто почукване от вибрациите на матрака вече знаеше, че двигателите на кораба са спрени, обаче съскането на водата, плъзгаща се покрай стоманените бордове на корпуса, показваше, че макар с изключени двигатели, «Мохикан» още не е започнал да намалява скоростта. През единствения заперден илюминатор нахлуваше светлина с цвета на вода от измити съдове. Тъй като корабът плаваше в северна посока, а каютата беше на десния борд, Ъркърт предположи, че е около девет вечерта.

След жестоката двайсетчасова вахта, докато търговският съд пресичаше опашката на подранил за сезона ураган, беше спал по-малко от половин час.

– Влез – подвикна той и свали краката си от койката. Палубата беше покрита с толкова тънък килим, че усети студенината на металните плочи отдолу.

Вратата на каютата се отвори със скърцане. Кръгът светлина, който хвърляше газената лампа, освети прага. Корабът разполагаше с електрогенератор, но малкото светлини, които захранваше, бяха запазени за мостика.

– Сър, извинете за безпокойството – каза третият помощник, Джоунс, който беше от Уелс.

– Какво има? – попита Ъркърт, отърсвайки последните останки от съня. Никой нямаше да събуди капитана, освен ако не става дума за спешен случай, и той знаеше, че трябва да бъде готов за всичко. За секунда мъжът се поколеба.

– Не сме сигурни. Трябва да дойдете на мостика. – Той отново замълча. – Сър...

Ъркърт отметна завивките настрани. Напъха краката си в гумени ботуши, а на раменете си наметна овехтял халат. Гръцка рибарска фуражка допълваше смешните му одежди.

– Да вървим.

Мостикът се намираше на палубата над неговата каюта. Щурманът стоеше безмълвен зад огромния дървен щурвал. Погледът му не беше вперен над носа на кораба, както се полагаше, а във вратата към късото крило на мостика откъм левия борд. Ъркърт проследи погледа му и макар изражението му да не се промени, главата му се замая.

На приблизително две мили от тях призрачно синьо сияние се беше впило в хоризонта и заличаваше лъчите на залязващото слънце. Не беше с цвета на светкавица, нито на огньовете на св. Елм, както в началото си беше помислил капитанът. Синьото беше по-тъмно и с цвят, какъвто преди това не беше виждал.

В този миг изведнъж всичко се разшири. Не като мъгла, извираща от повърхността на океана, а като ударите на гигантско сърце. Неочаквано се озоваха вътре в светлинния ефект и цветът сякаш се сдоби с текстура. Ъркърт усещаше някак си блясъка с кожата си, а космите на ръцете му настръхнаха – и по дебелия слой човешка козина, който покриваше торса и гърба му, сякаш полазиха мравки.

– Капитане – жално се обади вторият помощник. Той сочеше голямата топка на компаса, монтиран над главните прозорци на мостика. В течното си легло компасът се въртеше като детски пумпал.

Подобно на всички добри моряци Чарлз Ъркърт живееше чрез рутината и когато тя бе нарушена, това трябваше да се впише в корабния дневник. Следващият му поглед беше насочен към хронографа, закачен на задната стена над масата за географски карти, за да запомни часа на този странен феномен. За негово удивление и двете стрелки сочеха право надолу.

Не така, все едно е шест и половина, когато малката стрелка се е доближила до седмицата, а право надолу.

Ъркърт се приближи, за да провери механизма, и без да иска, измъкна металния ключ за навиване. Сграбчен от сила, по-голяма от земното притегляне, той се стовари върху палубата така, сякаш го беше запратил атлет. Ключът не подскочи, а изглежда се залепи за металната палуба. Капитанът се наведе да го вдигне, но не можа да пъхне и нокът между него и металните плочи.

Погледна отново на запад, но кобалтовосинята светлина намаляваше видимостта само до няколко десетки метра. Не забеляза, че водата около кораба е толкова спокойна и плътна, сякаш беше замръзнала в гладка пързалка за кънки, само че антрацитночерна.

Неколцина моряци, които бяха на главната палуба, забелязаха силуета на Ъркърт във вратата към крилото на мостика. Един сви ръце на фуния и се провикна:

Читать дальше

Похожие книги на «Мираж»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Мираж» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Бека Фицпатрик: Ш-ш-шт
Ш-ш-шт
Бека Фицпатрик
Клайв Къслър: Корсар
Корсар
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Пираня
Пираня
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Мираж»

Обсуждение, отзывы о книге «Мираж» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.