MIHAILS BULGAKOVS: De Moljera kunga dzīve

Здесь есть возможность читать онлайн «MIHAILS BULGAKOVS: De Moljera kunga dzīve» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 1972, категория: Классическая проза / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

MIHAILS BULGAKOVS De Moljera kunga dzīve
 • Название:
  De Moljera kunga dzīve
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на латышском языке
 • Год:
  1972
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

De Moljera kunga dzīve: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «De Moljera kunga dzīve»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

MIHAILS BULGAKOVS De Moljera kunga dzīve

MIHAILS BULGAKOVS: другие книги автора


Кто написал De Moljera kunga dzīve? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

De Moljera kunga dzīve — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «De Moljera kunga dzīve», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

MIHAILS BULGAKOVS

De Moljera kunga dzīve

PROLOGS

Es tērzēju ar bērnu saņēmēju

Kas gan man liegs smejoties teikt patiesību?

Horācijs

Moljērs bija slavens franču komēdiju rakst­nieks Luija XIV valdīšanas laikā. ,

Antiohs Kanlemirs

Kāda bērnu saņēmēja, kas savu māku bija iemanto­jusi slavenās Luīzas Buržuā vadībā Parīzes dzemdību palīdzības dieva namā, 1622. gada 13. janvārī saņēma jaukās Poklēna kundzes, dzimušas Kreses, pirmo bērnu, neiznēsātu vīriešu dzimuma mazuli.

Varu droši apgalvot — ja man būtu izdevies cienī­tajai bērnu saņēmējai izskaidrot, ko īsti viņa saņem, iespējams, ka šī sieviete uztraukumā būtu jaundzi­mušajam un līdz ar to visai Francijai nodarījusi ko ļaunu.

Un lūk: man mugurā gari svārki ar milzīgām kaba­tām un rokā nevis tērauda, bet zoss spalva. Man priekšā deg vaska sveces, un manas smadzenes kaist.

—           Cienītā, — es saku, — cilājiet mazuli uzmanīgāk, nepiemirstiet, ka tas nācis pasaulē pirms laika. Šī zī­daiņa nāve būtu gaužām smags zaudējums jūsu zemei.

—    Ak mūžs! Poklēna kundze laidīs pasaulē citu!

—           Otru tādu Poklēna kundze vairs nekad pasaulē nelaidīs, un vairāku gadsimtu laikā arī neviena cita kundze to neizdarīs.

—    Jūs mani pārsteidzat, cienītais!

—           Es arī pats esmu pārsteigts. Saprotiet, ka pēc trīs gadsimtiem kādā tālā zemē es atcerēšos jūs vienīgi tā­dēļ, ka esat turējusi rokās Poklēna kundzes dēlu.

—    Esmu turējusi rokās arī dižciltīgākus mazuļus.

—    Ko jūs saprotat ar vārdu — dižciltīgs? Šis jaun­dzimušais kļūs slavenāks par jūsu pašreiz valdošo karali Luiju Trīspadsmito, viņš kļūs ievērojamāks par nākošo karali, bet šis karalis, cienītā, tiks dēvēts par Luiju Lielo jeb Saules karali. Labā kundze, ir kāda tāla zeme, jūs to nepazīstat, tā ir Maskavija. Ļaudis, kas to apdzīvo, runā jūsu ausij neierastā valodā. Un arī līdz šai zemei drīz vien nokļūs tā cilvēka vārdi, kam jūs paš­laik palīdzat nākt pasaulē. Kāds polis, cara Pētera Pirmā nerrs, ne vairs no jūsējās, bet no vācu valodas pārtulkos tos barbaru valodā.

Par Samojedu Karali iesauktais nerrs, spalvu čirksti­nādams, rakstīs ķeburainas rindas:

«GORZlBUSS. Ir liela note šitādu brangu naudu doti par jūsu pamatīgajiem ģīmjiem. Teicēt man kaut jele ko no tā, kas jūs pastrādāt šitiem kungiem, ko nule ma­nīju un redzēju no manu sētienu ar tik gaužu negodu izstaigājam…»

Ar šiem dīvainajiem vārdiem krievu cara tulks gribēs pateikt jūsu jaundzimušā vārdus no viņa komēdijas «Smieklīgās daiļavas»:

«GORZlBUSS. Ir nu gan vajadzība tērēt naudu, lai notrieptu savus ģīmjus! Labāk pasakiet, ko esat noda­rījis šiem kungiem, ka viņi iznāca no jūsu mājas ar tik saltām sejām …»

_ «Komēdiju sarakstā, cik un kādas atrodamas Valsts Ārlietu prikazā uz 1709. gada maija mēneša 30. datumu», starp citām lugām atzīmētas arī šādas: kumēdiņu luga «Par nopērto dakteri» (tā pati arī «Dakteris spaidu kārtā») un otra — «Herkulesa cilts, galvenā persona tajā ir Jupiters». Mēs tās pazīstam. Pirmā ir «Ārsts pret paša gribu» — šī paša jūsu jaundzimušā komēdija. Otra — «Amfitrions», arī viņa darbs. Tas pats «Amfi- trions», ko de Moljēra kungs un viņa komedianti 1668. gadā Parīzē izrādīs cara Alekseja Mihailoviča sūtņa Pjotra Ivanoviča Potjomkina klātbūtnē.

Tātad, kā redzat, par cilvēku, kam jūs palīdzat nākt pasaulē, krievi uzzinās jau šai pašā gadsimtā. Ak, laik­metu saiknes! Ak, izglītības strāvas! Bērna vārdus pār­tulkos vācu valodā, pārtulkos angļu, itāliešu, spāņu un holandiešu valodās. Tāpat dāņu, portugāļu, poļu, turku, krievu …

—    Vai tas maz iespējams, cienītais!

