ANATOLS IMERMANIS: SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS

Здесь есть возможность читать онлайн «ANATOLS IMERMANIS: SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1978, категория: Полицейский детектив / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

ANATOLS IMERMANIS SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS
 • Название:
  SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS
 • Автор:
 • Издательство:
  «LIESMA»
 • Жанр:
  Полицейский детектив / на латышском языке
 • Год:
  1978
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS ANATOLS IMERMANIS ROMĀNS PAMFLETS IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RĪGA 1978 Mākslinieks E. Ozoliņš © «Liesma», 1978

ANATOLS IMERMANIS: другие книги автора


Кто написал SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS

ANATOLS IMERMANIS

ROMĀNS PAMFLETS

IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RĪGA 1978

Mākslinieks E. Ozoliņš

© «Liesma», 1978


IEVADAM

Tie, kuri lasījuši manas grāmatas «Pavadonis met ēnu», «Lidmašīnas krīt okeānā», «Viesnīcas «Holivuda» rēgi» un «Hamburgas orākuls», iespējams, būs mazliet izbrīnīju­sies, sastapdami šo romānu varoņus — privātdetektīvus Mūnu un Deiliju neparastā, viņiem ne visai piemērotā lomā.

Izskaidrojums ir vienkāršs — atšķirībā no augšminē­tajiem darbiem, kuri pieskaitāmi piedzīvojumu literatūras žanram, mans jaunais romāns (ko pie labas gribas varētu nosaukt par romānu pamfletu) ir īpaša veida literārs darbs, kas, ārēji balstīdamies uz kriminālsižeta, būtībā ietver sevī gan parodijas, gan fantastikas elementus.

Fantastika prasa lielu nosacītību, tāpēc arī iespē­jams, ka dažam lasītājam viena otra vieta liksies varbūt mazliet neticama. Sev par attaisnojumu varu teikt, ka grāmatas darbība risinās nevis mūsu dienās, bet tuvākā vai tālākā nākotnē. Bez tam autora uzdevumā šoreiz neie­tilpa ticami atveidot īstenību, bet gan saasinātā, hiper- bolizētā aspektā parādīt tās reālās postošās tendences, kas aizvien reljefāk iezīmējas Rietumu pasaules šodienā. So tendenču attīstība līdz to galējai konsekvencei radusi at­spoguļojumu šajā grāmatā un prasījusi iecerei atbilstošu, samērā neparastu veidu.

Ar to arī izskaidrojami īpatnējie rakstības paņēmieni — autora vēstījums bieži pārtrūkst, dodams vietu darbojošos personu stāstījumam, izziņām, avīžu rakstiem, dienesta ziņojumiem. Tas gan prasīs no lasītāja lielāku iedziļinā­šanos un aktīvāku līdzdomāšanu, taču autors cer, ka vi­ņam šī īpatnība un vietvietām sabiezinātais humoristiskais stils tiks piedots. Lasītājs sapratīs, ka tas ir tikai ārējais ietērps dažām visai nopietnām problēmām, kuras pašlaik satrauc Rietumu dzīves veida vērotāju.

Autors

KATASTROFU IZDEVĀS NOVĒRST PĒDĒJĀ BRĪDI

Vakar dzelzceļa posmā starp Bikiotiu un Blufatenu tikai nejaušības pēc izdevās novērst katastrofu, kas būtu mak­sājusi dzivibu daudziem cilvēkiem.

Lūk, ko par to stāsta dīzeļlokomotīves mašīnista palīgs Patriks O'Keligens:

«Preču vilciens Nr. 403 aptuveni pirms desmit minūtēm bija izbraucis no Biktonas un ar sešdesmit jūdžu ātrumu joņoja pretī gala stacijai Blufatenai. Galvenais mašīnists Džejs Silvestrs nesen bija nodevis man maiņu un atpūtās. Stipri noguris iepriekšējā, sevišķi grūta ceļa posmā, viņš uzreiz aizmiga. Diena bija trakoti karsta, saule žilbināja, spoži mirgojošās sliedes nogurdināja acis. Biju spiests uzlikt melnas brilles un tikai tāpēc laikā pamanīju tumšo atstarpi starp vienmuļi zibošajām sliedēm. Vēl īsti nesa­pratis, ka sliežu ceļš ir izjaukts, strauji nobremzēju. Var sacīt, ka no avārijas mūs paglāba tīrais brīnums. Nekādus brīdinājumus par ceļa bojājumu nebijām saņēmuši. TieU otrādi — biju cieši pārliecināts, ka ceļš pilnīgā kārtībā, jo mums pa priekšu, tikai ar desmit minūšu atstarpi, brauca preču vilciens Nr. 678-bis. Mūsu sastāvā ietilpa tukšas platformas, kuras steidzami bija jānogādā Blufatenā. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, mūsu reisu ārpus grafika iekļāva dzelzceļa kustībā starp preču vilcienu Nr. 678-bis un pasažieru ātrvilcienu Nr. 202.»

