Tūve Jānsone: KOMĒTA nĀk

Здесь есть возможность читать онлайн «Tūve Jānsone: KOMĒTA nĀk» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Rīgā, год выпуска: 1993, категория: Детская фантастика / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  KOMĒTA nĀk
 • Автор:
 • Издательство:
  "Dio Nordik"
 • Жанр:
  Детская фантастика / на латышском языке
 • Год:
  1993
 • Город:
  Rīgā
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

KOMĒTA nĀk: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «KOMĒTA nĀk»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Tūve Jānsone KOMĒTA nĀk Izdevniecība "Dio Nordik" Rīgā 1993 Tove Jansson KOMETEN KOMMER Gebers Helsingfors 1968 No zviedru valodas tulkojusi ELIJA KLIENE Autores ilustrācijas Šī grāmata izdota ar Ziemeļvalstu Kultūras Fonda atbalstu Komēta nāk Vasara ir tāda, kāda tā mēdz būt Mumintroļļu ielejā —silta un bagāta patīkamiem notikumiem. Mazais dzīvnieciņš Snifs ir atradis pats savu alu, — tas ir ļoti liels notikums. Bet vēlu naktī uznāk vētra… Ja tu esi ļoti mazs, tad ir grūti aptvert, ka pasaules telpa ir ogļu melnumā un nekad nebeidzas un ka zeme ir viena sīka, izzūdoša dzīves dzirkstele. Piepeši — tālu prom tumsā iespīdas sarkana acs, — tā kļūst jo dienas, jo lielāka. Tā ir komēta, kas nāk aizvien tuvāk un tuvāk Muminielejai! Debesis ir sarkanas, un jūra ielien paslēpties savās visdziļākajās dzīlēs: ikviens ķipariņš sasaiņo savas mantiņas un bēg. Bet Susuriņš paņem savas mutes harmonikas un uzspēlē dzies­mu par piedzīvojumiem, kuri nav diezin cik lieli, bet gaužām vien­reizēji, un tā viņi dodas taisni iekšā briesmās. Nāc līdzi! MUMINTROĻĻU BIBLIOTĒKĀ varēs izlasīt šādas grāmatas: Neredzamais bērns Komēta nāk Tētis un jūra Burvju cepure Bīstamā vasara Trollīša ziema Mumintēta memuāri Vēlu novembrī Tūve Jānsone savas mākslinieces gaitas sākusi kā zīmētāja un gleznotāja, liekot trollīša Mumina tēlu paraksta vietā. Bet, par prieku visu vecumu lasītājiem, trollītis Mumins sāk dzīvot pats savu dzīvi un drīz vien par viņu iznāk vairākas grāmatas. Trollītis Mumins, mazā Mija, Svilpaste un visi citi Muminielejas iemītnieki priecē un saista ikvienu. Un apbur to bērnu, kas mīt katrā no mums.

Tūve Jānsone: другие книги автора


Кто написал KOMĒTA nĀk? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

KOMĒTA nĀk — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «KOMĒTA nĀk», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Komēta nāk

Vasara ir tāda, kāda tā mēdz būt Mumintroļļu ielejā —silta un bagāta patīkamiem notikumiem. Mazais dzīvnieciņš Snifs ir atradis pats savu alu, — tas ir ļoti liels notikums. Bet vēlu naktī uznāk vētra…

Ja tu esi ļoti mazs, tad ir grūti aptvert, ka pasaules telpa ir ogļu melnumā un nekad nebeidzas un ka zeme ir viena sīka, izzūdoša dzīves dzirkstele.

Piepeši — tālu prom tumsā iespīdas sarkana acs, — tā kļūst jo dienas, jo lielāka.

Tā ir komēta, kas nāk aizvien tuvāk un tuvāk Muminielejai! Debesis ir sarkanas, un jūra ielien paslēpties savās visdziļākajās dzīlēs: ikviens ķipariņš sasaiņo savas mantiņas un bēg. Bet Susuriņš paņem savas mutes harmonikas un uzspēlē dzies­mu par piedzīvojumiem, kuri nav diezin cik lieli, bet gaužām vien­reizēji, un tā viņi dodas taisni iekšā briesmās. Nāc līdzi!

MUMINTROĻĻU BIBLIOTĒKĀ varēs izlasīt šādas grāmatas:

Neredzamais bērns

Komēta nāk

Tētis un jūra

Burvju cepure

Bīstamā vasara

Trollīša ziema

Mumintēta memuāri

Vēlu novembrī

Tūve Jānsone savas mākslinieces gaitas sākusi kā zīmētāja un gleznotāja, liekot trollīša Mumina tēlu paraksta vietā. Bet, par prieku visu vecumu lasītājiem, trollītis Mumins sāk dzīvot pats savu dzīvi un drīz vien par viņu iznāk vairākas grāmatas.

Trollītis Mumins, mazā Mija, Svilpaste un visi citi Muminielejas iemītnieki priecē un saista ikvienu. Un apbur to bērnu, kas mīt katrā no mums.

Tūve Jānsone

KOMĒTA nĀk

Izdevniecība "Dio Nordik" Rīgā 1993

Tove Jansson KOMETEN KOMMER

Gebers Helsingfors 1968

No zviedru valodas tulkojusi ELIJA KLIENE

Autores ilustrācijas

Šī grāmata izdota ar Ziemeļvalstu Kultūras Fonda atbalstuTajā pašā rītā, kad trollīša Mumina tēvs pabeidza celt tiltu pāri upei, mazais dzīvnieciņš Snifs izdarīja atklājumu. Viņš atrada pavisam jaunu ceļu. Ceļš ievijās tumšajā mežā, un Snifs ilgi stāvēja, vērodams ceļu.

