Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
Бесплатно
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Лорънс Кензит, свит тип с прегърбена стойка и покрито с пъпки лице, беше компютърен специалист и физик, защитил докторска дисертация в Калифорнийския технологичен институт на двайсетгодишна възраст. Въпреки че имаше навика да нарича всеки, когото смяташе, че не е нивото му, „непоправим тъпак“ – включително офицерите, от които зависеше работното му място, – той все пак стана най-добрият разработчик на софтуер за дронове на военните. Сега той седеше отдясно на Уедъл и тракаше на клавиатурата пред три монитора, по които течаха данни.

Вторият беше хардуерният разработчик Дъглас Пиърсън, създател на технологията, която се използваше за най-модерните дронове в арсенала на военните. Беше същински мечок с бомбастичен глас и огромно шкембе, подхождащо на човек, който не говори прекалено много и не е свикнал да слуша много. Управляваше царството си с железен юмрук и спореше на висок глас с всеки, който изразяваше несъгласие с него. Седеше отляво на Уедъл с крака на масата, с таблет в едната ръка и чаша кафе в другата.

Ако тези трима не успееха да разбият системата за управление на дрона, никой друг на света не би могъл да го направи. След като се увереше, че машината наистина се насочва към изоставената баржа, Уедъл възнамеряваше да я отклони от курса и да я накара да поклати ликуващо криле над „Патъксент“ преди да върне управлението на Вентура.

Пиърсън сръбна шумно от кафето си, остави чашата и почука с таблета по масата.

— Какво става, Лари? Още не съм получил никакви данни.

— Доктор Уедъл – каза Кензит, без да откъсва поглед от екраните си, – моля да напомните на доктор Пиърсън, че не отговарям на този прякор. Предпочитам да ме наричат „доктор Кензит“, но ще приема и „Лорънс“, макар че тази привилегия обикновено е запазена за хора, които смятам за равни. – Той направи пауза и добави: – Ако случайно не е ясно, не го смятам за равен.

— Равен в какъв смисъл, доктор Кензит? – подигравателно се изсмя Пиърсън. – Определено не сме равни на ръст.

— Нито на тегло.

Пиърсън изсумтя.

— Защо ли не те наричам просто „дребосък“? Или може би „мухльо“, какво ще кажеш?

— Ръстът ми е по-малък в сравнение с вашия, но е близък до средния — невъзмутимо отвърна Кензит. – Също като вашия коефициент на интелигентност.

— Достатъчно – намеси се Уедъл. Дърленето им му беше дошло до гуша. — Хайде да не започваме отново точно сега. – Беше прекарал половината от последните шест месеца в ролята на рефер между двамата. – Искам да спечелим, така че се опитайте да се държите прилично, докато не приключим. Остават ни само още две минути пряка видимост. Какво е положението, Лорънс?

Кензит чукна решително последния клавиш.

— Ако хардуерните изчисления на доктор Пиърсън са верни, веднага щом успеете да измъкнете управлението от Вентура, ще препрограмирам бордовите протоколи за навигация.

Уедъл кимна и задейства плана си за блокиране на предаването. Изиграването на джипиес навигацията нямаше да свърши работа, защото всички американски дронове разчитаха на инерционна навигация, за да избегнат подобна тактика. Трябваше да е много по-находчив. С помощта на специално проектираната от него антена, монтирана на палубата, той облъчи приемника на дрона със силен шум, който трябваше да накара бордовите системи за момент да блокират. Важното в операцията бе да успее да го направи само достатъчно дълго, така че приемникът да не превключи незабавно в режим на търсене, но не чак толкова, та устройството да познае, че някой се опитва да компрометира протоколите, и да премине в автономен режим.

— Приготви се, Лорънс – каза Уедъл. – Не забравяй, имаш само двайсет секунди, за да овладееш сигнала.

— Знам.

„Разбира се, че знае.“

Уедъл се обърна към Пиърсън. Той трябваше да изключи системата за самоунищожение на дрона, която щеше да се задейства, ако сензорите усетеха неоторизиран управляващ сигнал.

— Дъг, готов ли си?

— Да го направим — каза Пиърсън и потри длани. – Добре. По мой сигнал. Три. Две. Едно. Старт.

Уедъл натисна копчето и импулсът от антената бомбардира дрона. Екранът му потвърди, че е попаднал право в целта.

— Давай, Лорънс!

Кензит затрака бясно по клавиатурата. Секундите се изнизваха. Оттук нататък Уедъл можеше само да гледа. Погледът му не се откъсваше от монитора над него. Дронът остана на първоначалния си курс.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.