Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
Бесплатно
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

— Да го направим — каза Пиърсън и потри длани. – Добре. По мой сигнал. Три. Две. Едно. Старт.

Уедъл натисна копчето и импулсът от антената бомбардира дрона. Екранът му потвърди, че е попаднал право в целта.

— Давай, Лорънс!

Кензит затрака бясно по клавиатурата. Секундите се изнизваха. Оттук нататък Уедъл можеше само да гледа. Погледът му не се откъсваше от монитора над него. Дронът остана на първоначалния си курс.

— Състояние. Лорънс. – Броячът на лаптопа му показваше, че им остават още десет секунди.

— Изолирам контролните подсистеми – отвърна Кензит и това беше най-точното, което можеше да се изкопчи от него.

Секундите продължаваха да се изнизват. Чакането беше мъчително. За първи път през целия процес Уедъл се чувстваше напълно безсилен.

— Пет секунди, Лорънс!

Още тракане.

— Можеш. Кензит – обади се Пиърсън.

Пръстите на Кензит летяха над клавиатурата и изведнъж той се дръпна назад като пианист, завършващ изпълнението си.

— Знам – каза той. – Управлението вече е наше. – Той погледна многозначително Пиърсън. – Гледайте да не превръщате гениалността ми в спорен въпрос.

Макар че дронът нямаше да се взриви, ако Пиърсън не успееше да изключи системата за самоунищожение, вътре в машината имаше ключ, който щеше да се задейства, ако процедурата не бъде прекъсната. По-късно при инспектирането на дрона щеше да стане ясно, че мисията се е провалила. Тук нямаше частични успехи.

Пиърсън беше толкова сръчен с таблета, колкото Кензит с клавиатурата си. Уедъл беше зает да въвежда нови координати за цел в навигационната система. Приключи точно когато Пиърсън извика тържествуващо:

— Яж това. Чичо Сам! Спипахме ти дрона!

Уедъл и Пиърсън плеснаха длани. Кензит само повдигна вежда и сви рамене, сякаш не си заслужаваше да ликува за нещо, което беше напълно очаквано да се случи.

Веселието се оказа краткотрайно, когато Уедъл забеляза на монитора си, че Х-47В завива. Машината трябваше да се отдалечава на път към баржата. А вместо това тя летеше право към тях.

И се спускаше.

—Какво става, Лорънс?

Кензит поклати смаяно глава.

— Не може да бъде.

Пиърсън свали краката си и впери поглед в него.

— Какво направи, Лари?

— Нищо не съм направил, за да предизвикам това.

— Кое? – попита Уедъл.

— Дронът се насочва към сигнала, който излъчваме.

— Какво? – Уедъл се опита да изключи сигнала, но компютърът не реагира. – Как е възможно?

— Аз… не съм сигурен.

Уедъл погледна монитора. С всеки миг машината се уголемяваше. Само след минута дронът щеше да се забие като камикадзе в кораба и да го унищожи със заряда си.

— Можеш ли да го препрограмираш?

Кензит беше зяпнал екрана, напълно смаян и онемял.

Уедъл го сграбчи за раменете и го разтресе.

— Попитах, можеш ли да го препрограмираш?

— Не знам – промълви Кензит. Може би за първи път през живота си произнасяше тези думи.

— Трябва да опиташ, иначе с нас е свършено. — Уедъл се завъртя и посочи с пръст Пиърсън. – Опитай да включиш системата за самоунищожение.

Пиърсън кимна енергично и се наведе над таблета си. Уедъл се втурна към вратата.

— Къде отиваш? – попита Кензит.

— Ако не успеете да овладеете управлението, мога [поне да изключа антената.

Той отвори вратата и изтича на мостика, където капитанът се взираше към носещия се към тях дрон.

— Тръгвай, Веднага! – извика Уедъл.

Капитанът нямаше нужда от второ нареждаме и даде пълен напред.

Уедъл се качи на палубата над мостика, където беше антената. Ако изключеше захранващия кабел, сигналът щеше да прекъсне. Дори дронът да останеше насочен към първоначалната им позиция, преместването на кораба щеше да ги спаси. Той посегна към антената и се канеше да хване кабела, когато корабът рязко потегли напред. Уедъл отлетя назад, препъна се в нещо и удари главата си в стената.

Видя звезди посред бял ден и тръсна глава, за да я проясни, след което запълзя обратно към антената. Черният кабел до чинията се виеше като змия по бялата палуба.

Погледна и видя как белите криле се носят към него, черният отвор на носа за поемане на въздух зееше като пастта на манта. Воят на реактивния двигател вещаеше огън и гибел, ако не успееше да прекъсне предаването. Явно нито Кензит, нито Пиърсън бяха постигнали успех.

Уедъл сграбчи кабела с двете си ръце и го дръпна. Той не се освободи. Уедъл опря крака в стойката на чинията и напъна с всичките си сили, докато мускулите му не запротестираха.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.