Кони Мейсън: Съблазнена от един женкар

Здесь есть возможность читать онлайн «Кони Мейсън: Съблазнена от един женкар» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кони Мейсън Съблазнена от един женкар
 • Название:
  Съблазнена от един женкар
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Съблазнена от един женкар: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Съблазнена от един женкар»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Рамзи Дънсмор, граф Бракстън, мисли, че кариерата му на шпионин на английското правителство е приключила. Но Министерството на външните работи потърсва помощта му за намирането на ценен амулет. Задачата на Бракстън е да прави това, в което е истински магьосник — да съблазни една млада красавица, от която да изкопчи тайната. Рамзи обаче има и друг мотив за мисията си. Въпросната дама е бившата му любима — жена, разбила сърцето му преди години. Страстните целувки на сочните й устни ще му донесат несравнимия вкус на отмъщението. Фийби Томпсън се поболява от тревога. Баща й — известен етнолог, е изчезнал след обвинението, че е загубил ценна антика, а домът й е разбит от онези, които търсят тайнствения предмет. Единственият й спомен от покушението е една голяма цицина на главата. Последното, което й е нужно, е натрапчивото ухажване на лорд Бракстън — прочутия лондонски женкар, комуто някога по погрешка е отдала тялото и сърцето си. И двамата обаче са майстори на прелъстяването и въпреки увереността на Рамзи Фийби възнамерява да го победи в собствената му игра. Страстният лорд Бракстън ще трябва да докаже, че намеренията му са сериозни, преди тя да му даде каквото и да е…

Кони Мейсън: другие книги автора


Кто написал Съблазнена от един женкар? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Съблазнена от един женкар — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Съблазнена от един женкар», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кони Мейсън

Съблазнена от един женкар

Пролог

— Какво искаш да направя?

Рамзи Дънсмор, граф Бракстън, едва не крещеше на мъжа, седнал срещу него от другата страна на бюрото.

— Да съблазниш една жена. Това умееш най-добре, нали?

— Казвам ти, Филдинг, отиваш твърде далече.

— Артър Филдинг, оплешивяващ мъж на средна възраст, не особено висок, свали очилата без рамки и се взря в Рамзи с проницателните си сини очи.

— Да не би изведнъж да разви скрупули, Бракстън? Външното министерство нямаше да иска това от тебе, ако не те смятахме способен да изпълниш тази задача. Трябва ни информация, а досега тази жена не се показа особено сговорчива. Но ако трябва да я съблазниш…

Думите увиснаха във въздуха.

— Престанах да работя за външното министерство преди доста години — напомни му Рам. — Дните ми като шпионин отминаха.

Филдинг намести очилата на носа си и се облегна назад, сплел пръсти пред себе си.

— Ще ти помогна ли, ако кажа, че въпросната жена е красавица? И че те избрахме единодушно за тази мисия?

Рам вдигна рамене.

— Сигурен съм, че има и други, не по-малко способни от мене. Омъжена ли е?

— Не, но моите източници ми съобщиха, че имала любовник.

— Каква информация ви трябва?

— Бащата на тази жена е виден египтолог и тя е една от помощничките му. Няколко години са живели извън страната.

Предупредителни камбани звъннаха в главата на Рам. Не може да бъде. Това е просто съвпадение.

— Продължавай.

— Докато събирали предмети в новооткрита гробница в Египет, намерили ценен амулет. Малко след това той изчезнал, а египетското правителство настоява да бъде върнат. Властите в Египет смятат, че амулетът е откраднат, и заплашват да вземат сериозни мерки, ако не бъде върнат. Хора, дошли си наскоро оттам, казват, че не бил обикновен предмет. Амулетът има формата на златна звезда, украсен е с огромен рубин. Извънредно ценен е заради историческото си значение, но и паричната му стойност е огромна.

Нещата започнаха да се изясняват, но на Рам това никак не му хареса.

— Нека отгатна. Египтологът е сър Андрю Томпсън, а дъщеря му се казва Фийби.

Изненада се изписа на лицето на Филдинг.

— Познаваш ли ги?

Суровите линии на лицето на Рам се стегнаха. Не беше изричал името на Фийби от онзи съдбовен ден преди четири години, макар тя да не беше напускала мислите му. Насилвайки се да изглежда спокоен, въпреки че в действителност не беше, той се опита да изрече с възможно най-безразличния си глас:

— Да, познавам ги.

— Значи можеш да идентифицираш госпожица Томпсън, когато я видиш.

— За съжаление, да. Какво точно се предполага да узная от госпожица Томпсън?

— Най-напред — къде се намира баща й. Изглежда, е изчезнал безследно. Египтяните са убедени, че сър Андрю е откраднал амулета с намерението да го продаде на частен купувач, за лична изгода.

— Кога се върнаха семейство Томпсън от Египет?

— Госпожица Томпсън пристигна с кораб преди четири седмици. Придружаваха я три големи контейнера с предмети, одобрени за изнасяне от египетското правителство. Сър Андрю резервирал билет за кораб две седмици след заминаването на дъщеря си. Дейвид Филипс, неговият асистент и любовник на госпожица Томпсън, го придружавал.

Той се прокашля и продължи:

— Нашите източници разкриват, че те са пристигнали в Англия преди две седмици на борда на „Коринтиан“; след това бащата мистериозно изчезна. Наблюдавахме движението на госпожица Томпсън много отблизо, но не можем да докажем, че е била в контакт с него. Единственият й посетител досега е Дейвид Филипс.

— Какво те кара да мислиш, че аз съм най-подходящият за тази работа?

Очите на Филдинг пламнаха развеселено.

— Имам вяра в способностите ти, Бракстън. Макар че опитът ми е ограничен в сравнение с твоя, и двамата знаем, че съблазънта е мощно оръжие. Използвай легендарния си чар и сексуалните си способности, за да получиш информация от госпожица Томпсън.

Болезнени спомени втвърдиха красивото лице на Рам.

— Намери някой друг.

— Няма такъв. Ти познаваш работата във външното министерство и опасностите, свързани с нея.

— Колко жалко, че Батхърст е женен — изрече замислено Рам. — Щеше да е идеален за тази работа. Ами виконт Уестмор? Способността му да съблазнява жените надминава дори моята.

Филдинг махна пренебрежително с ръка.

— Не става. Няма никакъв опит с работата във външното министерство. Англия разчита на тебе да предотвратиш международен инцидент. Можем ли да вярваме, че ще се справиш, Бракстън?

Читать дальше

Похожие книги на «Съблазнена от един женкар»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Съблазнена от един женкар» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Лекси Блейк
Никълъс Спаркс: Тетрадката
Тетрадката
Никълъс Спаркс
Джейн Кренц: Рандеву
Рандеву
Джейн Кренц
Катрин Каултър: Дивият барон
Дивият барон
Катрин Каултър
Кони Мейсън: Страст и омраза
Страст и омраза
Кони Мейсън
Отзывы о книге «Съблазнена от един женкар»

Обсуждение, отзывы о книге «Съблазнена от един женкар» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.