«To es pastāstīšu trollītim Muminam,» viņš domāja. «Mums šis ceļš jāizpētī kopīgi, jo viens pats es neuzdrīkstos.» Un viņš nolika krustiem divus zarus, lai atrastu ceļu, un tad, cik žigli vien spēja, joza uz mājām.

Ieleja, kurā viņi dzīvoja, bija ļoti skaista. Tā bija pārpilna ar sīkiem, laimīgiem ķipariem un lieliem, zaļiem kokiem. Pļavām šķērsām pāri te­cēja upe, tā meta līkumu ap Muminu zilo māju un izzuda aiz citiem laukumiem, kur rosījās citi sīki ķipari, un tie brīnījās, no kurienes upe tek.

«Dīvaina padarīšana ir ar ceļiem un upēm,» Snifs prātoja. «Tu redzi, ka tās aizvijas garām, un

tevi pārņem briesmīga vēlēšanās būt kaut kur citur. Sekot upei un noskatī­ties, kur tā beidzas . . .»

Kad Snifs pārnāca mājās, trollītis Mumins ņēmās, rīkodams šūpoles.

—   Sveiks! — Snifs sacīja. — Es at­radu kādu pavisam īpašu ceļu. Tas izskatās bīstams.

—   Cik bīstams? — trollītis Mumins vaicāja.

—   Es pat gribētu sacīt — briesmīgi bīstams, — mazais dzīvnieciņš no­pietni atbildēja.

—   Tad mums jāpaņem līdzi sviest­maizes, — trollītis Mumins noteica.

—    Un pudele ar sulu. — Viņš piegāja pie virtuves loga un sacīja: — Paklau, māmiņ! Mēs šodien ēdīsim zaļumos.

—   Ak šitā, — māmuļa atbildēja.

—    Jauki gan!—Viņa ielika sviest­maizes grozā, kas stāvēja blakām uz virtuves galda. Pēc tam viņa paņēma riekšu konfekšu no kārbas un divus ābolus no citas kārbas, četras iepriek­šējās dienas desiņas un pudeli, kurā

jau bija ielieta sula un kura atradās uz virtuves plaukta.

—  Lieliski, — sacīja trollītis Mumins. — Pagai­dām sveika! Mēs pārnāksim — nu tad, kad pārnāk­sim . . .

—  Sveiki, sveiki! — māte atbildēja.

Trollītis Mumins un Snifs gāja cauri dārzam, pāri pļavām uz pakalnu pusi, līdz pat tumšajam mežam, kur viņi nekad nebija bijuši. Tur viņi nolika grozu zemē un raudzījās lejup uz ieleju. Muminu māja izskatījās kā mazs punktiņš, bet upe kā šaura, zaļa lente. Šūpoles no šejienes vispār nevarēja saredzēt.

—  Tik tālu prom no māmiņas tu nekad neesi bijis, — mazais dzīvnieciņš Snifs sacīja. — Es gan te esmu bijis gluži viens. Tagad tu redzēsi manu jauno ceļu, kuru es pats atklāju.

Viņš grozījās šurpu turpu, vēroja gaisu un oš­ņāja, pētīja saules stāvokli un izturējās varen nopietni, beidzot viņš sauca:

—  Te! Es to atklāju! Nu? Ko tu tagad teiksi? Vai tas neizskatās bīstams? Tu iesi pa priekšu.

Trollītis Mumins ļoti piesardzīgi iegāja zaļajā tumsā. Viņus apņēma pilnīgs klusums.

—  Tev jāvēro briesmas no visām pusēm, — Snifs čukstēja.

—  Es uzreiz nevaru skatīties uz visām pusēm, — trollītis Mumins iebilda. — Tev jāskatās atpakaļ, jo es to nevaru.

—  Nē, nē, tikai ne atpakaļ! — Snifs bailīgi izsau­cās. — Ir daudz ļaunāk, ja kāds nāk no mugurpu­ses, nevis tieši pretī. Atpakaļ jāskatās tev!

—  Nu tad ej tu pa priekšu, — trollītis Mumins izlēma.

—  Arī to es negribu! — Snifs brēca. — Vai mēs nevaram iet blakām?

Tad viņi gāja cieši blakām tikai tālāk un tālāk mežā. Tas kļuva zaļāks un tumšāks. Sākumā ceļš vijās augšup, tad lejup, pēc tam kļuva aizvien šaurāks un šaurāks, līdz beidzot izbeidzās pavisam. Palika tikai sūnas un papardes.

Читать дальше

Похожие книги на «KOMĒTA nĀk»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «KOMĒTA nĀk» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Tūve Jānsone
Tuve Jānsone: BURVJA CEPURE
BURVJA CEPURE
Tuve Jānsone
Tuve Jansone: MUMINTĒTA MEMUĀRI
MUMINTĒTA MEMUĀRI
Tuve Jansone
Tuve Jansone: Neredzamais bērns
Neredzamais bērns
Tuve Jansone
Tūve Jansone: Tetis un jūra
Tetis un jūra
Tūve Jansone
Отзывы о книге «KOMĒTA nĀk»

Обсуждение, отзывы о книге «KOMĒTA nĀk» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.