Džeks Londons: Smouks un mazais

Здесь есть возможность читать онлайн «Džeks Londons: Smouks un mazais» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Прочие приключения / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Džeks Londons Smouks un mazais
 • Название:
  Smouks un mazais
 • Автор:
 • Жанр:
  Прочие приключения / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Smouks un mazais: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Smouks un mazais»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Smouks un mazais Džeks Londons IX sēj.

Džeks Londons: другие книги автора


Кто написал Smouks un mazais? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Smouks un mazais — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Smouks un mazais», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Smouks un mazais

Mazais vīriņš

—   Man gan gribētos, kaut tu nebūtu tik spītīgs, — iebilda Mazais. — Man raustās no šī ledāja. Viens lai ne­domā to pārvarēt.

Smouks jautri iesmējās un pārlaida skatienu nelielajam mirdzošajam ledājam ielejas attālākajā galā.

—   Ir jau augusts, un dienas jau divus mēnešus raucas īsākas, — viņš sprieda. — Tu pazīsti kvarcu, bet es ne« Tāpēc es iešu sadabūt ēdamo, bet tu pa to laiku pameklē galveno dzīslu. Uz redzi! Būšu atpakaļ rītvakar.

Viņš pagriezās un gāja prom.

—  Man ir tāda jušana, ka kaut kam ir jānotiek, — Ma­zais žēlabaini uzsauca viņam nopakaļ.

Bet Smouks par atbildi tikai noņirdzās. Viņš soļoja le­jup pa šauro ieleju, reizi pa reizei norausdams sviedrus no pieres, un viņa kājas mīdīja ienākušās kalnu avenes un trauslās papardes, kas auga ap saules neskartajām le­dus saliņām.

Agrā pavasarī viņi ar Mazo bija braukuši augšup pa Stjuartu un devušies iekšā šī apvidus apbrīnojamajā klinšu haosā, kur slēpās Pārsteigumu ezers. Viss pavasa­ris un pusvasara bija aizritējusi veltīgos klaiņojumos, un viņi jau grasījās griezties atpakaļ, kad viņiem negaidot pirmo reizi pazibēja mulsinošais ezers ar zelta dibenu, tas pats ezers, kas bija vilinājis un muļķojis veselu zelta mek­lētāju paaudzi. Apmetušies vecajā būdā, ko Smouks bija pamanījis jau iepriekšējā reizē, viņi bija nonākuši pie trim atklājumiem: pirmkārt, ezera dibens no vienas vietas klāts ar smagiem zelta tīrradņiem; otrkārt, zelts te guļ seklās vietās, un pēc tā varētu vienkārši ienirt, ja ūdens nebūtu nāvējoši auksts; un, visbeidzot, ezera nosusinā­šana ir pārāk liels darbs, lai divi to paveiktu īsās vasaras atlikušajā īsākajā daļā. Tomēr viņi nebija zaudējuši dūšu un, pēc tīrradņu raupjās virsmas nosprieduši, ka straume tālu tos nav nesusi, bija devušies meklēt galveno dzīslu.

Viņi bija šķērsojuši lielo ledāju, kas jumās pār dienvidu krastu, un sākuši pārmeklēt sarežģīto labirintu, pa kura ielejiņām un aizām strauti nevis tecēja vai kādreiz bija tecējuši no ezera, kā tas parasts kalnos, bet gan sākās ezerā.

