Кони Мейсън: Пиратът принц

Здесь есть возможность читать онлайн «Кони Мейсън: Пиратът принц» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Кони Мейсън Пиратът принц
 • Название:
  Пиратът принц
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Пиратът принц: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пиратът принц»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Според законите на Османската империя всеки възкачващ се на трона нов султан е длъжен да избие братята си, за да няма живи претенденти за трона. Затова принц Тарик, вторият син на починалия султан Мурад, е принуден да избяга и да стане пиратски главатар. Един ден неговите шпиони му донасят, че корабът „Осман“ ще вземе от Алжир безценно съкровище. Но когато пленяват кораба, се оказва, че съкровището е необичайно — младата англичанка Уилоу Фоксбърн, жена със златни коси, изумрудени очи, копринена кожа и бузи с цвета на праскова. Купена за баснословна сума, тя трябва да стане перлата в султанския харем. В този момент Тарик разбира, че съдбата му е поднесла неочакван подарък — да се възползва от страстта на брат си Ибрахим за своите цели. Но сам пада в капана на прекрасната Уилоу…

Кони Мейсън: другие книги автора


Кто написал Пиратът принц? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Пиратът принц — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Пиратът принц», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Кони Мейсън

Пиратът принц

ПРОЛОГ

Истанбул, Турция, 1562 г.

Смъртта крачеше из мраморните покои на султан Ибрахим.

Принц Тарик, вторият син на Мурад, неотдавна починалия владетел на Османската империя, спеше тихо до наложницата си, тялото му беше задоволено, а умът спокоен. Тъй като потъналите му в кадифе покои се разполагаха далече от основната част на двореца, принцът се намираше в блажено неведение за подлия план на по-големия си брат Ибрахим да избие братята си. Щом убиеше всички друга наследници, със сигурност никой нямаше да оспори претенциите му към трона.

Изведнъж една тайна врата, извеждаща в спалнята на Тарик, се отвори и пропусна една жена. Тя издърпа наложницата от ръцете му.

— Върви, Фатима — прошепна Салиха, побутвайки смаяната девойка към тайния ходник. — Връщай се веднага в харема.

Събуден от шума, принц Тарик се надигна на лакът. Когато видя майка си да избутва наложницата към тайната врата, разбра, че става нещо лошо. Майка му рядко напускаше харема и никога не влизаше в покоите му посред нощ.

— Побързай, синко — подкани го Салиха султан. — Обличай се. Трябва да се махнеш веднага оттук. Ибрахим изби братята си. Сега верните му еничари идват насам, за да те убият.

Ужас затъмни сивите очи на Тарик.

— Братята ми са мъртви? Всички ли?

— Да, синко, дори малкият Акбар.

Тарик навлече шалварите и ризата, напъха краката си в ботушите и посегна към ятагана.

— Ще отмъстя за смъртта им, майко.

— Не ставай глупав, Тарик — укори го Салиха султан. — Ще те посекат в мига, в който излезеш от стаята си. Трябва да бягаш. Знам, че корабът ти се готвеше да отплава. Иди на пристанището и замини надалече, където Ибрахим няма да те намери.

Още докато тя произнасяше тези думи, Тарик чу стъпки, отекващи в празните коридори. Идваха за него.

— Ето — каза майка му, като му подаваше тежка торба.

— Вземи. Това са златото и скъпоценностите, които баща ти ми подари, докато беше жив. Не мога да те пусна да тръгнеш без нищо.

— Не мога да ги взема, майко. Те са си твои.

— Вече не ми трябват, синко.

Вратата се отвори. Тарик сграбчи ятагана си, готов да убие колкото може повече от еничарите на Ибрахим, преди да падне убит. Мустафа, капитанът на личната му охрана, гигант с очи, черни като огромната му брада, влезе в стаята.

— Верните ти стражи стоят пред вратата, принце — докладва Мустафа. — Ще задържим еничарите, докато избягаш.

Салиха султан пъхна торбата със злато в ръцете на Тарик.

— Не оставяй нищо ценно — посъветва го тя, хвърляйки поглед към изящно обзаведената стая.

Грабна златната чиния и сребърни купи, инкрустирани със скъпоценни камъни, както и всичко друго ценно, което зърна, и ги пусна в един сатенен калъф за възглавница. Бутна го в ръцете на Тарик и го насочи към вратата, която водеше към един тесен балкон.

— Можеш да избягаш през покривите и по задните улички чак до пристанището. Бог с теб, синко.

Красивото лице на Тарик се стегна в маска на упорство.

— Няма да тръгна без тебе, майко.

Салиха султан погледна строго сина си.

— Ще направиш каквато ти казвам. Не ме е страх от Ибрахим. Той има нужда от мене, за да държа харема спокоен. В момента наложниците на баща ти оплакват убитите си синове. Трябва да бъда при тях.

— Не, майко, трябва да дойдеш…

— Послушай майка си — намеси се Мустафа. — Кемал ще се погрижи да не й се случи нищо лошо. Той е най-влиятелният евнух в сарая. Има доверието на Селим паша, великия везир. Довери му се, той ще опази живота на господарката Салиха. Ти трябва да останеш жив, за да отмъстиш за убитите си братя.

Тропотът от стъпки и дрънкането на оръжия се чуваха все по-силно, заедно със сърцераздирателни викове, долитащи откъм харема, където майките оплакваха децата си.

— Колко хора още са ми верни? — запита Тарик.

— Никой от дванадесетте ти лични стражи не те изостави — каза Мустафа. — Ще задържат еничарите, докато могат. Животът им е нищо в сравнение с твоя, принце.

— Не! — извика Тарик. — Никаква смърт повече. Повикай ги да влязат. Искам да говоря с тях.

— Тарик, не се бави — замоли се Салиха султан. — Няма време.

Мустафа отвори вратата и даде знак на въоръжените стражи да влязат в покоите.

— Вие доказахте верността си към мене — започна Тарик, — но не искам да изгубите живота си, за да спасите моя. Бягайте, докато още има време.

Салиха султан видя решимостта на лицето на Тарик и разбра, че той смята да се бие сам срещу еничарите на Ибрахим. Добре познаваше сина си. Според него бягството беше избор на страхливец. Погледна към Мустафа и разбра по изражението му, че и той е стигнал до същото заключение. Лекото й кимване беше всичко, от което Мустафа имаше нужда, за да действа.

Читать дальше

Похожие книги на «Пиратът принц»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Пиратът принц» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Роджър Зелазни: Принц на Хаоса
Принц на Хаоса
Роджър Зелазни
Колин Фалконър: Харем
Харем
Колин Фалконър
Кони Мейсън: Танцуващият дявол
Танцуващият дявол
Кони Мейсън
Кони Мейсън: Насила оженена
Насила оженена
Кони Мейсън
Отзывы о книге «Пиратът принц»

Обсуждение, отзывы о книге «Пиратът принц» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.