Džeks Londons: SAKRAMENTO KRASTOS

Здесь есть возможность читать онлайн «Džeks Londons: SAKRAMENTO KRASTOS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Прочие приключения / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  SAKRAMENTO KRASTOS
 • Автор:
 • Жанр:
  Прочие приключения / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

SAKRAMENTO KRASTOS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «SAKRAMENTO KRASTOS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

SAKRAMENTO KRASTOS Džeks Londons X sej. UZ MAKALOA PAKLĀJA

Džeks Londons: другие книги автора


Кто написал SAKRAMENTO KRASTOS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

SAKRAMENTO KRASTOS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «SAKRAMENTO KRASTOS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

SAKRAMENTO KRASTOS

Vēji nes mūs — ho-ho-hū! —

 Prom uz Kaliforniju.

Sakramento slavē daudzi:

 Tur var saraust zelta kaudzi.

Izstīdzējis zēns smalkā, griezīgā balsī dziedāja šo dzies­mu, kuru visās pasaules malās skandina matroži, cel­dami augšā enkuru, lai dotos uz Frisko ostu. Tas bija parasts puišelis, viņš pat nekad nebija redzējis jūru, bet tikai kādas divsimt pēdas no viņa — vajadzēja vien nokāpt no klints — krāca Sakramento. Viņu sauca par Mazo Džeriju, tāpēc ka bija arī vecais Džerijs, viņa tēvs. No viņa Mazais bija dzirdējis šo dziesmu, no viņa manto­jis koši rudās cirtas, nebēdnīgās zilās acis un ļoti balto, vasarraibumaino ādu.

Vecais Džerijs bija jūrnieks, viņš krietnu pusi sava mūža bija nobraukājis pa jūrām, bet dziesma matrozim pati prasās dziedama. Bet reiz kādā Āzijas ostā, kad viņš kopā ar divdesmit citiem matrožiem dziedāja, melnās mie­sās ņemdamies gar nolādēto enkuru, šīs dziesmas vārdi pirmo reizi lika viņam padomāt nopietni. Nonācis Sanfran­cisko, viņš atvadījās no sava kuģa un jūras un devās pats savām acīm paskatīties uz Sakramento krastiem.

Te viņš arī ieraudzīja zeltu. Viņš salīga darbā raktuvē «Zelta sapnis» un bija augstākajā mērā noderīgs, iekār­tojot trošu ceļu divsimt pēdu virs upes.

Pēc tam šis ceļš palika viņa uzraudzībā. Viņš uzma­nīja troses, turēja tās kārtībā, mīlēja tās un drīz vien kļuva par neaizstājamu strādnieku raktuvē «Zelta sap­nis». Pēc tam viņš iemīlēja skaisto Margaretu Kelliju, bet viņa drīz pameta viņu un Mazo Džeriju, kurš tikko bija sācis staigāt, un palika mūžīgā miegā nelielā kapsētiņā starp resnām, majestātiskām priedēm.

Vecais Džerijs vairs neatgriezās uz jūras. Viņš dzīvoja netālu no sava gaisa ceļa un visu mīlestību, uz kādu bija spējīga viņa dvēsele, atdeva resnajām tērauda trosēm un Mazajam Džerijam. Raktuvei «Zelta sapnis» pienāca melnas dienas, bet arī tad sirmgalvis palika sabiedrības dienestā, lai sargātu pamesto uzņēmumu. 0 t,1;

Taču šorīt viņu nemanīja. Vienīgi Mazais Džerijs sē­dēja uz lievenīša un dziedāja seno matrožu dziesmu. Viņš pats bija pagatavojis sev brokastis un jau paguvis no­ēst tās un tagad bija iznācis apskatīties, kas notiek pa­saulē. Netālu, soļus divdesmit no viņa, pacēlās milzīgs tērauda veltnis, kuram tinās virsū bezgalgara metāla trose. Turpat līdzās stāvēja rūpīgi nostiprināta rūdas vagonete. Ar acīm izsekojis tērauda trosēm, kuras pacēlās galvu reibinošā augstumā, Mazais Džerijs tālu otrā krastā sa­skatīja otru veltni un otru vagoneti.

