Хелен Филдинг: Bridžitos Džouns dienoraštis

Здесь есть возможность читать онлайн «Хелен Филдинг: Bridžitos Džouns dienoraštis» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 101, категория: Современная проза / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Хелен Филдинг Bridžitos Džouns dienoraštis
 • Название:
  Bridžitos Džouns dienoraštis
 • Автор:
 • Издательство:
  Alma littera
 • Жанр:
  Современная проза / на литовском языке
 • Год:
  101
 • Язык:
  Литовский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bridžitos Džouns dienoraštis: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bridžitos Džouns dienoraštis»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Anglų rašytojos žavi ir linksma komedija apie mūsų laikais gyvenančių vienišų moterų gyvenimą. Tarptautinis bestseleris. Tokios nuostabios ir iki ašarų linksmos komedijos lietuvių kalba seniai nebuvo išspausdinta. „Nuostabiai komiškas kūrinys. Net vyrai juoksis.“ (Salman Rushdie) „Stulbinančiai tiksliai papasakotas mūsų laikų viengungės gyvenimas... kiekviena moteris, kuri yra turėjusi darbą, draugą, ar bent motiną, skaitydama nesusilaikys nekvatojusi.“ (Gill Hornby, „The Times“) “Nėra knygos, kurią rekomenduočiau su didesniu džiaugsmu... iki ašarų juokinga, stebuklingai įžvalgi, be galo jaudinanti”. (Jilly Cooper)

Хелен Филдинг: другие книги автора


Кто написал Bridžitos Džouns dienoraštis? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Bridžitos Džouns dienoraštis — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bridžitos Džouns dienoraštis», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Фото

Romanas

Iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė

Alma littera

Vilnius 1999

UDK 820-3 Fi 69

ISBN 9986-02-764-0

© Helen Fielding, 1996

© Vertimas į lietuvių kalbą,

Rasa Drazdauskienė, 1999
Mano mamai Neleiuž tai, kad ji ne tokia kaip Bridžitos

NAUJŲJŲ METŲ PAŽADAI

DAUGIAU NIEKADA..

Negersiu daugiau kaip keturiolika alkoholio vienetų per savaitę. Nerūkysiu.

Nešvaistysiu pinigų: makaronų gaminimo įtaisams, ledų aparatams ir kitiems niekad nenaudojamiems kulinariniams prietaisams; nepaskaitomos literatūros autorių knygoms, pasipuikavimui sustatomoms lentynose; egzotiškiems apatiniams — nėra prasmės, nes neturiu draugo.

Neslampinėsiu po namus kaip kokia apsileidėlė, o visą laiką įsivaizduosiu, kad mane kas nors stebi.

Neišleisiu pinigų daugiau negu uždirbu.

Neleisiu, kad neatsakytų laiškų krūva išaugtų iki neįveikiamo aukščio.

Nesileisiu mulkinama jokių toliau išvardytų asmenų: alkoholikų, darboholikų, ilgalaikių santykių vengiančių vyriškių, vedusių ar turinčių merginas, moterų nekentėjų, apsėstųjų didybės manijos, šovinistų, emocinio užknisinėjimo meistrų ar tų, kuriems rūpi ką nors gauti už dyką, taip pat iškrypėlių.

Nesileisiu, kad mama, Una Alkonberi ar Perpetuja mane išmuštų iš pusiausvyros.

Nesijaudinsiu dėl vyrų, bet būsiu šalta it sniego karalienė ir saugosiu vidinę pusiausvyrą.

Neįsimylėsiu ko papuola, o kursiu santykius, pagrįstus brandžiu asmenybės įvertinimu.

Nešnekėsiu kandžių dalykų žmonėms už nugaros, o stengsiuosi į visus reaguoti pozityviai.

Nesiseilėsiu dėl Danielio Klyverio, nes pasigailėtina įsimylėti savo šefą kaip kokiai mis Monipeni1 ar visokioms sekretorėms.

Nesigraušiu, kad neturiu draugo, o išsiugdysiu vidinę savitvardą bei galią, suvoksiu save kaip visapusišką moterį, kuriai nebūtinas draugas, nes tik taip ir galima jį susirasti.

ŠIAIS METAIS AŠ..

Mesiu rūkyti.

Negersiu daugiau kaip keturiolika alkoholio vienetų per savaitę.

Pradėsiu laikytis celiulitą naikinančios dietos ir taip sumažinsiu šlaunų apimtį 7 centimetrais (t. y. po 3,5 cm nuo kiekvienos šlaunies).

Išmesiu iš buto viską, kas nėra būtina.

Atiduosiu benamiams visus drabužius, kurių nebuvau apsivilkusi dvejus ar daugiau metų.

Pradėsiu rūpintis savo karjera ir susirasiu naują darbą, teikiantį daugiau perspektyvų.

Imsiu taupyti pinigus sąskaitoje. Galima pradėti kaupti pensijai. Labiau pasitikėsiu savimi.

Būsiu tvirtesnė.

Geriau panaudosiu laiką.

Neisiu kur nors kiekvieną vakarą, bet liksiu namie, skaitysiu knygas ir klausysiu klasikinės muzikos.

Dalį pajamų aukosiu labdarai.

Būsiu geresnė ir daugiau padėsiu kitiems.

Valgysiu daugiau ankštinių augalų.

Rytą atsibudusi tuoj pat kelsiuosi iš lovos.

Tris kartus per savaitę eisiu į sporto klubą, ir ne vien sumuštinio nusipirkti.

Sudėliosiu nuotraukas į joms skirtus albumus.

