Андрю Пайпър: Демонологът

Здесь есть возможность читать онлайн «Андрю Пайпър: Демонологът» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Ужасы и Мистика / Триллер / Фантастика и фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Демонологът
 • Автор:
 • Жанр:
  Ужасы и Мистика / Триллер / Фантастика и фэнтези / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Демонологът: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Демонологът»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Професор Дейвид Улман е световноизвестен експерт по митологичната литература за демони, специалист по „Изгубеният рай“ на Милтън. Но Дейвид е учен, не вярващ, докато не става свидетел на едно тъй потресаващо злодеяние, че е принуден да преразгледа всичко, което е смятал за реално. По време на консултантско пътуване до Венеция, за да наблюдава някакво тайнствено явление, внезапно целият негов свят рухва, когато се отваря врата, позволяваща на един демоничен дух да вземе малката му дъщеря за заложник. Дейвид е тласнат главоломно в едно отчаяно откривателско пътешествие, което го принуждава да прекрачи границите между човешко добро и нечовешко зло. Воден от тайнствени символи и загадки по страниците на „Изгубеният рай“, той влиза в задгробния свят на сенките, съществуващ навсякъде около нас, за да спаси дъщеря си от Безименния — демонично същество, което го е избрало за свой глашатай. Невъзможно начинание, предприето В името на обичта — начинание, което означава, че ако Дейвид се провали, мракът завинаги ще обсеби дъщеря му… Андрю Пайпър е канадски автор на бестселъри, носител на наградата „Артър Елис“ и многократно номиниран от „Ню Йорк Таймс“ за най-добър роман. Робърт Земекис и студио „Юнивърсъл“ подготвят филм по романа „Демонологът“.

Андрю Пайпър: другие книги автора


Кто написал Демонологът? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Демонологът — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Демонологът», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Андрю Пайпър

Демонологът

На Мод

Милиони безтелесни твари бродят по земята
незрими и кога сме будни, и когато спим…

Джон Милтън, „Изгубеният рай“

Снощи пак сънувах същия сън. Само че не е сън. Знам го, защото, когато идва, аз все още съм будна.Виждам бюрото си. Картата на стената. Плюшените животни, с които вече не си играя, но не искам да обидя татко, като ги пъхна в гардероба. Може да съм в леглото. Може просто да стоя и да търся къде ми е чорапът. После изчезвам.

Сънят не просто ми показва нещо. Пренася ме от тук — ТАМ.

Стоя на брега на огнена река. С хиляди оси в главата. Бият се и умират в черепа ми, а телата им се трупат зад очите ми. Жилят и жилят.Татковият глас. Нейде отвъд реката. Вика ме.

Никога не съм го чувала такъв. Толкова е изплашен, че не може да го прикрие, макар да се опитва (а той ВИНАГИ се опитва).Мъртвото момче се носи по течението.

С лицето надолу. Затова чакам главата му да изплува, да разкрие дупките на мястото на очите, да изрече нещо с посинели устни. Едно от страшните неща, които могат да го накарат да стори. Но то просто отминава като парче дърво.

Никога не съм била тук, но знам, че е истина.

Реката е границата между това място и Другото място. И аз съм на погрешния бряг.

Зад мен има мрачна гора, но всъщност не е гора.

Опитвам се да стигна до мястото, където е татко. Пръстите на краката ми докосват реката и тя пее от болка.

После нечии ръце ме дърпат назад. Влачат ме към дърветата. Приличат на човешки ръце, но не човек бърка с пръсти в устата ми. Ноктите дращят гърлото ми. Кожата има вкус на кал.

Но точно преди това, точно преди да се озова в стаята си с липсващия чорап в ръка, аз осъзнавам, че съм викала татко, също както той вика мен. Казвала съм му едно и също през цялото време. Не думи от устата през въздуха, а от сърцето през земята, тъй че само ние двамата да ги чуем.

НАМЕРИ МЕ!

І

Несътворена нощ

1.

Редици лица. По-млади и по-млади с всяка учебна година. Естествено, просто аз остарявам сред потоците от първокурсници — илюзия, също като да гледаш през задното стъкло на кола и да виждаш как пейзажът бяга от теб, докато всъщност ти бягаш от него.

Толкова отдавна водя тия лекции, че мога спокойно да се унасям в подобни мисли, докато говоря пред двеста студенти. Време е за обобщение. Един последен опит да отворя очите поне на неколцина от младото компютърно поколение за великолепието на поемата, на която съм посветил едва ли не целия си живот.

— И тъй, стигаме до края — казвам.

Замълчавам. Чакам ги да откъснат пръсти от клавиатурите на лаптопите си. Да вдъхнат дълбоко застоялия въздух на аудиторията и да почувстват като мен убийствената печал в заключителните редове на поемата.

И сълзи те пророниха, но скоро ги изтриха —
пред тях светът лежеше цял, сами да си избират
приют, а Провидението беше им водач;
и двамата ръка в ръка, със стъпки колебливи
поеха бавно през Едем самотния си път.

При тези думи усещам дъщеря си до мен. Откакто се роди — а дори и преди това, още като самата идея за детето, което исках да имам някой ден, — винаги неизменно съм си представял как излизам от градината ръка за ръка с Тес.

— Самота — продължавам. — Всъщност до това се свежда цялото произведение. Не добро срещу зло, не кампания, за да „оправдае подхода на Бог към хората“. Това е най-убедителният пример — по-убедителен от който и да било в Библията, — че адът съществува. Не като огнена бездна, не като място над нас или под нас, а вътре в нас, място в ума ни. Да се опознаем и да устоим на вечното напомняне за нашата самота. Да бъдем изгнаници. Да бродим сами. Какъв е истинският плод на първородния грях? Самотата! С това остават нашите клети младоженци, но то е самота на себеосъзнаването. Накъде могат да тръгнат сега? „Навсякъде! — казва змията. — Целият свят е техен!“ И все пак те са осъдени да избират своя „самотен път“. Това е страховито, дори ужасяващо пътешествие. Но всички ние трябва да тръгнем по него, както тогава, така и днес.

Тук правя нова, по-дълга пауза. Толкова дълга, че има риск да решат, че съм свършил, и някой да стане, да затвори лаптопа или да се изкашля. Но това никога не се случва.

Читать дальше

Похожие книги на «Демонологът»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Демонологът» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Дейвид Морел: Първа кръв
Първа кръв
Дейвид Морел
Дейвид Морел: Петата професия
Петата професия
Дейвид Морел
Дейвид Едингс: Черната кула
Черната кула
Дейвид Едингс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Дейвид Фарланд
Дейвид Игнейшъс: Директорът
Директорът
Дейвид Игнейшъс
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Дейвид Морел
Отзывы о книге «Демонологът»

Обсуждение, отзывы о книге «Демонологът» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.