F. BRAUNS V. TENNS: ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS

Здесь есть возможность читать онлайн «F. BRAUNS V. TENNS: ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: RĪGĀ, год выпуска: 1977, категория: Социально-психологическая фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

F. BRAUNS V. TENNS ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS
 • Название:
  ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS
 • Автор:
 • Издательство:
  IZDEVNIECĪBA "ZINĀTNE"
 • Жанр:
  Социально-психологическая фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1977
 • Город:
  RĪGĀ
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ZVAIGŽŅU KARUSELIS-FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS F. BRAUNS V. TENNS AIZROBEŽU FANTASTIKA IZDEVNIECĪBA "ZINĀTNE" RĪGĀ 1977 ZINĀTNISKI FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS FREDRIKS BRAUNS Mazliet zaļuma …. Zvaigžņu karuselis Etaoins Srdlu …. Leļļu teātris …. Taisni smieklīgi VILJAMS TENNS Sods avansā …. Ģimenes cilvēks Bruklinas projekts Bernijs ar iesauku Fausts Rotaļa bērniem Jokdaris ……………………. Morniela Metaveja atklāšana RĪGA «ZINĀTNE» 1978 А(Атег)' Вг 195 Ф. БРАУН, У. ТЕНН ЗВЕЗДНАЯ КАРУСЕЛЬ Издательство «Мир». Москва 1974 БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКИ, Т. 10 Издательство «Молодая гвардия». Москва 1967 No krievu valodas tulkojusi R. KOKA Priekšvārda autors V. MIHAILOVS Māksliniece G. MELAMEDA Br 195B r a u n s F., Tenns V. Zvaigžņu karuselis. — Rīga: Zinātne, 1978. — 288 lpp. — il. — (Sērija «Fantastikas pasaulē»). So divu pazīstamo mūsdienu amerikāņu rakstnieku fan­tastisko stāstu krājumam raksturīga tematu, darbības vietu, tēlošanas paņēmienu un izteiksmes līdzekļu daudz­veidība. Seit pārstāvēti gandrīz vai visi galvenie, «mūžī­gie» zinātniskās fantastikas temati — par neierobežotu pārvietošanos telpā un laikā, par kontaktiem ar citu civi­lizāciju pārstāvjiem, par dzīvi uz Zemes tāla nākotnē utt. Taču visu šo daudzveidību vieno nemainīga abu autoru pozīcija: noliegums, kas vērsts pret dzīves veidu tai pa­saulē, kurā viņi dzīvo. Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu © Tulkojums latviešu valodā, priekšvārds Izdevniecība «Zinātne», 1978 ZVAIGŽŅU KARUSELIS UN FANTASTIKAS ARSENĀLS Ne katri pieci, desmit vai divdesmit stāsti, pat ja tos uzrakstījis viens autors, var izveidot krājumu; krājums nav viesnīca, kur gadījuma pēc mitinās līdzās dažādi cilvēki, tas drīzāk ir darba grupa, ko­lektīvs, kas tiecas pēc noteikta mērķa. Tādēļ vienmēr var gaidīt jautājumu: ko gribējuši teikt krājuma ra­dītāji ar tieši šādu stāstu atlasi un grāmatas kompo­zīciju, kāda ir tā doma, kas viņus vadījusi un kas dažkārt ir pat nozīmīgāka nekā jebkura atsevišķa stāsta ideja? Šādu jautājumu var uzdot arī par šo grāmatu — divu mūsdienu amerikāņu rakstnieku, Fredrika Brauna un Viljama Tenna, fantastisko stāstu krājumu. Krājums, kas apvieno divu autoru darbus, ir samērā reta parādība. Daudz biežāk tiek izdotas grāmatas, Kurās sakopoti tikai viena autora stāsti, vai arī — liesi otrādi — tādas, kur katrs rakstnieks pārstāvēts ar vienu diviem darbiem, toties autoru skaits ir prāvs. Pirmajā gadījumā lasītājam tiek dota iespēja izana­lizēt rakstnieka daiļradi, otrajā — gūt priekšstatu par attiecīgās literatūras vai žanra līmeni. Taču pēc divu autoru daiļrades nav iespējams spriest par visu vareni sakuplojušo amerikāņu zinātnisko fantastiku, un, tā kā Brauns un Tenns neraksta par vienu tematu, nevar ari salīdzināt, kā divi autori risina vie­nus un tos pašus radošos, filozofiskos, sociālos un kaut vai tehniskos uzdevumus. Viņi neatbalsta viens otru un nestrīdas savā starpā, viņi gluži vienkārši ir divi fantasti, divi laikabiedri, vienas valsts pil­soņi, un viss. Un tomēr — vai viss? Protams, nē. Un nepavisam ne tāpēc Brauna un Tenna stāsti sakopoti vienā krājumā, ka izdot vienu biezāku grāmatu ir vienkāršāk nekā divas plānākas. Pirmais, kas piesaista uzmanību, kad lasām šo grāmatu, — tā ir daudzveidība. Tematu, paņēmienu, darbības vietu daudzveidība, dažādas nosacītības pa­kāpes — no gandrīz pasakas līdz gandrīz reālam mūsdienu stāstam —, intonāciju daudzveidība, dažāda autoru attieksme pret aprakstāmo (no joka līdz tra­ģiskumam). Kaut ko tādu grūti