Įsirašysiu specialias kasetes atitinkamoms nuotaikoms, kad galėčiau iš karto uždėti rinktinius mėgstamiausius romantiškus/ Šokių/ sužadinančius/ feministinius ir kt. gabalus, nepavirsdama prisilupusiu didžėjumi, apskleidusiu kasetėmis visas kambario grindis.

Užmegsiu ir palaikysiu prasmingus santykius su patikimu brandžiu žmogumi.

Išmoksiu programuoti vaizdo magnetofoną.

SAUSIS


NEĮTIKĖTINAI BLOGA PRADŽIA

SAUSIO 1, SEKMADIENIS

58,5 kg (bet po Kalėdų), alkoholio vienetų 14 (bet iš esmės reikia padalyti dviem dienoms, nes keturios valandos pobūvio buvo jau šiais metais), cigaretės 22, kalorijos 5424.

Šiandien suvartotas maistas:

2 pak. „Ementalio“ sūrio gabalėlių,

14 šaltų virtų šviežių bulvių,

2 „Kruvinosios Merės“ (priskiriama prie maisto, nes su Vorčesterio padažu ir pomidorais),

1/3 kepalo itališkos duonos su „Bri“ sūriu,

kalendros žaluma — 1/2 pakelio,

12 saldainių „MilkTray“ (geriausia iš karto atsikratyti visais kalėdiniais saldumynais ir rytoj pradėti nuo nulio),

13 kokteilių lazdelių su sūriu ir ananasais,

1 porcija Unos Alkonberi pagaminto kalakutienos troškinio, žirnelių ir bananų,

1 porcija Unos Alkonberi „Aviečių staigmenos“, pagamintos iš „Bourbono“ sausainių, konservuotų aviečių, 30 litrų plaktos grietinėlės ir papuoštos cukruotomis vyšniomis.

Vidudienis. Londonas: mano butas. Brrr. Neturiu nė lašo fizinių, emocinių ar psichinių jėgų važiuoti į Grafton Andervudą, kur Una ir Džefris Alkonberiai rengia naujametį kalakutienos troškinio vakarėlį. Džefris ir Una Alkonberiai yra geriausi mano tėvų draugai, ir dėdė Džefris nuolat primena, jog pažįsta mane nuo tų laikų, kai laksčiau po pievelę nuogut nuogutėlė. Motina man paskambino pernai rugpjūčio mėnesį per banko šventes pusę devynių ryto ir jėga išgavo pažadą atvažiuoti. Pradėjo kalbą klastingai ir labai iš tolo.

— O, labas, meilute. Skambinu tik paklausti, ką norėtum gauti Kalėdoms.

— Kalėdoms?

— Ar norėtum staigmenos, meilute?

— Ne! — suriaumojau. — Atsiprašau. Norėjau pasakyti...

— Žinai, pagalvojau, gal norėtum tokių ratukų, kurie pritaisomi prie lagamino?

— Bet aš neturiu lagamino.

— Tai gal aš tau padovanočiau tokį lagaminėlį su ratukais? Žinai, kokius turi stiuardesės.

— Aš turiu krepšį.

— Oi, meilute, negi visą gyvenimą ir vežiosiesi tą žalią medžiaginį draiskalą. Atrodai kaip valkataujanti Merė Popins. Žiūrėk, o jei tokį mažutį, kompaktišką lagaminėlį su ištraukiama rankena? Nepatikėsi, kiek į jį galima prikrauti. Kokio norėtum — tamsiai mėlyno su raudonu apvadėliu ar raudono su mėlynu?

— Mama. Dabar pusė devynių ryto. Už lango vasara. Labai karšta. Aš nenoriu stiuardesės lagamino.

— Džiulė Enderbi tokį turi. Sako, nebegalėtų į kitokį nė pažiūrėti.

— Kas ta Džiulė Enderbi?

— Meilute, tu pažįsti! Džiulė, Meivisės Enderbi dukra! Kuri gavo tą fantastišką darbą „Arthur Andersen“ firmoje!

— Mama...

— Kai jai reikia kur važiuoti, visad jį pasiima...

— Aš nenoriu lagaminėlio su ratukais.

— Žinai ką? O jei mes visi susimesim, Džeimis, tėtis ir aš, ir padovanosim tau padorų didelį lagaminą, o prie jo ratukus?

Pasijutau visai išsekusi ir atitraukiau telefono ragelį nuo ausies spėliodama, kas sukėlė tokį misionierišką bagažo-kalėdinių-dovanų įkarštį. Kai vėl priartinau ragelį, ji kalbėjo:

-...tarp kitko, būna labai įdomių lagaminų su specialiais skyreliais — šampūno voniai buteliukams ir visokiems tokiems daiktams. Dar pagalvojau, gal norėtum pirkinių krepšio su ratukais?

— O ko tu norėtum Kalėdoms? — paklausiau iš nevilties, prisimerkusi nuo akinančios šventinio ryto saulės.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Bridžitos Džouns dienoraštis»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bridžitos Džouns dienoraštis» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Маркус Зузак: Knygų vagilė
Knygų vagilė
Маркус Зузак
Нора Робертс: Visada šalia
Visada šalia
Нора Робертс
Эрих Ремарк: Gema
Gema
Эрих Ремарк
Эллисон Пирсон: Ir kaip ji viską suspėja
Ir kaip ji viską suspėja
Эллисон Пирсон
Тони Парсонс: Mūsų istorijos
Mūsų istorijos
Тони Парсонс
Ги Мопассан: Nenaudingas grožis
Nenaudingas grožis
Ги Мопассан
Отзывы о книге «Bridžitos Džouns dienoraštis»

Обсуждение, отзывы о книге «Bridžitos Džouns dienoraštis» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.