STAŅISLAVS LEMS: PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ

Здесь есть возможность читать онлайн «STAŅISLAVS LEMS: PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGA, год выпуска: 1989, категория: Юмористическая фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

STAŅISLAVS LEMS PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ
 • Название:
  PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ
 • Автор:
 • Издательство:
  «LIESMA»
 • Жанр:
  Юмористическая фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1989
 • Город:
  RĪGA
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

STAŅISLAVS LEMS PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ RĪGA «LIESMA» 1989 Pasaules gals pulksten astoņos vakarā Dialogs ar nākotni . ■ • s 5 Trīs elektrobruņinieki ..••».»• 17 Urāna ausis 22 Kā Ergs Pašrosis pieveica Bāliķi . . . . 27 Kara|a Biskalāra bagātības ..,..• 40 Divi briesmekļj …..«§**• ^ Baltā nāve . . . . . • i i a . • Kā Mikromīlis un Gigaciāns izraisīja miglāju kliedēšanos ,.,…..

STAŅISLAVS LEMS: другие книги автора


Кто написал PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

STAŅISLAVS LEMS

PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS

VAKARĀ

_________ S. LEMS_________

trīs elektrobruņinieki

Reiz dzīvoja kāds liels konstruktors izgudrotājs, kurš nepagurdams izdomāja dažādas neparastas ierīces un radīja visdīvainākos aparātus. Viņš uzbūvēja sev ma­zītiņu mašīniņu — tīro kripatiņu, kas dai|i jo daiļi dzie­dāja, un nosauca to par putnelīti. Izgudrotāja zīmogā bija iegrebta drosmīga sirds, ari katrs atoms, kas iz­gāja caur viņa rokām, bija šādi apzīmogots, un tāiab zinātnieki, atklājuši vēlāk atomu spektros mirguļojošas sirsniņas, gauži brīnījās. Konstruktors uzbūvēja daudz derīgu mašīnu, gan lielu, gan mazu, līdz beidzot viņam radās doma — dzīvību un nāvi savienot vienā veselumā un tādējādi sasniegt neiespējamo. Viņš nolēma izveidot saprātīgas būtnes no ūdens, taču ne jau ar to draus­mīgo paņēmienu, kāds jums var ienākt prātā. Nē, doma par mīkstiem un slapjiem ķermeņiem viņam bija sveša, viņam tā derdzās tāpat kā mums visiem. Viņš bija iecerējis no ūdens izveidot patiesi skaistas un gudras būtnes, proti, kristāliskas. Tā nu konstruktors izvēlējās planētu, kas atradās tāltālu no visām saulēm, tās sa­salušajā okeānā izšķaidīja ledus bluķus un no tiem kā no kalnu kristāla iztēsa krionīdus. Tā viņi tika nosaukti tālab, ka pastāvēt varēja vienīgi šaušalīgā aukstumā un bezsaules tukšumā. īsā laikā krionīdi uzcēla ledus pilsētas un pilis, bet, tā kā pat visniecīgākais siltums viņus apdraudēja, krionīdi gūstīja ziemeļblāzmas lie­los, caurspīdīgos traukos un apgaismoja ar tām savas mītnes. Un, jo bagātāks kāds bija, jo vairāk ziemeļ­blāzmu viņam piederēja — gan citrondzeltenas, gan sudrabainas, un dzīvoja viņi it laimīgi, taču, tā kā krionīdi bija ne vien gaismas, bet arī cēlakmeņu mīļo­tāji, viņu dārgakmeņi bija izslavēti tālin tālu. Sie dārg­akmeņi bija izcirsti un apslīpēti no sasalušām gāzēm.

;Tiē greznoja viņu nebeidzamo nakti, kurā kā sagūstīti gari, kā apburti miglāji kristāla skaldņos lāktīja snai- gas ziemeļblāzmas. Ne viens vien kosmosa iekarotājs vēlējās iegūt šīs bagātības, jo Krionija, zaigodama ar savām šķautnēm kā dārgakmens, ko lēnītēm groza uz melna samta, bija saskatāma no jebkura attāluma. Tad nu Krionijā sāka ierasties avantūristi, lai izmēģinātu te savu kara laimi. Atlidoja uz Krioniju elektrobruņi- nieks Misiņainis, kura soļi skanēja kā zvanu dārdi, taču, tiklīdz viņš spēra kāju uz ledus, tas tūdaļ izkusa no karstuma, elektrobruņinieks iegāzās ledus okeāna dzīlē, ūdeņi pāri viņu sakļāvās, un, tāpat kā kukainis dzintara gabalā, tā viņš, ieslēgts ledus kalnā, vēl šobaltdien atdusas Krionijas jūru dziļumos.

