Кони Мейсън: Нежно изкушение (Дива любов)

Здесь есть возможность читать онлайн «Кони Мейсън: Нежно изкушение (Дива любов)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кони Мейсън Нежно изкушение (Дива любов)
 • Название:
  Нежно изкушение (Дива любов)
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Нежно изкушение (Дива любов): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Нежно изкушение (Дива любов)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Кони Мейсън: другие книги автора


Кто написал Нежно изкушение (Дива любов)? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Нежно изкушение (Дива любов) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Нежно изкушение (Дива любов)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кони Мейсън

Нежно изкушение

Дива любов

Пролог

На борда на „Садърн стар“, някъде в Тихия океан, 1812 г.


— Съжалявам, Кейт, когато напускахме Англия и през ум не ми е минавало, че ще ти се наложи да преживееш такива трудности. Нито пък съм предполагал, че няма да доживея до края на нашето пътуване.

Уилям Маккензи едва бе успял да произнесе тези думи и измършавялото му тяло се разтресе от жестока кашлица, от която само след миг бе плувнал целия в пот и ясно се виждаше, че дори дишането му струва огромни усилия. Ужасната болест се появи съвсем внезапно и така бързо обсеби тялото на Маккензи, че от силната му здрава фигура не бе останала и следа.

— Не говори така, татко — смъмри го нежно Кейт. — Само след няколко дни ще бъдеш отново на крак.

— Не бих искал да те разочаровам, Кейт, но ти чу какво каза лекарят. — Уилям с мъка се пое дъх. — Той го нарече възпаление на белите дробове. Което освен това е отслабило и сърцето ми. Дори ако по някакво чудо стигна до Ню Саут Уейлс жив, няма да ме бъде дълго. О, Кейт, така съжалявам, че всичко трябва да свърши по този начин. Имах такива грандиозни планове за живота ни в Ню Саут Уейлс. Но най-много съжалявам, че няма да има кой да се грижи за теб, след като си отида.

— Ти ще се оправиш, татко — продължи настойчиво Катрин Маккензи. Но в тона й се усещаше повече желание, отколкото убеденост.

Уилям Маккензи бе ужасно болен и дори няколко пъти бе съвсем близко до смъртта, откакто тръгнаха с кораба на път от Англия преди повече от пет месеца. Едрата му фигура буквално се беше стопила, а сините му очи бяха хлътнали дълбоко в слепоочията. Ужасните бури по време на пътуването още повече влошаваха състоянието на Уилям. Той спеше през повечето време, ядеше малко, защото не можеше да понася лошата храна на кораба, а мислите му често се рееха назад, към по-щастливите дни, които бе имал.

— Ти си прекрасна лъжкиня, Кейт — каза Уилям, като направи усилие да се усмихне. — Но трябва да се подготвиш за реалността, която те очаква. Ти си жена и не би могла да се грижиш за голяма ферма и то в наказателна колония, населявана от хора, извършили убийства, грабежи и изнасилвания. Ако се беше омъжила, както правят повечето млади жени на твоята възраст, нямаше да останеш сама, след като аз… си отида. Господ ми е свидетел, че ти имаше немалко предложения.

— Но нито едно от тях не беше подходящо, татко — в гласа на Кейт се долови известен упрек. — Да си стара мома не е най-лошото нещо на този свят. Пък и аз съм само на двадесет и шест. По-скоро бих прекарала живота си сама, отколкото да приема предложението на човек, когото нито обичам, нито уважавам.

— Аз съм виновен, че те разглезих, скъпа — въздъхна Уилям. Той явно бе започнал да се изтощава и говоренето му костваше много усилия. — Повечето млади жени дори не познават бъдещите си съпрузи. За голяма част от мъжете ти си прекалено своенравна и независима. Моя е грешката, че ти предоставих значителна свобода, след като майка ти си отиде. Трябваше да ти намеря един добър съпруг още преди години.

— Аз не си търся съпруг — обяви решително Кейт — ако това беше целта ми, щях да остана в Лондон при леля Еудора.

— Ти си толкова красива, Кейт, наистина много красива. Жалко, че до този момент не си намерила човек, когото да обикнеш.

Кейт, както само баща й имаше правото да я нарича, бе действително красива млада жена. Върху закръгленото й лице светеха огромни сини очи, сякаш нарочно подчертани от изящните й черни вежди и плътните червени устни. Дългата й гъста и черна коса блестеше като крило на гарван, както и нежната й бяла кожа. Тя беше слаба, малко по-висока от средния ръст, с красив бюст. В цялостното й изражение се долавяше една надменност, упоритост и независимост, които недвусмислено подсказваха, че е в състояние да разкрие слабости у всеки мъж, който я харесва или желае да се ожени за нея. Уилям Маккензи вече бе изгубил надежда, че някога ще притисне внуче в скута си.

— Казах ти, татко, че нямам нужда от съпруг — твърдо повтори Кейт. — Един мъж само би усложнил живота ми.

— Когато брат ми Тед умря и ми остави фермата Маккензи в Ню Саут Уейлс, аз се надявах, че ще започнем нов живот и че ти най-накрая ще намериш някой, който да ти хареса. Сега ми е ясно, че няма да доживея да видя това.

От безцветните му устни се отрони лека въздишка, може би от съжаление и безсилие.

— Защо не си починеш, татко — настоя Кейт, като издърпа одеялото чак до мъртвешки бледото му лице. — Ще се почувстваш много по-добре, когато се събудиш. Знам какви разочарования преживя в деловата си дейност, но Ню Саут Уейлс наистина ще бъде едно ново начало за нас. Ти ще живееш още дълго. Няма да ти позволя да умреш.

Читать дальше

Похожие книги на «Нежно изкушение (Дива любов)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Нежно изкушение (Дива любов)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Кони Мейсън: Дръзка любов
Дръзка любов
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Викинг
Викинг
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Насила оженена
Насила оженена
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Лъвът
Лъвът
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Черният рицар
Черният рицар
Кони Мейсън
Отзывы о книге «Нежно изкушение (Дива любов)»

Обсуждение, отзывы о книге «Нежно изкушение (Дива любов)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.