Sophie Kinsella: Nepaprasta namų šeimininkė

Здесь есть возможность читать онлайн «Sophie Kinsella: Nepaprasta namų šeimininkė» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, категория: Старинная литература / на литовском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Sophie Kinsella Nepaprasta namų šeimininkė
 • Название:
  Nepaprasta namų šeimininkė
 • Автор:
 • Издательство:
  Alma littera
 • Жанр:
  Старинная литература / на литовском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Литовский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в избранное
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nepaprasta namų šeimininkė: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nepaprasta namų šeimininkė»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Tai romanas apie merginą, kuriai reikia sulėtinti tempą. Atrasti save. Įsimylėti. Ir sužinoti, kam skirtas... lygintuvas._x000d_ _x000d_ Dvidešimt devynerių Samanta – gabi garsios Londono firmos teisininkė. Darbas – nuo ryto iki vakaro. Nuolatinis spaudimas ir adrenalinas. Jokio asmeninio gyvenimo. Ji neįsivaizduoja, kaip įjungti orkaitę, bet jos intelekto koeficientas – 158._x000d_ _x000d_ Vieną dieną ji padaro klaidą, kuri sužlugdo jos karjerą. Samanta, apimta panikos išbėga iš biuro, sėda į pirmą pasitaikiusį traukinį ir atsiduria kažkokiame giliame užkampyje..._x000d_ _x000d_ Sustojusi prie didelio gražaus namo, ji tenori pasiklausti kelio, bet per klaidą palaikoma atėjusia pasikalbėti dėl darbo namų šeimininke. Samantai pasiūlomas darbas..._x000d_ _x000d_ Bet jie net neįsivaizduoja, kad pasisamdė Kembridžo universitetą baigusią teisininkę...

Sophie Kinsella: другие книги автора


Кто написал Nepaprasta namų šeimininkė? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Nepaprasta namų šeimininkė — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nepaprasta namų šeimininkė», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

SOPHIE KINSELLA

NEPAPRASTA NAMŲ ŠEIMININKĖ


Romanas


Iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė

Alma littera


Versta iš: Sophie Kinsella THE UNDOMESTIC GODDESS, Bantam Press


UDK 820-3 Ki-116

ISBN 9955-24-070-9

Copyright © Sophie Kinsella 2005

© Vertimas į lietuvių kalbą, Indrė Veličkaitė, 2006

© Leidykla „Alma littera“, 2006Skiriu Lindai Evans

Padėka


Esu nepaprastai dėkinga daugybei žmonių, kurie skyrė man savo brangaus laiko ir padėjo rašyti šią knygą. Dėkoju Emili Stokeli, genialiai namų šeimininkei, už tai, kad išmokė mane kepti duoną. Rodžeriui Beironui, kuris taip noriai pasidalijo su manimi savo teisinėmis žiniomis ir padėjo įgyti bendrą supratimą apie teisininkų gyvenimą (ką ir kalbėti apie Džo Malouno profesionalumą!). Ypač dėkoju Ebigeil Tounlei, kuri buvo viso teisinio siužeto konsultantė, leisdavo man ją trukdyti, ir kantriai atsakinėdavo į milijonus kvailų klausimų.

Dėkoju visada mane palaikantiems Patrikui Plokingtonui — Smaitui, Lariui Finlui, Laurai Šerlok, Edui Kristi, Andrulai Maikl, Keitei Šamano, Džudit Velš ir kitiems nuostabiems žmonėms iš Transworld. Mano brangiai agentei Aramintai Vitlei, kurios entuziazmui dėl šios knygos nebuvo ribų, Lizi Džouns, Liusindai Kuk, Nikei Kenedi ir Semui Edenborou. Ačiū Valeri Hoskins, Rebekai Vatson ir Brajanui Siberelui. Labai dėkoju komisijos nariams ir visiems savo berniukams — dideliems ir mažiems.

Žinoma, šioje padėkoje negaliu nepaminėti Nigelos Loson, su kuria neturėjau garbės susipažinti, bet kurios knygas rekomenduočiau perskaityti visoms nepaprastoms namų šeimininkėms.


Pirmas


Ar jus vargina įtampa?

Ne. Aš visai neįsitempusi.

Aš... užsiėmusi. Daugybė žmonių yra užsiėmę. Gyvename tokiame pasaulyje. Aš turiu perspektyvų darbą, labai rūpinuosi savo karjera ir man tai patinka.

GERAI. Kartais aš patiriu nedidelę įtampą. Tarsi kažkokį spaudimą. Bet, dėl Dievo meilės, juk aš — didmiestyje dirbanti teisininkė. Ko daugiau galima tikėtis?

Rašydama taip spaudžiu rašikliu popierių, kad šis net įplyšta. Prakeikimas. Nekreipkite dėmesio. Kitas klausimas.


Kiek maždaug valandų per dieną jūs praleidžiate savo kabinete?

12

14

8

Priklauso nuo aplinkybių.


Ar reguliariai mankštinatės?

Aš reguliariai plaukioju

Kartais plaukioju

Aš ketinu pradėti reguliariai plaukioti. Kai turėsiu laiko. Pastaruoju metu tiek daug darbo, bet greitai viskas pasikeis.


Ar išgeriate per dieną 8 stiklines vandens?

Taip

Kartais

Ne.


