Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
Бесплатно
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

— В уводната статия се твърди, че няма нищо опасно. За мен това е достатъчно. А сега подгответе кораба за разтоварване.

С капитана не можеше да се спори. Решението му беше окончателно. Скот отвърна с „Тъй вярно, капитане“ и изпрати Плесоно до катера му.

Сбогува се с него и се върна на квартердека, където откри третия помощник, който се взираше като омагьосан към града.

— Господин Хейвърс – заговори го Скот. – Какво привлича вниманието ви?

— Ами, гледката е тиха и спокойна, нали, господин Скот? И окъпана в ярка слънчева светлина.

Скот неохотно се съгласи, че гледката е хипнотизираща. Но не би избрал думите „тиха и спокойна“ За него си беше зловеща.

— Имаме работа за вършене. Капитанът държи палубата да блести, когато потеглим.

— Слушам, сър. Нещо против да направя само една снимка, преди да започнем? Фотоапаратът ми е в каютата.

Скот извади джобния си часовник. Седем и четирийсет и девет. Докерите бяха на литургия, така че няколко минути не бяха от значение.

Той се усмихна и кимна.

— Само по-бързо.

— Благодаря, сър – радостно отвърна Хейвърс и забърза към каютите на екипажа.

Скот направи само няколко крачки към мостика, когато слънцето сякаш угасна. Погледна с трепет към Пеле. Гледката, която се разкри пред очите му, го остави закован на място, сякаш някой беше циментирал краката му за палубата.

Огромен стълб от черен пушек и пепел се изстреля право нагоре в небето, сякаш избълван от корабно оръдие. Едната страна на планината се разцепи и втора вълна от пепел плъзна надолу по склоновете на Пеле на сияеща лавина от свръхнагорещен газ. Смъртоносното течение се носеше право към Сен Пиер. С тази скорост щеше да погълне града след по-малко от минута.

Скот не можеше да помръдне. Беше хипнотизиран от ужасяващата картина, която бе безмълвна, докато оглушителната ударна вълна не стигна до кораба и не го запрати назад. Сигурно щеше да остане притиснат в стената, докато не бъде пометен от смъртоносния облак, ако не беше ужасният рев. Изтръгнат от вцепенението си, Скот дойде на себе си. Първият му импулс беше да спаси кораба, така че се втурна към носа.

В средата на кораба се натъкна на капитан Мъга, който тичаше в обратната посока. Явно му беше хрумнало същото като на Скот.

— Вдигайте, господин Скот! – извика той, докато тичаше към мостика.

— Вдигаме котва, тъй вярно! – извика в отговор Скот. Третият помощник, който беше отишъл за фотоапарата, застана до капитана на мостика и нареди на котелното отделение да даде пълна мощност.

Скот стигна до веригата и задейства парната макара на котвата. Пътниците около него пищяха от ужас и тичаха във всички посоки, без да знаят как да се предпазят от идващия огнен дъжд. Повечето от екипажа не се справяха по-добре от тях и въпреки виковете на Скот за помощ, никой не се отзова.

Преброи петнайсет фатома* навита верига, когато смъртоносният облак от пепел достигна северния край на Сен Пиер, като подпалваше всичко, което докосваше, и събаряше каменни сгради, все едно бяха направени от кибритени клечки.

[* Около 27,5 м. (1 фатом=1,83 м.) – Б.пр.]

Облакът продължи да се спуска към пристанището. Първи по пътя му беше полагащият телеграфен кабел кораб „Граплър“. Той обаче нямаше време да се подпали, защото бе преобърнат от водната стена. Цунамито се понесе към тях, премазвайки кораб след кораб.

Оставаха още петнайсет фатома верига и Скот осъзна, че няма никаква надежда да изведат навреме „Рорайма“ от пристанището. Хвърли се да търси убежище. Огънят щеше да стигне до тях само слез секунди, така че не му оставаше нищо друго, освен да грабне голямо парче насмолен брезент от един от вентилаторите, да го нагъне няколко пъти и да покрие главата си. Хвърли се на палубата и се сви под брезента, като го надигна само колкото да може да гледа. Видя капитан Мъга да дава заповеди на мостика, мъчейки се отчаяно да спаси обречения си кораб.

Скот усети жегата преди ударната вълна. Беше толкова силна, че щеше да му е по-хладно, ако беше влязъл в някой от бойлерите в котелното. Дебелият брезент го предпази от най-лошото – без него със сигурност нямаше да оцелее. Предположението му се потвърди, когато с ужас видя как мустаците, косата и дрехите на капитана пламнаха. Той запищя от непоносимата болка и кошмарната гледка беше спестена на Скот, когато Мъга изчезна от погледа му.

Горещи камъни и кал се посипаха по брезента, някои с размерите на сачми, други колкото гълъбово яйце. Не падаха със скорост, която би могла да нарани Скот, така че той просто изтърпя пороя и слушаше как камъните падат със съскане във водата около кораба.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.