IVARS VĪKS: Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa

Здесь есть возможность читать онлайн «IVARS VĪKS: Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2001, категория: История / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa
 • Автор:
 • Издательство:
  SIA "GEIZERS"
 • Жанр:
  История / на латышском языке
 • Год:
  2001
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

IVARS VĪKS Trejdeviņi Latvijas brīnumi Latvija ir brīnumu pilna zeme ar neparasti spēcīgu bioenerģētisku starojumu. Pāri tai kā milzu sagša klājas blīvs senu svētvietu tīkls. Šeit ir pārsteidzoši daudz ļoti spēcīgu svētavotu, kas tālu pārspēj dziednieciskos avotus citās zemēs. Patiesi apbrīnojamas lietas notiek mūsu debesīs un ūdeņos. Mums ir tādas izcilas zemeslodes vietas kā Pokaiņi, trejdeviņi Ķeveles avoti, Skaņais kalns. Un par to visu var pārliecināties ikviens no mums, kas redz, dzird, jūt un saprot. Ivars Vīks - latviešu svētvietu un seno zināšanu pētnieks, Nacionālo vērtību apzināšanās fonda (VAF) prezidents. Būdams pēc izglītības mehāniķis, metālapstrādes speciālists, noliedz mistiku un ezoteriku, savus secinājumus pamato tikai ar faktiem un aprēķiniem. Savulaik bijis galvenais konstruktors Rīgas Instrumentu rūpnīcā, tad Latvijas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs. Vienmēr aktīvs, kaut kur braucis, ceļojis, laivojis. Kopš acu operācijas gan vairs nevar braukt pa kalnu upēm un piedalīties kalnu ekspedīcijās, nākas vairāk darboties kā gidam, lektoram un pedagogam. Viņš saka: «Dievs mums devis spēku tikt ar visu galā un, kaut ko ņemdams nost, viņš cilvēkam kaut ko citu atstāj vietā. Man tā ir LATVIJAS izpratne.» Kā apliecinājums tam ir daudzās publikācijas, grāmatas, tostarp unikālā enciklopēdija «Kurzeme», kas tapusi sadarbībā ar Sigurdu Rusmani, un aktīvā darbība seno svētvietu apzināšanā un aizsardzībā. Tieši lielā mērā pateicoties Ivaram Vīkam, esam atguvuši Pokaiņus, Ķeveles svētavotus, Pantenes Pujēnus… un beidzot arī sākam apzināties savu Latviju kā izcilu senās civilizācijas pieminekli. Redaktors Hcinrihs Juhcls Mākslinieks Harijs Brants Astras Reines un Zigurda Šlica zīmējumi Maketētājs Zintis Paeglis Zanes Ofkantes, Ivara Vlka u.c. foto © Ivars Viks, 2001 © SIA "GEIZERS" 2001 Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

IVARS VĪKS: другие книги автора


Кто написал Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

IVARS VĪKS

Trejdeviņi Latvijas brīnumi

Saturs

Ievadvārdi 7

Kas ir brīnums 9

Brīnumi ap mums 9

Pirmais apcirknis. Brīnumi Latvijas ūdeņos 11

Ķeveles trejdeviņi brīnumavoti 11

Neparastie ezeri 25

Ezeri zem zemes 30

Mainīgais ezers Allažos 36

Otrais apcirknis. Skaņas un krāsas 43

Brīnumainās skaņas Latvijas debesīs 43

Neparastās skaņas 5 1

Zaļais stars 55

Trešais apcirknis. Pārsteidzošās zināšanas 60

Saules sistēmas radīšana 62

Zemes radīšana 64

Vai pirmsledus laikmeta kultūras pieminekļi? 66

Bet varbūt citplanētieši? 66

Ceturtais apcirknis. Dižā seja 70

Dižās sejas atrašana 75

Tālie skali no dižās sejas 77

Svētā galva 79

Ķēniņa dēls un puszirgs pārvar raganas 82

Zilo avotu ieleja 87

Piektais apcirknis. Milžu darbi šai zemē 90

Milžu bērtie kalni 9 I

Lielo milžu lielās mīklas 95

Ziņas par milžiem 96

Zelta vija 101

Milžu darbi un modernā fizika 105

Sestais apcirknis. Dižā sagša 107

Lielie zīmējumi 107

Popes līnija 107

Kangaru trejžuburis 122

Zelta ķēdes trīsstūri 125

Septītais apcirknis. Pokaiņi 137

Ziņas latvju grāmatās 138

Skats no kosmosa 141

Svētcentru kopa 144

Pokaiņu ģeofiziskais un ģeoloģiskais raksturojums 147

Fizikālie lauki 148

Pokaiņi kā bioenerģētisku starojumu centrs 151

Trešie Pokaiņi 153

Pokaiņu reljefs 156

Neparastie kalni 158

Pokaiņu plānojums 162

Dieva dārzs 162

Mākslīgie veidojumi 167

Dižā grava 168

Svētieleju nozīme 168

Vīnkalni 170

Dziednieku kalns 171

Akmens galvu krāvumi 1 76

Gaišo akmeņu mīkla 178

Kāpēc senči veidoja akmeņu krāvumus? 181

Pokaiņi kā senkapi 186

Lielo zīmējumu noslēpums 1 90

Kad Pokaiņi veidoti? 1 93

Akmeņu salikumi 194

Zintnieku laiva 197

Zintnieku loki 198

Akmens tēli 199

Ceļš uz Pokaiņiem 200

Pokaiņu atklāšanas vēsture 206

Pokaiņu izglābšana 208

Diena saules svētvietu vaiņagā 210

Pokaiņi kā mācība 212

Pokaiņu kopvērtējums 213

Astotais apcirknis. Mūsu zeme kā brīnums 216

Dižās senatnes liecības 2 16

Mūsu vieta pasaulē 2 17

Trīs zemeslodes balsti 219

Pasaules meridiāns jeb galvenā līnija 220

Zemeslode kosmisko enerģiju virpuļos 223

Laimas un Māras līnijas 226

Devītais apcirknis. Mūsu tautas trīs lielie brīnumi 230

Senču baltā gudrība 230

Latvju garamantas 232

Garamantu saturs 234

Teiku un pasaku gudrība 236

Antons Rupainis par dainu vecumu 238

Latvju dainu tulkošana 239

Dzīvības veidi Visumā 243

Mūsu dievestība un modernā fizika 244

Kā senči sargāja savu svētāko vārdu 246

Latviešu valoda kā brīnums 249

Vai pirms ledus laikmeta bija datori 253

Ievadvardi

Mums būtu jāapzinās, ka dzīvojam reti skaistā un brīnumu pilnā pirmatnīgā zeme, kurai ir daudzas lieliskas īpašības. Mums būtu jāapzinās, ka šeit ir izcilas vietas, neatkārtojami dabas un senatnes pieminekļi. Ne reizi vien tos esmu rādījis ārzemniekiem, tostarp arī zinātniekiem, un viņi izteikuši ļoti augstus vērtējumus. Nejau velti ārzemju bagātnieki sākuši un vēl tik ļoti grib iegādā­ties šeit lielus zemes īpašumus.

Mums nebūt nav jākaunas par savu zemi, tās vēsturi, tautu, valodu, bet gan, gluži otrādi, —jābūt par to lepniem.

Читать дальше

Похожие книги на «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa»

Обсуждение, отзывы о книге «Trejdeviņi Latvijas brīnumi 1 daļa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.