Клайв Къслър: Пираня

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Пираня» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2017, ISBN: 9789546557285, издательство: Бард, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Пираня
Бесплатно
 • Название:
  Пираня
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9789546557285
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пираня: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пираня»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Хуан Кабрило и екипажът на „Орегон“ отново са тук с невероятния нов роман на големия майстор от поредицата бестселъри на „Ню Йорк Таймс“. През 1902 г. на остров Мартиника изригва вулканът Пеле, като заличава цял град с население трийсет хиляди души и потопява кораб с германски учен, намиращ се на прага на изумително откритие. След повече от век Хуан Кабрило ще трябва да се справи с наследството на учения. По време на секретна операция Кабрило и хората му имитират потопяването на „Орегон“, но неизвестен противник ги открива въпреки грижливото им планиране и се опитва да ги унищожи. Кабрило и екипът му повеждат борба срещу враг, които сякаш е способен да предвиди всеки техен ход. Оказва се, че американски оръжеен инженер ренегат е завършил труда на немския учен и сега разполага с невероятна мощ. „Орегон“ е принуден да се състезава с времето, за да спре атака, която може да постави един човек начело на най-голямата империя, позната на света.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Пираня? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пираня — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пираня», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Един човек, когото Скот познаваше – кротък немец на име Гюнтер Лутцен, – дори беше разгънал тринога, за да фотографира сцената. Беше се качил на кораба преди два дни в Гваделупа и Скот почти не го беше виждал без фотоапарат.

— Чуден ден за снимки, господин Лутцен – подхвърли той.

— Да, аз много впечатлен – отвърна със запъване Лутцен.

— Това за научната ви експедиция ли е?

— Не, тя е завършена. Но ще се радвам да добавя тази снимка към моя… – Той замълча, извади немско-английски речник от джоба си и започна да прелиства страниците. – Ах, каква е думата за Sammlung?

— Колекция? – предположи Скот.

Лутцен се усмихна и кимна енергично.

— Да, разбира се. Колекция. Още съм начинаещ с английския. Сестра ми в Ню Йорк ми дава да чета детски книжки.

Скот го потупа по рамото.

— Справяте се чудесно. Вашият английски е далеч по-добър от моя немски.

Лутцен се разсмя и прибра речника, за да надраска нещо в бележника си, с който не се разделяше. Скот продължи нататък, като кимаше на другите пътници.

Когато стигна до бака, местният агент мосю Плесоно тъкмо се качваше по подвижното мостче, спуснато до катера му. Мършавият мъж в бял костюм и сламена шапка се ръкува със Скот.

— Радвам се да ви видя отново, мосю – каза Скот. – Доколкото забелязвам, гневната ви планина не е навредила на бизнеса. – Той кимна към другите кораби, хвърлили котва в залива с формата на лунен сърп.

Французинът присви устни и изпуфтя.

Oui, да се надяваме, че най-лошото отмина.

Скот се намръщи.

— Какво е станало?

Думите му предизвикаха горчив смях от страна на агента.

— Пеле се обажда от повече от месец. Мравките и стоножките при захарния завод в Юзин Герин бяха началото на бедите ни.

— Мравки и стоножки ли?

Плесоно направи кисела физиономия.

— Изобщо няма да ми липсват, когато се върна във Франция. Наричаме мравките fourmis-fous – луди мравки. Налазват по всичко, хапят като побъркани. Стоножките са още по-лоши. Черни, дълги по трийсет сантиметра. Няколко ухапвания могат да убият човек. Трябваше да вдигнем всички работници, за да спасим конете. После пък дойдоха змиите.

Скот се облещи при споменаването на змии. Насекомите бяха едно нещо, но не можеше да понесе идеята да се натъкне на змия.

Плесоно кимна в отговор.

— Стотици fer-de-lances, усойници, внезапно се появиха преди четири дни от гората в северната част на Сен Пиер. Петдесет души и стотици животни загинаха. А един ден по-късно кално свлачище унищожи завода. За щастие, стана през нощта, но въпреки това изгубихме много хора.

Това приличаше повече на идването на Апокалипсиса, отколкото си беше представял Скот, докато влизаха в залива.

— Може би ще е по-добре да отплаваме и да се отбием на връщане – каза той.

Плесоно сви рамене.

— Канех се да ви го предложа, тъй като е празник и много от хората ни не работят. Можете да продължите до Фор дьо Франс и да се върнете утре. Ще ви е нужно обаче разрешение от началника на пристанището, а той няма да ви го даде.

—Защо?

— Защото губернаторът нареди на войниците да не допускат хората да бягат от града. След три дни има избори и той се тревожи, че няма да се проведат, ако всички се махнат. Някои се измъкнаха, но от фермите по планинските склонове прииждат селяни, така че градът си остава претъпкан.

— А ако все пак отплаваме?

— Досега го направи само елин кораб. Италианска баржа на име „Орсолина“, която беше натоварена само наполовина със захар вчера. Началникът на пристанището не разреши да отплават, докато не приключат с товаренето, и заплаши с арест капитана Марино Лебофе. Казват, че Лебофе, който е неаполитанец му отвърнал: „Не знам за Мон Пеле, но ако Везувий се държеше като вашия вулкан, щях незабавно да се разкарам от Неапол“.

— Може и да е прав.

— Капитанът ви решава, но още едно отплаване без разрешение може да предизвика паника сред другите. Във Фор дьо Франс току-що пристигна френският крайцер „Суше“. Може да го извикат да ви спре.

— Да видим какво мисли капитан Мъга – предложи Скот и поведе Плесоно към мостика.

Капитанът изслуша разказа на агента, но не остана впечатлен. Той размаха днешния брой на местния вестник Les Colonies, оставен му от доктора.

— В уводната статия се твърди, че няма нищо опасно. За мен това е достатъчно. А сега подгответе кораба за разтоварване.

Читать дальше

Похожие книги на «Пираня»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пираня» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Свещеният камък
Свещеният камък
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Джунглата
Джунглата
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Мираж
Мираж
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Пираня»

Обсуждение, отзывы о книге «Пираня» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.