Клайв Къслър: Призрачният кораб

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Призрачният кораб» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2014, ISBN: 9789542928683, издательство: ProBook, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Призрачният кораб
Бесплатно
 • Название:
  Призрачният кораб
 • Автор:
 • Издательство:
  ProBook
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2014
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789542928683
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Призрачният кораб: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Призрачният кораб»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

След като е тежко ранен по време на спасителна мисия в океана, Кърт Остин трябва да се оттегли от активна работа за дълъг период от време. Проблемът е, че Кърт не спира да мисли за провала си и да се обвинява за смъртта на жената, за която за малко е щял да се ожени в миналото. И която все още обича дълбоко в себе си. Защото именно нея се е опитвал да спаси по време на страховитата буря в океана. Нещата се влошават още повече, когато кошмарите, измъчващи го през нощите, се сливат с реалността през дните. Кърт Остин разбира, че докато не намери отговор на въпросите „Защо?” и „Наистина ли видях това, което ми се струва?” няма да намери покой и животът му ще пропада все повече и повече. Типично в негов стил, Кърт решава да действа и да разследва сам странната морска катастрофа, за да намери отговорите за себе си. Но типично в негов стил най-добрият му приятел – Джо Дзавала – решава да тръгне с него. Така те се впускат в свят на търговия с оръжие, модерни технологии и геополически игри, който ще ги преведе от единия край на света до другия, ще минат през райски острови, безжизнени пустини, за да се озоват накрая в капан не къде да е, а в Северна Корея. И точно когато си мислят, че това е краят, всъщност да разберат, че са една в средата на пътя към намиране на истината.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Призрачният кораб? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Призрачният кораб — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Призрачният кораб», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Греъм Браун

Призрачният кораб

(книга 12 от "Архивите на НАПМД")

Пролог – Изчезването


25 юли 1909 г.

Дърбан, Южна Африка


Движеха се насред нищото или поне така се струваше на главен инспектор Робърт Суон от Дърбанското поли­цейско управление.

По тъмното като мастило небе нямаше и следа от луна. Суон седеше на седалката до шофьора в камион, конто буботеше по един прашен път северно от Дърбан. Фаровете на големия „Пакард“ хвърляха треперлива жълтеникава светлина, която шареше напосоки и почти осветяваше пътя. Суон не успяваше да зърне повече от четиресет метра напред.

- Колко остава до чифлика? - обърна се той към слабоватия жилав мъж на име Морис, който седеше до него и шофьора.

Морис погледна часовника си, приведе се към шофьора и се взря в скоростомера, после хвърли око към картата в скута си и пресметна нещо наум.

- Скоро би трябвало да сме там, инспекторе. Не повече от десетина минути.

Инспекторът кимна и се хвана за дръжката на вратата, защото пътят отново стана неравен и машината здравата се раздруса. Пакардът бе известен като „тритонка“, пос­леден модел, докаран от Америка специално за Дърбанското полицейско управление. Всъщност той беше един от първите им автомобили. Стовариха го от кораба с ръчно преправено предно стъкло и кабинка, а неколцина предприемчиви работяги от новосформирания отдел по моторизиран транспорт сглобиха рамка за каросерията и опънаха отгоре ѝ платнище. Но въпреки това камионът не стана по-удобен.

Машината се клатушкаше и трополеше по набразде­ния каруцарски път и Суон си помисли, че би предпочел да язди коня си, вместо да седи в това нешо. Не можеше да отрече обаче, че и камионът си имаше своите предим­ство. Освен него, Морис и шофьора, в каросерията отзад седяха още осем полицаи.

Суон подаде глава през прозореца и погледна назад. Следваха ги четири чифта фарове. Три автомобила и още един „Пакард“ Близо една четвърт от полицейските сили на Дърбан следваха камиона на Суон.

-      Сигурен ли сте, че имаме нужда от всички тези хора - попита Морис.

Може би малко попрекалихме, помисли си Суон. Но пък престъпниците, които преследваха, известни като „Бандата от река Клаар”, също не бяха малобройни. Спо­ред слуховете наброяваха трийсет или четиресет души.

В началото бяха обикновени обирджии – взимаха каквото и от когото си поискат и изнудваха хората, които се опитваха да изкарват прехраната си по африканските равнини. Но през последните месеци нещата се промениха.

Бандата започна да опожарява чифлиците на xopата, които отказваха да си плащат за „закрила”. Миньори и пътници изчезваха безследно. Истината лъсна, когато неколцина членове на бандата биха заловени при банков обир. Полицията ги откара в Дърбан, но последна дръзко нападение, при което трима полицаи биха убити, четири­ма бяха ранени, а арестантите изчезнаха.

Суон не можеше да позволи на бандата отново да прек­рачи тази граница.

-      Не ме интересуват честните съревнования! - заяви той. Трябви ли да ви напомням какво стана преди два дни?

Морис поклати глава, а Суон почука с ръка по прегра­дата между кабината и каросерията. Панелчето се отмес­ти и лицето на един едър полицай изпълни прозорчето.

- Готови ли сте? попита Суон.

-      Готови сме, инспекторе!

-      Добре. И запомнете - все едно е далн ще ги заловим или ще ги убием.

Мъжът кимна, а Морис изгледа косо инспектора.

- Проблем ли има? прикова го с поглед Суон.

- Не, сър - отвърна Морис и се втренчи в картата. - Просто... почти пристигнахме. Чифликът е оттатък хъл­ма.

Суон се обърна напред и пое дълбоко въздух. Внезапно усети дим. Миризмата бе странна, като от клада.

В мига, в който пакардът превали хълма, въгленочерната нощ бе озарена от пламъците на бушуващия в полето под тях пожар. Чифликът пламтеше от всички страни. Огромни огнени езици го обгръщаха отвсякъле и издигаха към небето.

- Мамицата му! - изруга Суон.

Автомобилите се спуснаха по хълма и сс разполо­жиха в редица край фермата. От тях наизскачаха мъже и заеха позиции за стрелба. Но не последва нищо. Ни­кой не стреля.

Морис махна на един от отрядите да сс приближи до къщата. Мъжете се запромъкваха срещу вятъра и сс шмугнаха в една част от обора, която още не гореше. Спасиха няколко коня и откриха труповете на некол­цина членове на бандата - обгорели и с огнестрелни рани.

Читать дальше

Похожие книги на «Призрачният кораб»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Призрачният кораб» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Р. Салваторе: Саблено море
Саблено море
Р. Салваторе
Клайв Къслър: Портата на дявола
Портата на дявола
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Бурята
Бурята
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Часът нула
Часът нула
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Медуза
Медуза
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Навигаторът
Навигаторът
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Призрачният кораб»

Обсуждение, отзывы о книге «Призрачният кораб» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.