Мери Кларк: Нощта на бухала

Здесь есть возможность читать онлайн «Мери Кларк: Нощта на бухала» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Детектив / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Мери Кларк Нощта на бухала
 • Название:
  Нощта на бухала
 • Автор:
 • Жанр:
  Детектив / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Нощта на бухала: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Нощта на бухала»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Убиецът от масата за обяд. Всички почетни гости имат нещо общо — завършили са престижната гимназия „Стоункрофт“. Пет от седемте момичета, завършили в един и същи клас и седели на една и съща маса на обяд в ученическия стол, са убити. Днес се провежда среща по случай двадесет години от завършването. Главната героиня Джийн Шери отива с неохота на събирането. Тя не подозира, че сред известните й бивши съученици, които поздравява на тържествената вечер, е и Бухала — убиецът, който методично убива жените от нейния клас. Джейн е последната набелязана жертва… Никой още не знае съдбата на шестата… „Дали да я целуна, или да я убия?“ Изключително постижение на кралицата на съспенса Мери Хигинс Кларк — неустоима и поглъщаща като самия живот! Определението за бухал винаги го бе очаровало: „Хищна нощна птица… с остри нокти и мека перушина, която позволява безшумно летене… използва се като определение за човек, който има хищническа природа и нощни навици.“ „Аз съм бухал — щеше да прошепне сам на себе си, след като набележи плячката си — и нощта е моята стихия.“

Мери Кларк: другие книги автора


Кто написал Нощта на бухала? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Нощта на бухала — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Нощта на бухала», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Мери Хигинс Кларк

Нощта на бухала

На Винсънт Виола, гордия випускник от Уест Пойнт, и неговата прекрасна съпруга Тереза, с приятелство и нежност.

Благодарности

Често ме питат дали колкото повече пиша, толкова по-лесно ми се удава писането. Бих искала да е така, но то просто не е. Всяка история е едно ново предизвикателство, нов пейзаж, който трябва да бъде запълнен със събития и герои. Затова съм толкова благодарна на хората, които са винаги с мен, особено когато започвам да се съмнявам дали наистина ще мога да разкажа историята по начина, по който бих искала.

Радостта ми е особено голяма, защото след като завърших историята, която ще прочетете, празнувам с моите най-близки и най-скъпи хора — децата и внуците ми и, разбира се, с него — моя чудесен съпруг Джон Конхийни.

А сега, скъпи мои читатели, надявам се да се насладите на онова, което ще се случи по време на смъртоносната среща по случай двадесет години от завършването на випуска в гимназията „Стоункрофт“ в прекрасната долина на река Хъдсън.

1

Това беше третият път, когато идваше в Лос Анджелис, за да наблюдава всекидневната й програма.

— Познавам всички твои навици — прошепна Бухала, докато чакаше в къщичката край басейна. Лъчите на утринното слънце се процеждаха през листата на дърветата и от тях водопадът, който се изливаше в басейна, блещукаше и искреше с цветовете на дъгата.

Помисли си с лека почуда дали Алисън чувства, че й остава още само една минута живот на тази земя. Дали е обзета от тревога, или има подсъзнателното желание да се откаже от плуването си тази сутрин? Но дори и да го направеше, това нямаше дай помогне. Вече беше твърде късно. Днес тя щеше да умре.

Плъзгащата се стъклена врата се отвори и Алисън излезе във вътрешния двор, покрит с големи, неправилни плочи. Сега, на тридесет и осем години, беше безкрайно по-привлекателна, отколкото преди двадесет. Тялото й — загоряло и тънко, изглеждаше фантастично по бикини. Косата й бе боядисана и имаше цвят на мед. Беше подстригана по модата и стигаше до брадичката, като в известна степен смекчаваше твърдата й линия.

Жената остави хавлията, която носеше, на шезлонга.

Слепият, безразсъден гняв, който тихо клокочеше в него, ескалира, засили се и стигна до ярост, но веднага и също толкова бързо спадна и бе заменен от задоволството, породено от онова, което предстоеше да направи. Беше гледал някакво интервю, в което известен и смел до безразсъдство гмурец се кълнеше, че мигът преди скока му доставя неописуем трепет, който иска да изпитва отново и отново. Може би заради знанието, че рискува живота си.

„При мен е различно — помисли си той. — Аз чувствам този трепет в мига, в който се разкривам пред тях. Знам, че ще умрат, а когато ме видят, те също разбират това. Осъзнават какво смятам да им сторя.“

Алисън пристъпи по дъската за скокове и се разкърши. Наблюдаваше я как подскача леко, за да провери гъвкавостта на трамплина. Сетне тя постави двете си ръце пред гърдите и се приготви за скок.

Бухала отвори вратата на къщичката в мига, в който краката й се отделиха от дъската. Искаше тя да го види, докато е във въздуха, точно преди да стигне до водата. Искаше да разбере, да осъзнае колко е уязвима и безпомощна.

За кратък миг очите им се срещнаха. Той съвсем ясно видя изражението на лицето й и чувствата, които я сграбчиха, когато се заби във водата. Беше уплашена. Беше дори ужасена, защото осъзнаваше факта, че е неспособна да се съпротивлява. Вече знаеше, че е обречена и не може да направи нищо, за да се спаси.

Той влезе в басейна, преди Алисън да изплува на повърхността. Сграбчи я и я притисна към гърдите си, като се разсмя, докато тя го блъскаше и риташе с крака. Колко беше глупава. Просто трябваше да приеме неизбежното.

— Ти ще умреш — прошепна. Гласът му беше спокоен и безизразен, лишен от всякакви емоции.

Косата й бе полепнала по лицето му и го заслепяваше. Той нетърпеливо я махна. Не обичаше да се разсейва и не искаше да пропусне удоволствието да се наслаждава на борбата й, както и да наблюдава агонията.

Краят приближаваше. В стремежа си да поеме въздух Алисън отвори уста и нагълта вода. Той усети последното, отчаяно усилие да се освободи от хватката му, след което безпомощните, слаби тръпки на тялото й започнаха да затихват. Притисна я по-близо до себе си, желаейки да прочете по някакъв начин мислите й. Дали се молеше в този миг? Може би отправяше молитви към Бога да я спаси? Дали я озаряваше светлината, която хората, изпаднали в състояние, близко до смъртта, твърдят, че са видели?

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Нощта на бухала»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Нощта на бухала» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Нощта на бухала»

Обсуждение, отзывы о книге «Нощта на бухала» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.