Tuve Jansone: MUMINTĒTA MEMUĀRI

Здесь есть возможность читать онлайн «Tuve Jansone: MUMINTĒTA MEMUĀRI» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1999, категория: Детская фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Tuve Jansone MUMINTĒTA MEMUĀRI
 • Название:
  MUMINTĒTA MEMUĀRI
 • Автор:
 • Издательство:
  NORDIC
 • Жанр:
  Детская фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1999
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

MUMINTĒTA MEMUĀRI: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «MUMINTĒTA MEMUĀRI»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Muminteta memuāri Tuve Jansone Trollīša Mumina tētis ir uzrakstījis memuārus. Šī ir grāmata par viņa vētraino jaunību, kad dronti bija daudz lielāki, negaisi bīstamāki un saule siltāka nekā tagad. Savā verandā Muminielejā tētis atceras savus draugus Bezlikumu Kolonijā, viņu daždažādos ceļojumos un varenus svētkus pasaulē, kur viss ir iespējams. Varbūt viņš ir mazliet pārspīlējis, bet tas jādara, lai grāmata būtu saistoša … MUMINTROĻĻU BIBLIOTĒKĀ lasāmas šādas grāmatas: Neredzamais bērns Komēta nāk Tētis un jūra Burvja cepure Bīstamā vasara Trollīša ziema Vēlu novembrī Tūve Jānsone savas mākslinieces gaitas sākusi kā zīmētāja un gleznotāja, liekot trollīša Mumina tēlu paraksta vietā. Bet, par prieku visu vecumu lasītājiem, trollītis Mumins sāk dzīvot pats savu dzīvi, un driz vien par viņu iznāk vairākas grāmatas. Trollītis Mumins, mazā Mija, Svilpaste un visi citi Muminielejas / iemītnieki priecē un saista ikvienu. Un apburto bērnu, kas mīt/ katrā no mums. /

Tuve Jansone: другие книги автора


Кто написал MUMINTĒTA MEMUĀRI? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

MUMINTĒTA MEMUĀRI — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «MUMINTĒTA MEMUĀRI», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Tuve Jansone

MUMINTĒTA MEMUĀRI

No zviedru valodas tulkojusi MUDĪTE TREIMANE

Redaktore CILDA PELlTE

Autores ilustrācijas

SATURS

PROLOGS7

PRIEKŠVĀRDS 11

PIRMĀ NODAĻA, kurā es stāstu par savu nesaprasto bērnību, par pirmo Notikumu manā mūžā un satriecošo bēgšanu nakti, kā ari attēloju vēsturisko tikšanos ar Frēdriksonu. 15

OTRĀ NODAĻA, kurā es memuāros ievedu Bizekli un Juksaru, iepazīstinu ar drontu Edvardu un sniedzu kvēlu Juras orķestra ainu un tā nepārspējamo ielaišanu ūdeni. 37

TREŠĀ NODAĻA, kurā es pierakstu savu pirmo slaveno glābšanas varoņdarbu un tā uztraucošās sekas, dažas domas, kā ari klintsāpšu izturēšanās

veidu. 55

CETURTĀ NODAĻA, kurā mans brauciens pa jūru sasniedz savu kulmināciju raženā vētras tēlojumā un tiek nobeigts ar drausmīgu pārsteigumu.

79

PIEKTĀ NODAĻA, kurā es (pēc īsas savas inteliģences pārbaudes) sniedzu ainu par Bumbulītes ģimeni un Lielo Pārsteigumu svētkiem, kuros es no Patvaldnieka ķepas saņemu apburtās goda zīmes.

' 93

SESTĀ NODAĻA, kurā es nodibinu koloniju un pārciešu krīzi, kā arī izaicinu spoku uz šausmu salas.

115

SEPTĪTĀ NODAĻA, kurā es aprakstu pārveidotā Juras orķestra triumfālo atklāšanu un ar notikumiem piesātināto pārbaudes niršanu jūras dziļumā.

138

ASTOTĀ NODAĻA, kurā es pieminu apstākļus saistībā ar Bizekļa kāzām, ar vieglu ķepu pieskaros savai dramatiskajai tikšanās reizei ar trollīša Mumina māmiņu un visbeidzot pierakstu dziļos nobeiguma vārdus savos memuāros.

153

EPILOGS 171

PROLOGS

Reiz, kad trollītis Mumins bija gaužām mazs, viņa tētis viskarstākās vasaras vidū ņēma un apsaldējās. Tētis nevēlējās dzert siltu pienu ar sīpoliem un cukuru un nevēlējās iet un likties gultā. Viņš sēdēja dārza šūpolēs un šņaukājās un šņaukājās, un sacīja, ka cigāri garšojot drausmīgi, un viss zālājs bija pilns ar viņa kabatlakatiein, kurus trollīša Mumina māmiņa gro­ziņā aiznesa prom.