Ieleja, pa kuru gāja Smouks, kā jau katra ieleja, pama­zām kļuva platāka; attālākajā galā to saspieda divas aug­stas, stāvas klinšu sienas, bet iepretī trešajai ieleja pēkšņi aprāvās. Šķērssienas piekājē klinšu atlūzu jukumā nozuda šeit tekošais strautiņš, acīmredzot atradis ceļu apakš ze­mes. Uzrāpies šajā klintī, Smouks ieraudzīja ezeru. Atšķi­rībā no citiem kalnu ezeriem, kurus viņam bija gadījies redzēt, šis nebija zils. Ūdens krāsa, kas atgādināja pāva spalvas zaļumu, liecināja, ka ezers ir sekls. Tātad ezeru bija iespējams nolaist. Visapkārt gūzinējās kalni ar ledus izrobotām smailēm un dažnedažādi izvietotām groteskām klintīm. Tas viss bija sasviests juku jukām — gluži kā kādā no Dorē gravīru murgiem. Tas izskatījās tik fantas­tiski un neticami, ka Smoukam likās, it kā viņš redzētu ķēmīgu kosmisku ainavu, nevis daļu no mūsu saprātīgās planētas. Ielejās gulēja ledāji, bieži vien jau krietni sapla­kuši, un Smouka acu priekšā viens no lielajiem ezera zie­meļu krastā dārdēdams-sāka slīdēt un ar plunkšķi iegā­zās ūdenī. Aiz ezera, šķiet, ne vairāk kā pusjūdzi no šejienes — bet Smouks zināja, ka tas ir piecu jūdžu attā­lumā, — bija redzams egļu puduris un būda. Viņš paska­tījās, lai pārliecinātos, vai acis viņu neviļ: nē, no skursteņa augšup stīdza dūmi. Pagriezdamies uz dienvidiem, lai kāptu nogāzē, viņš nosprieda, ka vēl kāds, sev par pār­steigumu, ir atradis Pārsteigumu ezeru.

Ticis pāri klintij, Smouks nonāca nelielā iegoznē, kur smaržoja puķes un laiski zumēja bites. Šī ieleja uzvedās, kā jau saprātīgai ielejai pieklājas, — tā izbeidzās pie ezera. Ja nu kaut kas nebija kārtībā, tad tas bija ielejas garums: pēc kādiem simt jardiem tā atdūrās pret tūkstoš pēdu augstu krauju klints sienu, no kuras, ietīdamies pats savā ūdens putekļu plīvurā, krita kalnu strauts.

Te Smouks ieraudzīja vēl vienu dūmu strūkliņu, kas slinki cēlās saules piesildītajā gaisā aiz kāda klints iz­ciļņa. Iedams apkārt klintij, viņš izdzirdēja vieglus metā­liskus klaudzienus un jautru svilpošanu klaudzienu taktī. Tad viņš ieraudzīja cilvēku, kas, iespiedis starp ceļiem zābaku ar pazoli uz augšu, dzina tajā radzes.

—       Sveiki! — uzsauca svešinieks, un Smoukam viņš uz­reiz iepatikās. — Pašā laikā! Tūlīt uzkodīsim. Katliņā ir kafija, tad vēl pāris aukstu pankūku un mazliet kaltētas gaļas.

—       Es neatteikšos, — sacīja Smouks apsēzdamies. —Pē­dējās dienās man iznāca pabadoties, bet tur tālāk, būdā, ēdamā ir papilnam.

—   Otrpus ezera? Uz turieni es arī dodos.

—       Tā rādās, ka Pārsteigumu ezers kļūst apdzīvots, — žēlojās Smouks, izdzerdams atlikušo kafiju.

—       Ejiet nu, ejiet! Jūs taču jokojat? — jautāja sveši­nieks, un viņa seja pauda izbrīnu.

Smouks iesmējās.

—       Tas visus pārsteidz. Vai redzat tās augstās grēdas ziemeļrietumos? No turienes es to ieraudzīju pirmo reizi. Bez kāda brīdinājuma. Pēkšņi no tās vietas ieraudzīju visu ezeru. Bet es jau biju atmetis ar roku meklēšanai.

—       Es tāpat, — sacīja otrs. — Es jau biju pagriezies atpakaļ, domāju vakar vakarā tikt līdz Stjuartai, te ska­tos — ezers. Ja tas ir tas pats, kur tad ir Stjuarta? Un kur es visu šo laiku esmu malies? Un kā jūs nokļuvāt te? Kā jūs sauc?

Читать дальше

Похожие книги на «Smouks un mazais»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Smouks un mazais» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Džeks Londons: Smouks Belju
Smouks Belju
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
DŽEKS LONDONS: STĀSTI
STĀSTI
DŽEKS LONDONS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
Отзывы о книге «Smouks un mazais»

Обсуждение, отзывы о книге «Smouks un mazais» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.