Padedu rašiklį į šalį ir krenkšteliu. Kitame kambario gale dėliojusi mažus vaško ir nagų lako buteliukus Maja pakelia į mane akis. Šiandien Maja yra mano gražioji terapeute. Jos ilgi tamsūs plaukai supinti į vieną kasą su balta sruoga, o jos nosį puošia mažas sidabrinis auskariukas.

— Viskas gerai? — pasiteirauja ji maloniu balsu.

— Minėjau, kad truputį skubu, — mandagiai primenu. — Ar tikrai būtina atsakyti į visus klausimus?

— Mes siekiame gauti kiek galima daugiau informacijos, kad galėtume išsiaiškinti, ko labiausiai reikia jūsų grožiui ir sveikatai, — paaiškina ji ramiu, bet nepermaldaujamu balsu.

Žvilgteliu į laikrodį. Devynios keturiasdešimt penkios.

Neturiu tam laiko. Aš tikrai neturiu laiko. Bet tai dovana man gimtadienio proga. Prižadėjau tetai Petsi.

Tiksliau, tai praėjusių metų gimtadienio dovana. Teta Petsi įteikė man dovanų čekį „maksimaliam streso sumažinimui“ dar prieš metus. Ji — mano mamos sesuo, labai nerimaujanti dėl kopiančių karjeros laiptais moterų. Kiekvieną kartą kai susitinkame, ji tvirtai suspaudžia mano pečius, nutaiso susirūpinusią veido išraišką ir įsistebeilija man į veidą. Kortelėje, kurią gavau kartu su dovanų čekiu, buvo parašyta: „Rask laiko Sau, Samanta!!!“

Aš tikrai ketinau paklausyti jos patarimo. Tačiau darbe buvo intensyvus periodas, tad metai kažkaip prabėgo, taip ir nesuradus laisvos minutės. Dirbu teisininke Carter Spink firmoje. Šiuo metu darbo beprotiškai daug. Štai kur priežastis. Bus geriau. Man tereikia sėkmingai ištverti dar keletą savaičių.

Kad ir kaip ten būtų, tada gavau iš tetos Petsi šių metų gimtadienio atviruką ir staiga suvokiau, kad dovanų čekio galiojimo laikas jau artėja prie pabaigos. Taigi taip atsidūriau čia savo dvidešimt devintojo gimtadienio proga. Pasiėmiau pusę (ne daugiau!) laisvos dienos ir dabar sėdžiu ant sofos, įsisupusi į baltą minkštą chalatą ir mūvėdama keistas popierines kelnes.


Ar jūs rūkote?

Ne.


Ar geriate alkoholinius gėrimus?

Taip.


Ar reguliariai valgote namuose paruoštą maistą?

Pakeliu akis truputį sutrikusi. Kaip tai susiję? Kodėl namuose ruoštas maistas laikomas išskirtiniu?

valgau kokybišką, įvairų maistą, — pagaliau parašau.

Tai tikra tiesa.

Juk kiekvienas žino, kad kinai gyvena ilgiau negu mes — tai kas gali būti sveikiau nei valgyti jų maistą? O picą sugalvojo Viduržemio jūros pakrančių gyventojai. Ją valgyti tikriausiai sveikiau negu namuose pagamintus patiekalus.


Ar jaučiate, kad gyvenate harmoningą gyvenimą?

Taip.

N

Taip.


Viskas, — pranešu ir paduodu ranka prirašytus lapus Majai, kuri pradeda tyrinėti mano atsakymus. Jos pirštas lėtai slysta gyvatuke popieriumi žemyn. Tarsi mums priklausytų visas pasaulio laikas.

Jai gal ir priklauso, bet aš tikrai turiu grįžti į darbą iki pirmos.

— Atidžiai perskaičiau jūsų atsakymus, — mąsliai nužvelgia mane Maja. — Akivaizdu, kad jūs — labai įsitempusi moteris.

Ką? Iš kur ji tai ištraukė? Aš juk aiškiai leidau suprasti, kad nesu įsitempusi.

— Ne, aš nesu, — nutaisau nerūpestingą, „pažiūrėk kokia esu atsipalaidavusi“, šypseną.

Neatrodo, kad įtikinau Mają.

— Be jokios abejonės, darbe patiriate nemažą įtampą.

— Įtampa yra mano varomoji jėga, — bandau paaiškinti. Tai tiesa. Sužinojau šį savo bruožą dar tada...

Na, dar tada, kai man, aštuonmetei mergaitei, mama pasakė: Įtampa yra varomoji jėga, Samanta. Visos mūsų šeimos varomoji jėga yra įtampa. Tai tarsi mūsų šeimos moto ar kažkas tokio.

Читать дальше

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Nepaprasta namų šeimininkė»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nepaprasta namų šeimininkė» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Агата Кристи: Kreivas Nameliūkštis
Kreivas Nameliūkštis
Агата Кристи
Майкл Ридпат: Lemtinga klaida
Lemtinga klaida
Майкл Ридпат
Лорен Оливер: Kai aš žuvau
Kai aš žuvau
Лорен Оливер
Маргарет Штоль: 16 mėnulių
16 mėnulių
Маргарет Штоль
Отзывы о книге «Nepaprasta namų šeimininkė»

Обсуждение, отзывы о книге «Nepaprasta namų šeimininkė» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.