Kad iesnas kļuva daudz stiprākas, tētis pārcēlās aug­šā uz verandu un apsēdās šūpuļkrēslā, uzvilcis segas līdz degunam, un māmiņa iedeva viņam kārtīgu gro­ku. Bet tad jau bija par vēlu. Groks garšoja tikpat draņķīgi kā sīpoli ar pienu, un, atmetis jebkādas cerī­bas, tētis aizgāja un apgūlās savā gultā bēniņu zieme­ļu istabā. Viņš nekad vēl nebija bijis slims un uzņē­ma to šausmīgi nopietni.

Kad tētim kakls sāpēja visstiprāk, viņš lika māmiņai aiziet pēc trollīša Mumina, Susuriņa un Snifa, un visi sastājās ap viņa gultu. Pēc tam tētis mudināja viņus nekad neaizmirst, ka viņi ir varējuši dzīvot kopā ar īstu piedzīvojumu meklētāju, un viņš lūdza, lai Snifs aiziet pēc jūras putu tramvaja, kas stāvēja salonā uz biroja. Bet tētis bija tik aizsmacis, ka neviens nesapra­ta, ko viņš teica.

Kad tie bija viņu ērtāk saseguši ar segām un iztei­kuši līdzjūtību, un mierinājuši, un iedevuši viņam ka­rameles un aspirīnu, un jautras grāmatas, viņi atkal izgāja saulē.

Tētis palika guļam un skaišamies, līdz aizmiga. Kad viņš pievakarē pamodās, kakls bija mazliet labāks, bet viņš joprojām bija saskaities. Tētis pašķindināja ēdiena zvaniņu, kas atradās līdzās gultai, un trollīša Mumina māmiņa tūdaļ uznāca augšā pa kāpnēm un apvaicājās, kā viņš jūtas.

—     Es jūtos šķērmi, — tētis atbildēja. — Bet vai nav vienalga. Tagad ir daudz svarīgāk, ka tu painte­resējies par manu jūras putu tramvaju.

—     Salona greznumlietu? — māmiņa bija izbrīnī­jusies. — Kas ar to ir?

Tētis piecēlās gultā sēdus.

—    Vai tu patiešām nezini, ka tai bija ļoti svarīga nozīme manā jaunībā? — viņš jautāja.

—    Jā, tas gan bija kāds loterijas laimests vai kas tamlīdzīgs, — atbildēja Mumina māmiņa.

Papurinājis galvu, tētis nošņaucās un nopūtās.

—    Tā jau es domāju, — viņš teica. — Padomā, ja nu es šorīt no saaukstēšanās būtu nomiris. Tad ne­vienam no jums nebūtu bijis ne jausmas par tramvaja vēsturi. Droši vien tāpat ir ar milzum daudz citām svarīgām lietām. Es esmu jums stāstījis par savu jau­nību, bet jūs, protams, visu esat aizmirsuši.

—    Varbūt kādu mazu sīkumu šur un tur, — mā­miņa piekrita. — Pamazām jau atmiņa kļūst tāda nenoteikta… Vai tu tagad nevēlies ēst vakariņas? Ir vasaras zupa un želeja.

—    Blēņas, — tētis drūmi novilka. Pagriezies pret sienu, viņš dobji klepoja.

Trollīša Mumina māmiņa sēdēja un brīdi viņā nolūkojās. Tad ieteicās:

—     Vai zini ko, kad es nesen tīrīju bēniņus, es atradu lielu rakstāmburtnīcu. Padomā, ja nu tu varētu uzrakstīt grāmatu par savu jaunību?

Tētis nekā nesacīja, bet mitējās klepot.

—    Tas tīri labi derētu, kad nu tu reiz esi saauk­stējies un nevari iet ārā, — māmiņa turpināja. — Vai tos nesauc par memaūriem, vai kā, kad raksta par savu dzīvi?

—    Nē, par memuāriem, — tētis teica.

—    Un pēc tam tu varētu mums nolasīt, ko būsi uz­rakstījis, — teica trollīša Mumina māmiņa. — Pie­mēram, pēc brokastīm un vakariņām.

—    Tik ātri tas neiet, — tētis izsaucās un izbāzās ārā no segām. — Tu taču nedomā, ka grāmatu tā uzreiz var uzrakstīt. Es nelasīšu ne vārda, iekams ne­būs gatava vesela nodaļa, un es lasīšu tikai tev vispirms un pēc tam pārējiem.

Читать дальше

Похожие книги на «MUMINTĒTA MEMUĀRI»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «MUMINTĒTA MEMUĀRI» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Tūve Jānsone
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Tūve Jānsone
Tuve Jānsone: BURVJA CEPURE
BURVJA CEPURE
Tuve Jānsone
Tuve Jānsone: TROLLĪŠA ZIEMA
TROLLĪŠA ZIEMA
Tuve Jānsone
Tūve Jansone: Tetis un jūra
Tetis un jūra
Tūve Jansone
Отзывы о книге «MUMINTĒTA MEMUĀRI»

Обсуждение, отзывы о книге «MUMINTĒTA MEMUĀRI» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.