atrast konsekventā Bredberija daiļradē, un arī citu zinātniskās fantas­tikas korifeju darbos tas neparādās tik spilgti, izņe­mot varbūt vienīgi Katneru. Patiešām, stāstu darbība notiek gan tālā kosmosā, kā, piemēram, Brauna stāstā «Mazliet zaļuma», gan uz Zemes sakarā ar kosmosu (Brauna «Leļļu teātris», Tenna «Sods avansā»), gan uz Zemes mūsu vai gan­drīz mūsu dienās (Brauna «Etaoins Srdlu», Tenna «Beruijs ar iesauku Fausts», «Rotaļa bērniem»), gan uz Zemes kaut kad nākotnē (Tenna «Ģimenes cil­vēks», «Bruklinas projekts») un tā joprojām. Autori risina gan tīri psiholoģiskas problēmas («Mazliet zaļuma»), gan morāli ētiskas («Leļļu teātris», arī «Rotaļa bērniem», «Morniela Metaveja atklāšana»), gan sociālas («Sods avansā», «Ģimenes cilvēks», zi­nāmā mērā arī «Bernijs ar iesauku Fausts») un māk­slas problēmas («Morniela Metaveja atklāšana», «Jokdaris») … No spēcīga dramatisma tādos stāstos kā «Sods avansā», no traģisma stāstā «Mazliet za­ļuma» līdz atklātai zobgalībai «Jokdarī» un ironijai «Leļļu teātrī» — tāds ir krājumā pārstāvētais autoru izteiksmes līdzekļu diapazons. Un varbūt tas arī ir pirmais iemesls, kāpēc tādi šķietami dažādi darbi, kas turklāt pieder diviem da­žādiem autoriem, kopā veido īstu grāmatu, nevis ne­jaušu konglomerātu. Sajā krājumā ar divu autoru piemēru tiek demonstrēts ja arī ne viss fantastikas paņēmienu un iespēju arsenāls (tas nav izdarāms vienas grāmatas ietvaros), tad katrā ziņā ievērojama tā daļa, un tas tūlīt rada priekšstatu par šā veida lite­ratūras iespējām, par daudzveidīgajiem paņēmieniem, ko lieto fantastika, lai aizvadītu līdz lasītājam sa­vas idejas. Un patiešām, šajā ne visai lielajā grāmatiņā mēs redzam piemērus, ka tiek izmantota gan telpa, kurā var pārvietoties neierobežoti tālu un bez īpašiem iero­bežojumiem laikā, gan pārvietošanās laikā, gan kon­takti ar citu civilizāciju pārstāvjiem, gan citu planētu kolonizācija (kaut arī tas notiek, tā sakot, aiz kadra — stāstā «Sods avansā»), gan mašīnas, kas vairs nepakļaujas cilvēka kontrolei; šeit ir arī cēloņu un seku problēma, kas līdz šim laikam nedod miera fantastiem un ne tikai viņiem («Bruklinas projekts» un «Morniela Metaveja atklāšana»), vārdu sakot, gandrīz vai visi galvenie, «mūžīgie» zinātniskās fan­tastikas temati. Taču — vai te nav nekonsekvence: rindkopu iepiekš es sāku runāt par paņēmieniem, ko lieto fantastika, un tūlīt pat pārgāju uz tematu uzskaiti. Vai tas no­zīmē, ka fantastikā «paņēmiens» un «temats» ir ļoti tuvi viens otram? Es domāju, ka tiešām tā ir. Jo atšķirībā no vairuma reālistisko stāstu ikvienā fantastiskā stāstā patiesībā ir divi temati: fantastiskais temats un vispārliterārais temats, vispārcilvēciskais temats, kas nepavisam nav fantastisks, vienmēr ir mūsdienīgs un ietver ideju, kuras paušanai kalpo stāsts. Tā, piemēram, stāstā «Leļļu teātris» fantastiskais temats ir zemiešu kontakts ar augstākas galaktiskās civilizācijas pārstāvjiem, kas ieradušies uz Zemes. Un, kaut arī šis temats pieder, tā sakot, pie fantasti­kas tematu zelta fonda un stāsts uzrakstīts, kā liekas, ne gluži nopietni, ar ironisku humoru, aiz tā visa skaidri jūtams stāsta īstais temats, ne vairs fantas­tisks, bet — gluži otrādi — mūsdienīgs un aktuāls: tā pati rasu problēma, pēc kuras nepavisam nav jālido kosmosā, kura ir mūsu Zemes sāpe, mūsu laika sāpe. Bet Tenna stāstā «Sods avansā», kas laikam gan ir labākais šā autora stāsts un viens no labākajiem pa­saules zinātniskajā fantastikā vispār, fantastiskais temats ir, pirmkārt, pati šī iepriekšējā soda izciešana par neizdarītu noziegumu (tā ir, ja tā varētu izteik­ties, juridiska, tiesiska fantastika) un, otrkārt — citu zvaigžņu sistēmu planētu izmantošana par kolonijām, kur katordznieki iegūst dažādus nepieciešamus mate­riālus Zemes vajadzībām. Taču, ja visa stāsta no­zīme un jēga aprobežotos ar šiem fantastiskajiem tematiem, tad stāsts, kaut arī izlasīts ar interesi, tūlīt tiktu aizmirsts, tiklīdz lasītājs aizvērtu grāmatu. Taču tā nenotiek, tā nenotiks arī ar jums, jo aiz šiem fan­tastiskajiem tematiem atkal pilnīgi skaidri saskatāms īsts, mūsdienīgs, sociāls temats: cilvēka vientulība buržuāziskajā sabiedrībā, viņa naidīgums pret šo sa­biedrību, pat vistuvākajiem tās locekļiem, un šās sa­biedrības naidīgums pret cilvēku.