Šo ierīci darbināja tikai smaguma spēks: vagonete kus­tējās, pati sava svara vilkta, bet tajā laikā no pretējā krasta nāca tukša vagonete. Kad piekrauto vagoneti iztuk­šoja, bet tukšo piebēra ar rūdu, viss atkārtojās no jauna, atkārtojās simtiem un tūkstošiem reižu, kopš vecais Dže­rijs bija kļuvis par gaisa ceļa uzraugu.

Mazais Džerijs aprāva dziesmu, izdzirdējis tuvojamies soļus. Gara auguma cilvēks zilā kreklā, ar šauteni plecā iznāca no priežu meža. Tas bija Hols, sargs raktuvē «Zelta pūķis», kura atradās apmēram jūdzi no šejienes uz augšu pa Sakramento, kur arī bija iekārtots ceļš pāri upei.

—   Sveiks, MazaisI — viņš uzsauca. — Ko tu te dari viens pats?

—   Es te saimnieka vietā, — atbildēja Mazais Džerijs nepārspējami nevērīgā tonī, it kā viņš ne jau pirmo reizi būtu palicis viens. — Tēvs, zināt, aizbrauca.

—   Uz kurieni.? — apvaicājās Hols.

—   Uz Sanfrancisko. Viņš jau vakar vakarā aizbrauca. Viņam nomiris brālis kaut kur Vecajā pasaulē. Tāpēc viņš aizbrauca aprunāties ar advokātu. Rītvakar būs atpakaļ.

Visu to Džerijs izstāstīja ar lepnu apziņu, ka viņam uzlikta liela atbildība — pašam sargāt raktuvi «Zelta sap­nis». Tajā pašā laikā varēja redzēt* ka viņš briesmīgi prie­cājas par lielisko piedzīvojumu — par iespēju padzīvot vienam uz šīs klints upmalā un pašam gatavot sev bro­kastis, pusdienas un vakariņas.

—  Nu, esi uzmanīgs, — piekodināja Hols, — neiedo­mājies blēņoties ar trosēm! Es eju paraudzīt, vai neizdo­sies nošaut kādu briedi Klibās govs kanjonā.

—   Ka tikai neuznāktu lietus, — prātīgi bilda Džerijs.

—   Un kas par to? Vai man bail salīt? — Hols iesmē­jās un pagriezies nozuda kokos.

Džerija paredzējums par lietu piepildījās. Ap desmitiem priedes sāka čīkstēt, locīties un vaidēt, logu rūtis grabēt, lietus kapāt garām, slīpām strūklām. Pusdivpadsmitos Džerijs iekūra pavardā uguni un, tikko nosita divpadsmit, sēdās pusdienot.

«Šodien no pastaigāšanās nekas, protams, neiznāks,» viņš nosprieda, pēc ēšanas rūpīgi nomazgājis un nolicis traukus. Un vēl nodomāja: «Hols droši vien izmircis cauri un cauri. Diez vai viņam izdevās nošaut briedi?»

Ap vieniem pie durvīm pieklauvēja — un, kad Džerijs atvēra durvis, istabā kā bulta iedrāzās vīrietis un sieviete, it kā viņus būtu iepūtis vējš. Tie bija misters un misis Spilleni, fermeri, kuri dzīvoja nomaļā ielejā jūdzes div­padsmit no upes.

—   Kur ir Hols? — aizelsies jautāja Spillens.

Džerijs pamanīja, ka fermeris ir par kaut ko satraukts

un kaut kur steidzas, bet misis Spillena acīmredzot ļoti apjukusi. Viņa bija izkaltusi, jau pavisam novītusi sie­viete, kas daudz strādājusi savā mūžā; vienmuļais, nomā­cošais darbs bija atstājis viņas sejā smagu zīmogu. Tā pati smagā dzīvē bija saliekusi viņas vīra muguru, savil­kusi čumurā viņa rokas un pārklājusi matus ar agra sir­muma sausajiem pelniem.

Читать дальше

Похожие книги на «SAKRAMENTO KRASTOS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «SAKRAMENTO KRASTOS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
DŽEKS LONDONS
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Džeks Londons
Отзывы о книге «SAKRAMENTO KRASTOS»

Обсуждение, отзывы о книге «SAKRAMENTO KRASTOS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.