Misiņaiņa liktenis nenobiedēja citus drošsiržus. Pēc viņa atlidoja elektrobruņinieks Dzelžainis, kas bija tik krietni sadzēries šķidru hēliju, ka viņa metāla iekšās blužģēja, bet uz bruņām nosēdusies sarma vērta to līdzīgu sniegavīram. Taču, lidodams pretī planētai, viņš no saskares ar atmosfēru sakarsa, šķidrais hēlijs šņāk­dams iztvaikoja, bet viņš pats, sārti mirdzēdams, no­gāzās uz ledus kalniem, kas tūlīt pat pašķīrās. Kā ver­došs geizers viņš, tvaikiem mutuļojot, izrausās, taču viss, kam viņš pieskārās, pārvērtās par baltu mākoni, no kura krita sniegs. Tā nu viņš apsēdās un gaidīja, kamēr atdzisīs, un, kad sniegpārsliņas uz viņa plecu bruņām vairs nekusa, elektrobruņinieks Dzelžainis gri­bēja piecelties, lai dotos kaujā, taču smēreļļa locītavās bija sastingusi un viņš nevarēja pat iztaisnot muguru. Vēl šodien viņš tā sēž, bet krītošais sniegs pārvērtis viņu par baltu kalnu, no kura rēgojas vienīgi bruņuce- pures smaile. Šo kalnu sauc par Dzelža kalnu, un tā acu dobumos zalgo sasalis skatiens.

Padzirdēja par priekšgājēju likteni trešais iebru­cējs — elektrobruņinieks Kvarcainis, kurš dienā bija sa­redzams vienvienīgi kā slīpēta lēca, bet naktī — kā zvaigžņu atspulgs. Viņu nebiedēja smēreļļas sabiezē- šana locītavās, jo viņam tādas nebija, neuztrauca arī tas, ka ledus garoza zem kājām varētu izkust, — viņš, raugi, spēja kļūt tik salts, cik vien gribēja. Vairīties viņam vajadzēja tikai no viena, proti, cītīgas domāša­nas, jo tad viņa kvarca smadzenes sasila, un tas va­rēja viņu pazudināt. Tādēļ viņš izlēma saglābt savu dzīvību un panākt uzvaru pār krionīdiem ar nedomā- šanu. Viņš atlidoja uz planētu, taču ilgais ceļojums caur nebeidzamo galaktisko nakti bija viņu tā sasal- dējis, ka dzelzs meteori, kas lidojumā skāra viņa krū­tis, šķīda gabalu gabalos, šķindēdami kā stikls. Caur­redzamam spogulim līdzīgais elektrobruņinieks nosēdās Krionijas baltajos sniegos zem tās melnajām debesīm, kas atgādināja zvaigžņu pilnu katlu, un gribēja apdo­māt, kas tālāk darāms, bet — rau — sniegs ap viņu jau melnēja un sāka kūpēt.

—   Oho, — elektrobruņinieks Kvarcainis pats sev sa­cīja, — nav labil Nekā nebij, galvenais — nedomāt, un es uzvarēšu!

Un viņš nolēma, lai notiek kas notikdams, atkārtot šo vienu frāzi, jo tā neprasīja garīgu piepūli un tālab viņu nepavisam nesakarsēja. Tad bruņinieks Kvarcai­nis, lai saglabātos salts, devās cauri sniegotajam tuk­snesim, nenieka neprātodams, uz labu laimi. Tā viņš gāja, līdz sasniedza krionīdu galvaspilsētas Frigidas ledus sienas. Viņš ieskrējās, triecās ar galvu pret aiz­sargmūri, ka dzirkstis vien pašķīda, tomēr nekā nepa­nāca.

Читать дальше

Похожие книги на «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ»

Обсуждение, отзывы о книге «PASAULES GALS PULSTEN ASTOŅOS VAKARĀ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.