Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Бойд Морисън

Пираня

(книга 10 от досиетата Орегон)

Пролог

Мартиника

8 май 1902 г.

„Рорайма“ се носеше към Апокалипсиса.

Първи офицер Елъри Скот стоеше на мостика на канадския товаро-пътнически кораб и се взираше през сивия снеговалеж, по-мръсен от всичко, което бе виждал и през най-опушените и пълни със сажди зимни дни в Лондон. Макар да бе шест и половина сутринта, лъчите на изгряващото слънце не успяваха да проникнат през пепелта, стелеща се над пристанището на Сен Пиер. Очертанията на „Малкия Париж на Западните Индии“, както беше известен търговският център на Мартиника, наподобяваха не толкова на процъфтяващо селище с население от трийсет хиляди, колкото на размазан импресионисти акварел като онези, станали напоследък модни в карибския град.

Скот разсеяно поглади сребристите си бакенбарди и се обърна към вулкана Мон Пеле, надвиснал над пристанището. Макар по принцип да беше весел човек, който се харесваше както на офицерите и моряците, така и на пътниците, днес лицето му бе леко смръщено и тревожно. Беше моряк от двайсет години, пътувал с какви ли не товарни кораби през всякакви свирепи бури и гигантски вълни, но дори корав морски вълк като него не бе виждал нещо толкова зловещо и будещо страх като планината, извисяваща се само на пет километра на север. От недрата й на редовни интервали се изтръгваше продължителен грохот, сякаш някъде вътре се криеше огромен звяр.

Върхът беше обгърнат в мрак, а във въздуха се носеше миризма на сяра. Скот спокойно можеше да си представи, че самият Дявол обитава подобно място.

— Какао мислите за времето, сър? – попито той нехайно с надеждата, че така не издава опасенията си.

Капитан Джордж Мъга, чието лице беше набраздено от бръчки през годините на сол и слънце, а горката му устна бе скрита от гъсти мустаци, вдигна очи от дневника и примижа към неземната картина.

— Останете на курс, господин Скот – спокойно нареди той. – Освен ако не получим друго нареждане от началника на пристанището, ще пуснем котва.

— Пепелта може да повреди оборудването ни. И да забави отплаването ни довечера.

— В такъв случай се погрижете екипажът да поддържа палубите и машините чисти. В пристанището са пуснали котва още осемнайсет кораба. Ако имаше някаква опасност, отдавна да са отплавали.

Заради дебелия слой пепел, покриващ водната повърхност, корабите от двете им страни сякаш се намираха на суша. Скот настоя с риск да прояви нахалство.

— Ами експлозията, която чухме преди две нощи?

Бяха на котва край Доминика на осемдесет километра на север, когато гръм в четири сутринта разтресе кораба толкова силно, че чашите и чиниите изпопадаха на палубата.

Капитан Мъга отново се зае да попълва дневника.

— Склонен съм да се съглася с телеграфиста от Портсмът, че експлозията е освободила напрежението в недрата на вулкана. Той може да продължи да бълва пепел, но съм сигурен, че това ще е всичко.

Скот не беше толкова убеден, но си задържа езика зад зъбите.

След като намериха отреденото им място и пуснаха котва, началникът на пристанището и един лекар се качиха на борда да проверят кораба и да се уверят, че екипажът и пътниците не са болни от болести, които биха могли да заразят острова. И двамата омаловажаваха събуждането на вулкана и засилиха убеждението на Мъга, че ръмженето на Мон Пеле не е опасно. Сегашната му активност беше просто последният дъх на планината.

Тъй като беше Възнесение Христово, всички пристанищни работници бяха на сутрешна литургия, затова Скот и Мъга слязоха в офицерската столова да закусят. Двамата обсъдиха графика за деня — разтоварване на дървесина и калий от Ню Брунсуик, товарене на ром и захар за Бостън, – но не казаха нито дума за вулкана, макар че грохотът му нямаше как да остане незабелязан.

След закуска Скот се качи на палубата да се срещне с местния агент, който щеше да ръководи докерите.

Сто и три метровият товарен кораб имаше прост дизайн с трюмове при носа и кърмата и с един-единствен комин. Мачтите в предната и задната част се използваха като подемни кранове.

Всеки сантиметър от палубата беше покрит с прах от Пеле и Скот оставяше диря след себе си.

Пътниците се бяха струпали на релинга да зяпат зловещата гледка зад Сен Пиер. Някои събираха пепел в пликове и табакери за спомен. Две жени разтвориха слънчевите си чадъри, за да запазят роклите си чисти.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.