Клайв Къслър: Бурята

Здесь есть возможность читать онлайн «Клайв Къслър: Бурята» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-2928-53-9, издательство: ProBook, категория: Триллер / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Клайв Къслър Бурята
Бесплатно
 • Название:
  Бурята
 • Автор:
 • Издательство:
  ProBook
 • Жанр:
  Триллер / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-2928-53-9
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Бурята: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Бурята»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

В средата на Индийският океан, докато изследователски кораб на НАПМД взима проби от водата, член на екипажа забелязва проблясък от нефтено петно. Приближавайки се, за да видят отблизо какво става, учените разбират, че това не е нефт. Но за съжаление е прекалено късно. Тайнственото нещо напада кораба и за минути целия екипаж е мъртъв, а корабът поема към океанските дълбини. Няколко часа по-късно Кърт  Остин и Джо Дзавала пристигат в района, за да разберат какво се е случило на техните колеги и приятели. Това, на което се натъкват, е върха на айсберга от заговор, в резултат на който ще загинат милиони, за да се облагодетелстват малцина. Заговор, който вече е в действие. Единственото, което не е предвидено от хората зад него е намесата на Кърт Остин и неговия екип за Специални операции на НАМПД.

Клайв Къслър: другие книги автора


Кто написал Бурята? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Бурята — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Бурята», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Клайв Къслър, Греъм Браун

Бурята

(книга 10 от "Архивите на НАПМД")

Пролог


Индийският океан, 1943 г

Параходът „Джон Бъри“ пореше бурните води на Индийския океан и се тресеше от носа до кърмата. Този вид кораби бяха познати като „бързи товарни плавателни съдове“ и бяха проектирани да придружават военни кораби. „Джон Бъри“ обикновено се движеше доста бързо, но сега биеше всички рекорди – двигателите му работеха с пълна пара и той пореше вълните със скорост, която не беше развивал от първите си изпитания на вода. Повреден, горящ и стелещ гъст облак дим след себе си, параходът бягаше, за да се спаси.

Корабът изкачи една триметрова вълна, палубата се наклони и носът се заби в следващия, още по-голям талаз. Водата прескочи перилата, разби се в палубата и разтърси това, което беше останало от мостика.

„Джон Бъри“ приличаше повече на развалина. Палубата беше покрита с отломки и навсякъде си виждаха телата на загина моряци. Мостикът беше превърнат в странна конструкция от усукан метал от няколкото ракети, които го удариха, и от него продължаваше да се вдига гъст пушек.

Но всички повреди бяха над ватерлинията и корабът щеше да успее да се измъкне, ако избегне нови удари.

Зад него върху тъмнеещия хоризонт се виждаха димни стълбове от други кораби, които нямаха този късмет. Единият стълб се взриви в оранжево огнено кълбо, което проблесна по повърхността на водата и освети касапницата наоколо.

Очертаха се горящите корпуси на четирите кораба, които „Джон Бъри“ придружаваше – три разрушителя и един кръстосвач. Една японска подводница и ескадрила пикиращи бомбардировачи едновременно бяха открили ескадрата.

Пелената на мрака се спускаше над този кървав театър. Разлятото около корабите гориво, проточило се на повече от километър, се запали и небето се изпълни с гъст черен дим. Нито един от корабите нямаше да види утрото.

Бойните кораби бяха прихванати и унищожени много бързо, но „Джон Бъри“ само го обстреляха, уцелиха го с ракети и го оставиха да се измъкне. Имаше само едно обяснение за подобна милост – японците знаеха за тайния товар и искаха да го заграбят.

Капитан Алън Пикет беше решен да не допусне това да се случи. Нищо, че половината му екипаж беше мъртъв, а лицето му беше разкъсано от шрапнел. Той грабна гласовата тръба и се провикна към машинното:

- Увеличете скоростта!

Отговор не последва. Последно му докладваха, че под палубата бушува пожар. Пикет заповяда на хората си да останат и да се борят с пожара, но сега тишината го изпълни със страх.

- Зикове ляво на борд! – извика един от моряците на вахта от края на мостика. – На шестстотин метра! Приближават!

Пикет погледна през напуканото стъкло пред себе си. В угасващата светлина на деня видя четири черни точки. Те завиваха в сивото небе и се спуснаха към кораба. От крилата им проблеснаха пламъци.

- Залегнете! – извика той.

Твърде късно. Петдесеткалибровите куршуми избродираха черта в кораба, разкъсаха наполовина тялото на моряка и доразрушиха това, което беше останало от мостика. Из помещението полетяха парчета дърво, стъкло и стомана.

Пикет залегна. Поредната ракета се заби пред мостика и над него премина топлинна вълна. Ударът разклати кораба и разпори металния покрив като огромна отварачка за консерви.

Щом взривната вълна отмина, Пикет вдигна глава. Последният от офицерите лежеше мъртъв, а мостикът беше сринат. Дори щурвалът липсваше – само парче метал висеше от шпиндела. Въпреки това, корабът продължаваше да се носи напред с пълна сила.

Пикет се изправи и забеляза нещо, което го изпълни с надежда – тъмни облаци и дъждовна пелена. Откъм десния борд приближаваше гръмотевична буря. Ако успее да насочи кораба към нея, тя щеше да го скрие.

Като се придържаше за отвесната преграда, Пикет се протегна към останалото от щурвала парче. Избута го наляво с последни сили. Кормилото успя да се завърти с половин оборот и капитанът падна на палубата заедно с него.

Корабът започна бавно да променя курса си.

Като се опираше на палубата, Пикет избута щурвала нагоре и после отново го свали надолу, за да направи пълен оборот.

Товарният кораб образува бяла дъга по повърхността на океана и се насочи към бурята.

Облаците отпред бяха гъсти. Дъждът, който се сипеше от тях, помиташе водната повърхност като огромна метла. За пръв път от началото на нападението Пикет усети, че имат шанс, но докато корабът пореше вълните към бурята, ужасният звук на пикиращите бомбардировачи, които се насочваха към бягащия съд, поставиха спасението под съмнение.

Читать дальше

Похожие книги на «Бурята»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Бурята» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Клайв Къслър: Бяла смърт
Бяла смърт
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Портата на дявола
Портата на дявола
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Часът нула
Часът нула
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Призрачният кораб
Призрачният кораб
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Медуза
Медуза
Клайв Къслър
Клайв Къслър: Корабът на чумата
Корабът на чумата
Клайв Къслър
Отзывы о книге «Бурята»

Обсуждение, отзывы о книге «Бурята» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.