Кони Мейсън: Черният рицар

Здесь есть возможность читать онлайн «Кони Мейсън: Черният рицар» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кони Мейсън Черният рицар
 • Название:
  Черният рицар
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Черният рицар: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Черният рицар»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Той влиза в замъка Чърк, яхнал чистокръвен черен жребец. Облечен е в черно — от блестящия шлем на главата до шпорите на нозете. Закалените в битките мускули издават затаена сила. Изглежда опасен и жесток в черната си стоманена броня. Идва, за да вземе наградата си след победната битка. Заклел се е да не вярва на жените, защото в миналото едно предателство го е превърнало от нежен и чувствителен юноша в безмилостен и суров рицар. Жените за него са само средство за мимолетно удоволствие. Но ето че среща Рейвън и тя успява да събуди заспалата дълбоко в душата му любов…

Кони Мейсън: другие книги автора


Кто написал Черният рицар? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Черният рицар — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Черният рицар», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кони Мейсън

Черният рицар

ПРОЛОГ

Уелс, 1336 година

Внушителният рицар впи в опърпаното десетгодишно хлапе студените си сиви очи, в които не се четеше състрадание.

— Знаеш ли кой съм аз, момче?

Момчето хвърли кос поглед към странния рицар, но не се огъна пред безстрастните, твърди като кремък, очи.

— Не, сър.

— Майка ти нищо ли не ти е казвала за баща ти?

— Казваше, че е англичанин и не я искал. Оженил се за нея и после я изоставил. Мразя го! — изрече детето със свирепа решителност. — Макар никога да не съм го зървал, винаги ще го мразя!

— Хъм! — изрече високият рицар, поглаждайки безбрадата си челюст. — Пази тази омраза, момче. Подхранвай я. Тя ще ти трябва, за да можеш да издържиш в идващите години. Светът няма нужда от копелета.

Момчето се изпъна гордо, издаде напред квадратната си брадичка с войнствен жест и заяви:

— Аз не съм копеле, сър. Баба Нола казва, че баща ми и майка ми са били венчани от свещеника в селската черква, а тя не лъже.

— Трудно ще ти бъде да го докажеш, момче — каза сурово рицарят. — Ако искаш да оцелееш, по-добре си избий от главата тези измислици.

— Тебе какво те е грижа? — озъби се момчето. — Кой си ти?

— Разбирам, че майка ти те е кръстила Дрейк — каза рицарят, пренебрегвайки въпроса. — Добре го е избрала. Това име означава дракон. Хубаво име. Добре ще е да запомниш какво означава и да бъдеш достоен за значението му.

Дрейк погледна през рамо към колибата, която споделяше с баба Нола, и я видя да стои на прага, кършейки неспокойно ръце. Изглеждаше изплашена. Да не би английският рицар да иска да им навреди?

Рицарят продължи да гледа втренчено Дрейк, сякаш се опитваше да реши нещо извънредно важно.

— Какво гледаш? — запита гордо Дрейк. — Кой си ти и какво искаш от мене и баба?

— Аз съм Базил ъф Еър, твоят баща.

— Не! — отхвърли го Дрейк, отстъпвайки назад. — Върви си! Нямам нужда от тебе! Мразя те!

Базил стисна неподатливото рамо на Дрейк.

— В тебе има много гняв, а това не е лошо. Ще трябва да извоюваш с борба всяка стъпка от пътя, който ще извървиш в живота. Разбираш ли какво искам да кажа?

Дрейк поклати отрицателно глава.

— Ще научиш — каза Базил. — Как умря майка ти?

— Какво те е грижа?

Базил го погали по главата.

— Не ми говори така. Как умря Лита?

— Треската я отнесе. Всички се разболяхме, но само мама умря. Тя беше най-слабата.

Лицето на Базил омекна за миг.

— Жалко — промърмори той. После изразът му стана предишният, пак така суров. — Знаеш ли защо съм тук?

— Не, и не искам да знам. Остави мен и баба ми. Не ни трябваш.

— Мисля, че лорд Нийл в скоро време ще те научи на добри обноски. Бях на гости при Нийл ъф Чърк, когато срещнах майка ти, нали знаеш. Бях хлапе, едва на осемнадесет години, и обичах да ловувам. Земите на Нийл са край границата и ние я пресичахме, за да ловим глигани. Срещнах Лита, когато береше ягоди в гората. Но няма какво да говорим за това — рече той нехайно. — Събери си нещата, идваш с мене.

Брадичката на Дрейк потрепна въпреки перченето му.

— И да оставя баба? Не, никъде няма да ходя с тебе. Не ме интересува какъв си.

— Ще тръгнеш — наблегна Базил.

— Как разбра за мама? Кой ти каза, че е умряла?

— Преди години помолих Нийл ъф Чърк да ми съобщава как сте. Неговите съгледвачи редовно го осведомяваха. Те му казаха за смъртта на майка ти и Нийл ми прати вест.

Сребристите очи на Дрейк, така приличащи на тези на баща му, блеснаха в незатаена омраза.

— Защо? Ти никога не си ни искал.

— Не е толкова просто — обясни Базил. — Баща ми вече ме беше сгодил за Елиз ъф Лестър и нямаше да ми позволи да разваля годежа. Имам жена и син, няколко месеца по-малък от тебе. Това е всичко, което трябва да знаеш. Сега върви да си събереш нещата.

— Къде ще ме водиш?

— В замъка Чърк. Нийл ъф Чърк отглежда Уолдо, моя син и наследник. След няколко години той ще стане рицар и ти ще се учиш да бъдещ негов оръженосец.

Дрейк заклати яростно глава в знак на отрицание.

— Не, аз искам да стана рицар!

— Копелетата не стават рицари.

— Аз ще бъда рицар — заяви Дрейк с такава решителност, каквато рядко се среща у десетгодишните момчета.

— Запази тази дързост, момче, ще ти трябва.

1

Замъкът Чърк, 1343 година

Рейвън ъф Чърк го притисна в една ниша край голямото преддверие. Беше го помолила да се срещнат след вечерня, за да поговорят за нещо важно. Седемнадесетгодишният Дрейк Безименни, както жестоко се подиграваше с него Уолдо, неговият несъщ брат, не беше подготвен за стряскащата молба на Рейвън.

Читать дальше

Похожие книги на «Черният рицар»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Черният рицар» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Роджър Зелазни: Рицар на Сенките
Рицар на Сенките
Роджър Зелазни
Рик Янси: Петата вълна
Петата вълна
Рик Янси
Кони Мейсън: Лъвът
Лъвът
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Лъвското сърце
Лъвското сърце
Кони Мейсън
Отзывы о книге «Черният рицар»

Обсуждение, отзывы о книге «Черният рицар» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.