F. BRAUNS V. TENNS: другие книги автора


Кто написал ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

ZVAIGŽŅU KARUSELIS

F. BRAUNS V. TENNS

FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS

FREDERIKS BRAUNS

MAZLIET ZAĻUMA

Milzīgā, tumši sarkanā saule kvēloja violetajās debesīs. Pie apvāršņa aiz brūnā līdzenuma, kurā auga brūni krūmi, bija redzami sarkani džungļi.

Makherijs lieliem soļiem devās uz turieni. Meklē­šana sarkanajos džungļos bija grūta un bīstama, taču ļoti nepieciešama. Makherijs jau bija izstaigājis sim­tiem tādu biežņu; tagad viņš gribēja apskatīt vēl vienu.

—  Iesim, Dorotij! — viņš sacīja. — Vai tu esi ga­tava?

Mazais radījums ar piecām ekstremitātēm uz Mak- hepja pleca nekā neatbildēja — kā vienmēr. Dorotija neprata runāt, taču runāties ar viņu varēja. Lai kāda, tomēr sabiedrība. Dorotija bija tik viegla, ka Makhe- rijam radās dīvaina sajūta: it kā viņam uz pleca visu laiku gulētu kāda roka.

Dorotija bija kopā ar viņu nu jau … cik gadu? Ne mazāk kā četrus. Viņš te ir jau gadus piecus, bet Do­rotija kopā ar viņu apmēram četrus. Viņš pieskaitīja Dorotiju pie vājā dzimuma tikai tāpēc, ka viņa tik maigi atdusējās uz viņa pleca — gluži kā sievietes roka.

—  Dorotij, — viņš turpināja, — mums jābūt gata­viem uz visu. Biezoknī var būt lauvas vai tīģeri.

Makherijs atsprādzēja pie jostas piekārto maksti un cieši sažņaudza rokā saules pistoli. Vai simto reizi viņš pateicās savai laimīgajai zvaigznei par to, ka avārijas brīdī viņam izdevies paglābt šo vērtīgo ieroci, kas praktiski bija mūžīgs. Vajadzēja tikai paturēt to pāris stundu saulē — jebkurā spilgtā saulē —, un pistole uzsūca enerģiju, kas pēc tam izdalījās, kad nospieda sprūdu. Bez šā ieroča Makherijs droši vien nebūtu varējis izdzīvot piecus gadus uz planētas Krīgers-III.

Viņš vēl nebija piegājis pie sarkanajiem džungļiem, kad ieraudzīja lauvu. Šis dzīvnieks, protams, ne ar ko neatgādināja Zemes lauvu. Tam bija sarkans kažoks, diezgan grūti pamanāms uz brūno krūmu fona, kuros zvērs slēpās, astoņas mīkstas ķepas, lokanas un spē­cīgas; zvīņainais purns veidoja kaut ko līdzīgu putna knābim.

