Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
Бесплатно
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Той като малцината му подопечни бяха в безопасност и нямаше какво да прави. Скот извади бележника на Лутцен от пояса си и го прелисти. Както и подозираше, не успя да разбере нито дума. Всичко беше на немски, а и по-голямата част от написаното се състоеше от уравнения и научни дрънканици. Надяваше се, че сестрата на Лутцен ще може да го разчете, и се закле да спази обещанието си и да й даде бележника.

Зачуди се какво да й каже, когато се срещнат в Ню Йорк, дали не е по-добре да й спести ужасния край на брат й. После реши, че тя заслужава да научи истината, включително и последното послание на Лутцен към нея.

Искаше да е сигурен, че ще запомни дословно думите през дните плаване на север, така че изкрънка молив от един моряк и отвори бележника на първата празна страница. Записа загадъчните фрази, които бе чул. Дрезгавият глас на Лутцен продължаваше да звучи в главата му.

„Кажете й, че бях там. Успях. Това ще промени всичко. Сияеха като изумруди, големи колкото дънери“

Спря. Още не беше сигурен дали е чул правилно последните му думи. Накрая сви рамене и записа дословно странното съобщение на Лутцен.

„Намерих Оз.“

1.

Чесапийк Бей

Преди девет месеца

Прототипът Х-47В направи завой само на минути от целта си на сто и трийсет километра северозападно от моста с тунела при Чесапийк Бей. Фредерик Уедъл нагласи прескачащия през различни честоти алгоритъм на заглушаващото предаване. Мисията му бе да блокира управляващия сигнал на оператора на безпилотния самолет във военноморската база в окръг Вентура в Калифорния и да препрограмира бордовата навигационна система, като накара дрона с неговите четиристотин и петдесет килограма гориво да се забие в изоставена баржа.

Дори без двете умни бомби, които можеше да носи, дронът щеше да нанесе смъртоносна терористична атака срещу Съединените щати.

Уедъл посрещаше с ликуване предизвикателството.

— Ще го направим – каза той, без да се обръща към никого, макар че в малката стаичка, претъпкана до пръсване с електроника и дисплеи, имаше още двама души. Двайсет и пет метровият свързочен кораб, стоящ на котва при устието на Потомак, нямаше друг екипаж, освен капитана, който беше горе на мостика. Уедъл нагласи очилата си с телени рамки и погледна към най-големия екран да провери картината от камерата на палубата. Дронът правеше първия си завой след отлитането и се виждаше като бял клин на фона на притъмняващото оранжево небе.

Заглушаването на управляващия сигнал не беше достатъчно за изпълняване на мисията. Ако изгубеше контакт с оператора си, безпилотният самолет щеше да премине на автономен режим и да се върне в базата си „Патъксент Ривър“ в Мериленд, където се провеждаха изпитанията на повечето въздушни оръжейни системи на военноморските сили. Номерът беше да установят контрол върху машината, за да могат да заредят координатите за алтернативната цел. В този случай безпилотният самолет трябвате да се разбие в баржата със скорост осемстотин километра в час.

Тази атака беше най-лошият възможен сценарий за Пентагона. Никой – нито създателите на дрона, нито в генералния щаб – не смяташе, че бордовите системи могат да бъдат хакнати. Но след падането на свръхсекретния разузнавателен дрон RQ-170 в Иран началството настоя военновъздушните и военноморските сили да докажат, че протоколите им за комуникация не могат да бъдат разбити. Освен че бяха изгубили дрон на стойност стотици милиони долари, катастрофата бе дала възможност на иранците да зърнат отблизо най-високотехнологичните достижения на Америка. Щом иранците бяха успели да свалят дрона, те биха могли да отнемат управлението му от оператора. Военните наливаха пари в програма, която да гарантира, че подобно нещо никога няма да се случи.

Това беше причината за тази симулация на отвличане.

Най-добрите умове в областта на дроновете бяха призовани да съставят екип, който да играе ролята на врага. Електроинженер по образование и един от най-добрите специалисти по комуникациите във военновъздушните сили. Уедъл веднага се беше възползвал от шанса. Беше експерт в предаването, криптирането и прекъсването на комуникации, така че беше избран да прехване сигнала на оператора. Екипът му се състоеше от още двама първокласни учени.

Лорънс Кензит, свит тип с прегърбена стойка и покрито с пъпки лице, беше компютърен специалист и физик, защитил докторска дисертация в Калифорнийския технологичен институт на двайсетгодишна възраст. Въпреки че имаше навика да нарича всеки, когото смяташе, че не е нивото му, „непоправим тъпак“ – включително офицерите, от които зависеше работното му място, – той все пак стана най-добрият разработчик на софтуер за дронове на военните. Сега той седеше отдясно на Уедъл и тракаше на клавиатурата пред три монитора, по които течаха данни.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.