Клайв Къслър: Смяна на полюсите

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Смяна на полюсите» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2015, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Смяна на полюсите
Бесплатно
 • Название:
  Смяна на полюсите
 • Автор:
 • Издательство:
  Pro book
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2015
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Смяна на полюсите: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Смяна на полюсите»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

„Смяна на полюсите” е природен феномен, който в миналото се е проявявал неведнъж. В най-слабата си форма предизвиква дезориентация у птиците и живот­ните и щети на електрическите уреди. В по-лошия слу­чай предизвиква изригвания на вулкани, земетресения и климатични промени. Най-лошата му проява може да доведе до заличаването на всяка форма на живот. Преди шейсет години ексцентричен унгарски гений открил как изкуствено да предизвика подобна смяна на полюсите. След години разработките му изчезват. В наши дни харизматичен лидер на антиглобалистка гру­пировка планира да използва откритието на унгарския учен за да пораздруса световните индустриализирани нации, след което да върне смяната на полюсите в първоначално състояние. Проблемът е че веднъж направе­на, никой не може да я върне обратно. Остин, Дзавала и останалите от екипа за специални задачи на НАМПД и преди са се изправяли пред тежки ситуации, но никога не са срещали нещо подобно. Този път може би и те са закъснели твърде много. Тази книга е художествено произведение. Всички герои, организации и събития в него са продукт на въображението на авторите или са използвани в условен смисъл.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Смяна на полюсите? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Смяна на полюсите — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Смяна на полюсите», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Пол Кемпрекос

Смяна на полюсите

(книга 6 от " Архивите на НАПМД")

ПРОЛОГИЗТОЧНА ПРУСИЯ, 1944 г.


Бронираният „Мерцедес Бенц 770“ тежеше над че­тири тона, но въпреки теглото и размерите си се плъз­гаше безшумно като призрак край пустите царевични ниви. Фаровете му бяха изключени и само стъклата му от време на време проблясваха под синкавите лунни лъчи.

Колата наближи една потънала в мрак ферма, сгу­шена в плитка падина. Шофьорът леко натисна спирач­ките и колата бавно се запромъква към ниската камен­на постройка, подобно на дебнеща котка.

Шофьорът напрегнато се взираше през покритото със скреж стъкло. Очите му имаха цвят на арктически лед. Постройката изглеждаше изоставена, ала мъжът не искаше да рискува. Черният лак на колата бе скрит под грубо намацана бяла боя. Импровизираният камуфлаж правеше колата практически невидима за самолетите кръжащи в търсене на наземни цели, но на няколко пъти едва се измъкнаха от руски пеши патрули, които се материализираха от снега буквално като привидения. Ето защо на десетина места бронята бе вдлъбната от куршуми.

Мъжът не бързаше.

Спътникът му, изтегнат на широката задна седалка, явно усети промяната в скоростта, защото се надигна седна и запримигва сънено.

— Какво има? – попита той на немски с унгарски ак­цент. Явно още не можеше да се измъкне от дебрите на съня, защото гласът му идваше някъде от далеч, а някои от думите бяха завалени.

Шофьорът му направи знак да замълчи.

— Нещо не е…

Но не успя да довърши, защото внезапно затрещяха изстрели и сринаха стъкленото мълчание на нощта.

Шофьорът рязко натисна спирачката. Мощната ма­шина просъска и спря на петдесетина метра от къща­та на фермата. Мъжът изключи двигателя и грабна от седалката до себе си деветмилиметров „Люгер“. Едра фигура в маслиненозелена униформа и калпак със звезда на Червената армия се показа от предния вход на фермата.

Войникът се държеше за ръката и ревеше като разярен бик.

— Мръсна фашистка курва! – крещеше той с пресипнал от болка и ярост глас.

Малко преди колата да се появи войникът бе нахлул във фермата и бе открил собствениците мъж и жена в един шкаф, скрити под одеяло, като уплашени от тъм­ното деца. На бърза ръка беше видял сметката на мъжа и бе насочил цялото си внимание към жената, която се опитваше да се скрие в миниатюрната кухня.

Вдигнал автомата на рамо, той я повика с пръст успокояващо встъпление към предстоящото.

— Фрау, ком!

Добре подпийнал, войникът не забеляза опасността. Жената не молеше за милост, нито бе изпаднала в ис­терия като другите жени, които бе изнасилвал и уби­вал. Просто се взираше кръвнишки в него. Внезапно тя замахна с кухненски нож право към лицето му. В последния момент той мерна проблясъка на осТристо на лунната светлина и вдигна ръка, за да се предпази. ОсТристо сряза ръкава и потъна в плътта. С един удар войникът повали жената и буквално я разкъса с диваш­ки залпове от автомата.

Щом излезе от къщата, войникът огледа раната си.

Не беше дълбока, а кръвта вече спираше. Успокоен, той извади от джоба си бутилчица с водка-домашнярка и я пресуши на един дъх. Пламъкът на алкохола притъпи болката. Войникът хвърли в снега празната бутилка, обърса уста с опакото на ръката си и закрачи обратно към другарите си. Щеше да им се похвали, че са го ра­нили шайка фашисти.

Само след няколко крачки обаче спря. Слухът му долови припукване на изстиващ двигател. Войникът примижа към сивкавото петно сред сенките. На селяческото му лице се изписа подозрение. Вдигна автома­та и го насочи към смътния силует. Пръстът му легна върху спусъка.

В този момент грейнаха четири фара. Мощният осемцилиндров двигател ревна, колата оживя и се по­несе напред. Руснакът се опита да отскочи, ала тежката предна броня го удари в краката и го метна в преспите.

Колата спря и шофьорът излезе. Към войника се упъти висок мъж в черно кожено пардесю, което при всяка крачка леко припляскваше по бедрата му. Мъжът имаше издължено лице и груба челюст. Въпреки студа не носеше шапка и русата му, късо подстригана коса проблесна под лунните лъчи.

Мъжът приклекна до войника.

— Ранен ли си, товарищ? – попита той на руски с дълбок, звучен глас. Говореше с професионалното съчувствие на лекар.

Читать дальше

Похожие книги на «Смяна на полюсите»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Смяна на полюсите» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Стивън Уотсън: Преди да заспя
Преди да заспя
Стивън Уотсън
Клайв Къслър: Арктическо течение
Арктическо течение
Клайв Къслър
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Анди Макдермът
Клайв Къслър: Бяла смърт
Бяла смърт
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Часът нула
Часът нула
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Сахара
Сахара
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Смяна на полюсите»

Обсуждение, отзывы о книге «Смяна на полюсите» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.