—    Nepārtrauciet mani, kundze! Grieķu valodā! Jaun- grieķu valodā, es gribu teikt. Taču sengrieķu valodā arī. Un ungāru, rumāņu, čehu, zviedru, armēņu, arābu va­lodās!

—    Cienītais, es nevaru vien nobrīnīties!

—    Ak, tas nu vēl nav nekas sevišķs! Es varētu jums nosaukt desmitiem rakstnieku, kuru darbi tulkoti citās valodās, kaut arī tos nebūtu vērts izdot pat dzimajā va­lodā. Taču šo ne tikai tulkos, arī par viņu pašu sāks sacerēt lugas, un jūsu tautieši vien tādu uzrakstīs vai­rākus desmitus. Tādas lugas rakstīs arī itālieši, un starp tiem Karlo Goldoni, kurš, kā stāsta, arī pats esot pie­dzimis, mūzām aplaudējot, un rakstīs arī krievi.

Ne vien mūsu zemē, bet arī citās sacerēs viņa lugu atdarinājumus un rakstīs šo lugu pārveidojumus. Da­žādu zemju zinātnieki uzrakstīs sīkus pētījumus par viņa darbiem un centīsies soli pa solim izdibināt viņa noslē­pumaino dzīvi. Viņi jums pierādīs, ka šis cilvēks, kurš pašlaik jūsu rokās izrāda tikai vājas dzīvības zīmes, ietekmēs daudzus nākošo gadsimtu rakstniekus, starp tiem arī šādus jums nepazīstamus, bet man zināmus rakstniekus kā mani tautieši Gribojedovs, Puškins un Gogolis.

Jums taisnība: pat uguns liesmas neskars to, Ar jums kas kopā dienas kārtu, Ar jums kas kopā paelpo Un paliek prātu neaizskārtu. No Maskavas tik prom! Šeit vairāk nerādos. Bēgt neatskatoties un tālu meklēt ieti, Kas jūtām apvainotām patvērumu dos![1]

Šīs ir rindas no mana tautieša Gribojedova lugas «Gudra cilvēka nelaime» nobeiguma.

Par upuri es kritu viltum, nodevībām, Nu teikšu ardievas šīm sienām ļaunprātīgām, Tam elles perēklim, kur izvirtība mīt,

Kur cilvēks cilvēku steidz labprāt postā dzīti ~Es došos prom, lai tādu vietu uzmeklētu, Kur kaut jel kā sev sirdī godu saglābt spētu!

Bet tās ir rindas no šī paša Poklēna lugas «Mizantrops» nobeiguma, ko 1816. gadā krieviski pārtulkoja Fjodors Kokoškins.

Vai šie nobeigumi ir līdzīgi? Ak mans dievs! Es ne­esmu lietpratējs, lai to izpēta zinātnieki! Viņi jums pa­stāstīs, cik Gribojedova Čackis līdzīgs mizantropam Alcestam, un arī to, kāpēc Karlo Goldoni uzskata par šī paša Poklēna skolnieku, un to, kā pusaudzis Puškins atdarināja šo Poklēnu, un vēl daudz citu gudru un inte­resantu lietu. Man par to visu maza saprašana.

Mani nodarbina kas cits: mana varoņa lugas uz visām pasaules skatuvēm spēlēs veselus trīs gadsimtus, un nav zināms, kad tās vairs nespēlēs. Lūk, kas mani interesē! Rau, par kādu vīru izaugs šis mazulis!

Jā, es gribēju vēl piebilst par lugām. Ļoti godājama dāma, Aurora Didevānas kundze, kas gan plašāk pa­zīstama ar vārdu Žorža Sanda, arī būs starp tiem, kas sacerēs lugu par manu varoni.

Šīs lugas finālā Moljērs, celdamies kājās, teiks:

—   Jā, es gribu nomirt mājās … Es gribu svētīt savu meitu.

Un princis Kondē, pieiedams pie viņa, norunās rep­liku:

—    Atbalstieties pret mani, Moljēr!

Bet aktieris Diparks, kurš, man jāpiebilst, Moljēra nā­ves brīdī gan vairs nebūs starp dzīvajiem, raudādams iz­sauksies:

—   Ai, es zaudēju vienīgo cilvēku, ko jel kad esmu mīlējis!

Dāmas raksta aizkustinoši, tur nu neko nevar līdzēt! Bet tu, mans nabaga asinīm noplūdušais meistar! Tu nekur neesi vēlējies nomirt — nedz mājās, nedz arī ār­pus tām! Un diez vai tad, kad tev no mutes straumēm sāka plūst asinis, tu izteici vēlēšanos svētīt savu meitu Madlēnu, gar kuru gandrīz nevienam nebija daļas.

Читать дальше

Похожие книги на «De Moljera kunga dzīve»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «De Moljera kunga dzīve» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
MIHAILS BULGAKOVS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
MIHAILS BULGAKOVS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
MIHAILS BULGAKOVS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
MIHAILS BULGAKOVS
MIHAILS BULGAKOVS: SUŅA SIRDS
SUŅA SIRDS
MIHAILS BULGAKOVS
Mihails Bulgakovs: Baltā gvarde
Baltā gvarde
Mihails Bulgakovs
Отзывы о книге «De Moljera kunga dzīve»

Обсуждение, отзывы о книге «De Moljera kunga dzīve» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.