Kā vēlāk noskaidrojās, noziedznieks vai noziedznieki bija ne tikai izjaukuši sliedes paredzētās avārijas vietā, bet arī sabojājuši signalizāciju.

Mūsu pilsētas policijas priekšnieks Niklass Meijers ne- kavējoties ieradās notikuma vietā, lai vadītu izmeklēšanu. Viņš izvirza hipotēzi, ka noziedznieki, nekā nezinādami par ārpus grafika iekļauto preču vilcienu Nr. 403, īstenībā cerējuši nolaist no sliedēm ātrvilcienu Nr. 202, kas tikai piecpadsmit minūtes vēlāk atstāja Biktonu. Viņu nolūks, bez šaubām, bijis aplaupīt ātrvilciena pasta vagonu, ar kuru ik dienu pārvadā lielākas naudas summas.

Par šo notikumu Niklass Meijers mūsu līdzstrādniekam paziņoja:

«Pēdējā laikā dzelzceļa avārijas kļuvušas par ikdienišķu parādību. Pievienojos tieslietu ministra viedoklim, kurš guvis nedalītu sabiedriskās domas atbalstu, — mums da­rīšana ar labi organizētu dzelzceļa mafiju. Ir nepieciešama visenerģiskākā rīcība, lai iznīdētu šo sērgu.»

Pilnīgi pretēji uzskati ir preču vilciena Nr. 403 galve­najam mašīnistam Džejam Silvestram:

«Mani uzmodināja straujš grūdiens. Nokritu zemē. Kad piecēlos, ieraudzīju, ka Patriks pārbijies līdz nāvei. Ar drebošu roku viņš parādīja man vietu, kur sliedes, izbei­dzās. «Atkal viens no šiem maniakiem!» es nodomāju. «Mūsu laikos papilnam ļaužu, kuri sapņo aizsūtīt uz viņ­pasauli pēc iespējas vairāk līdzcilvēku. Ja avāriju būtu cietis pasažieru ātrvilciens, kas sekoja mums uz pēdām, te tagad būtu vesela līku kaudze.»

Sakarā ar šo notikumu mūsu reportieris griezās pie pa­zīstamā psiho.patologa profesora Deiniža, kurš patlaban ciemojas mūsu pilsētā.

Profesors sniedza šādu paziņojumu:

«Ļoti iespējams, ka mums darīšana ar izmisušu indi­vīdu, kas, tā sakot, atriebjas visai pasaulei. Tādas anonī­mas atriebības klasisks piemērs ir traģēdija Austintehā.

Cilvēks sakrauj bērnu, ratiņos šautenes, pistoles, labi daudz patronu, pat neaizmirst ēdamo, un ar visu šo kravu uzbrauc ar liftu municipalitātes torni lai no turienes aukstasinīgi apšautu garāmgājējus. Ārprātīgais? Savā ziņā gan. Bet, ja ievēro, ka mūsu psihiatriskās slimnīcas pārpildītas, ka daudziem nopietniem slimniekiem nākas gaidīt mēnešiem, kamēr atbrīvojas vieta, ka krietni lielāks skaits cilvēku, kuriem vajadzētu atrasties pastāvīgā psi­hiatru uzraudzībā, nemaz negriežas pie ārstiem, — no visa tā rodas pārliecība, ka tāda veida ārprāts jau izvērties normā.»

Читать дальше

Похожие книги на «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Gunārs Cīrulis Anatols Imermanis: Dzīvoklis bez numura
Dzīvoklis bez numura
Gunārs Cīrulis Anatols Imermanis
Anatols Imermanis: NĀVE ZEM LIETUSSARGA
NĀVE ZEM LIETUSSARGA
Anatols Imermanis
ANATOLS IMERMANIS: MORTONA PIRAMĪDA
MORTONA PIRAMĪDA
ANATOLS IMERMANIS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
ANATOLS IMERMANIS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Anatols Imermanis
Anatols Imermanis: Dzīvoklis bez numura
Dzīvoklis bez numura
Anatols Imermanis
Отзывы о книге «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS»

Обсуждение, отзывы о книге «SEIFAM VAJADZĪGS KRAMPLAUZIS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.