Makherijs šo briesmoni dēvēja par lauvu. Taču tik­pat labi viņš būtu varējis to nosaukt citādi, jo tam vispār vēl nebija vārda. Un, ja arī bija, tad zvēra «krusttēvs» nebija atgriezies uz Zemes pastāstīt par Krīgera-III floru un faunu. Pēc oficiālās statistikas ziņām, līdz Makherijam šeit bija nosēdies tikai viens kuģis, bet startēt no šejienes tam tā arī nebija izde­vies. Tieši šo kuģi meklēja Makherijs, meklēja visus šos piecus gadus.

Ja viņam izdosies to atrast, varbūt tajā būs elek­troniskā aparatūra, kas Makherijam nosēžoties tika sadragāta. Un tad viņš varētu atgriezties uz Zemes.

Makherijs apstājās soļu desmit attālumā no sar­kanā biezokņa un tēmēja uz to vietu, kur slēpās zvērs. Viņš nospieda pistoles sprūdu, uzzibsnīja žil­binoši zaļa liesma — tikai viens mirklis, bet kāds brī­nišķīgs mirklis! —, un kā krūmi, tā astoņkājainais lauva nozuda bez pēdām.

Makherijs apmierināti nokrekšķinājās.

— Vai tu redzēji, Dorotij? Liesma bija zaļa, un vie­nīgi šīs krāsas nav uz tavas asinssarkanās planētas. Zaļš ir pati brīnišķīgākā krāsa visā kosmosā. Es zinu zaļu planētu, un drīz mēs abi lidosim uz to. Protams, lidosim. Tā ir mana dzimtene, Dorotij, tā ir skaistāka par visu pasaulē. Tev tā noteikti patiks.

Makherijs pagriezās un pārlaida skatienu ar brū­najiem krūmiem apaugušajam līdzenumam zem viole­tajām debesīm, kurās kvēloja tumši sarkanā saule, Krīgera vienmēr tumši sarkanā saule. Tā nekad ne­nogrima aiz apvāršņa, jo planēta bija pagriezta pret to tikai ar vienu pusi, kā Mēness pret Zemi.

Šeit nebija ne dienas, ne nakts, ja nepārgāja robežu starp planētas dienas un nakts pusi. Bet nakts pusē bija tik auksts, ka tur nekāda dzīvība nevarēja eksis­tēt. Te nebija arī gadalaiku. Temperatūra pastāvīga, vienmēr vienāda; ne vēju, ne negaisu.

Atkal un atkal, jau nez kuro reizi, Makherijam ienāca prātā doma, ka uz Krīgera-III nemaz nebūtu slikti dzīvot, ja tikai te laiku pa laikam acis sastaptu zaļumu kā uz Zemes, ja varētu ieraudzīt kaut jel ko zaļu, izņemot saules pistoles uzliesmojumus. Te bija viegli elpot, temperatūra svārstījās no pieciem grā­diem Celsija pie terminatora līdz trīsdesmit grādiem Celsija uz ekvatora, kur saules stari krita vertikāli. Barības cik uziet; Makherijs jau sen bija iemācījies atšķirt ēdamus dzīvniekus un augus no neēdamiem.

Jā, šī bija brīnišķīga planēta. Galu galā Makherijs bija samierinājies ar domu, ka viņš šeit ir vienīgā saprātīgā būtne. Šai ziņā viņam ļoti palīdzēja J)oro- tija: kā nekā, bija, kam izkratīt sirdi, kaut arī Doro­tija nevarēja viņam atbildēt.

Vienīgais — ak dievs, kā viņam gribējās atkal ieraudzīt zaļu pasauli! Zeme… Vienīgā planēta Vi­sumā, kur dominē zaļa krāsa, kur hlorofils ir visa dzīvā pamats.

Uz citām planētām, pat uz Saules sistēmas planē­tām, kas atrodas Zemei kaimiņos, tikai izretis uz klin­tīm sastopamas zaļganas sūnu josliņas, arī tās drī­zāk zaļganbrūnas. Uz šīm planētām var nodzīvot ga­diem ilgi un ne reizi neredzēt neko zaļu.

To iedomājies, Makherijs nopūtās un sāka prātot skaļi, uzrunādams Dorotiju:

—  Jā, Dorotij, Zeme ir vienīgā planēta, uz kuras vērts dzīvot! Zaļi lauki, zaļas pļavas, zaļi meži… Zini, Dorotij, ja man izdosies atgriezties uz Zemes, es to nekad vairs neatstāšu. Uzcelšu sev būdiņu biezā mežā. Nē, uzmeklēšu klajumiņu, kur gandrīz nav koku un var augt zāle. Zaļa zāle! Un arī būdiņu es nokrā­sošu zaļu.

Читать дальше

Похожие книги на «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS»

Обсуждение, отзывы о книге «ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.