Винс Флин: Врагът сред нас

Здесь есть возможность читать онлайн «Винс Флин: Врагът сред нас» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Винс Флин Врагът сред нас
 • Название:
  Врагът сред нас
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Врагът сред нас: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Врагът сред нас»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Кралят на големите политически интриги отново безмилостно точно е уловил пулса на времето. Извършена е една от най-дръзките шпионски операции в историята… Минното поле на международните интриги всеки момент ще се взриви. И животът на милиони невинни граждани е подложен на смъртна опасност… С рискована мисия на вражеска територия е натоварен топ агентът Мич Рап. Ситуацията се усложнява, когато директорът на ЦРУ Айрини Кенеди е похитена, а на сцената се появява още един опасен играч, който може да провали всякакви планове. Времето тече, а Мич Рап разполага само с 24 часа, за да предотврати катастрофа с немислими последици. Но той е готов, въпреки заповедите, да прекрачи границата на позволеното, за да изпълни своята задача… Приключение, изпълнено с много енергия, напрежение и емоционален заряд, „Врагът сред нас“ показва на читателя какво може да се случи утре с нашия свят. А Винс Флин — тежката артилерия на политическия трилър, за пореден път доказва, че не може да пише нищо друго освен бестселъри.

Винс Флин: другие книги автора


Кто написал Врагът сред нас? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Врагът сред нас — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Врагът сред нас», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Винс Флин

Врагът сред нас

На Томас Патрик Трейси

1.

Пуерто Голфито, Коста Рика

Мич Рап прокара длан по гладкото й голо бедро, нагоре към кръста и после надолу към стегнатото й коремче. Тя беше долепила гръб към гърдите му, положила глава върху ръката му. Това, което се случи не беше планирано, но и не го изненада. Той отдавна долавяше знаци, че тя проявява интерес към него — плахите погледи и полушеговитите закачки ясно говореха за това. Напрежението се бе трупало почти цяла година, през която всеки от двама им мълчаливо си бе задавал въпроси. Никой не знаеше със сигурност дали връзката им ще стигне дотук. И ето един ден пристигнаха в тази уединена вила с изглед към един идиличен плаж. Топлият и влажен въздух, прибоят на вълните, изпитата текила — всичко това доведе до изблика на натрупаните страсти и плътски желания.

Рап целуна голото й бедро, отмести с нос кичур от копринената й черна коса и се вслуша в равномерното й дишане. Тя спеше дълбоко. Мич остана неподвижен за миг, напълно завладян от аромата и допира на красивата жена, лежаща до него. Отдавна не беше имал подобни изживявания, при все че вината още се обаждаше някъде от глъбините на неговата съвест и само дебнеше подходящия момент да го връхлети с пълна сила. Усещаше я как го гризеше отвътре и ръфаше душата му. Искаше да се върне отново вътре в нея. Искаше да го накара да си спомни неща, които той се мъчеше да забрави, но знаеше, че никога няма да може.

Отмести се леко от нея, обърна се по гръб и се вгледа във вентилатора на тавана. Пламъците на свещите танцуваха в ритъма на лекия ветрец и хвърляха слаба светлина върху перките и тъмните дървени греди над тях. Зад отворените врати на балкона вълните се разливаха една след друга на брега. Бяха минали две години откакто бомба разруши дома му в залива Чесапийк и уби жена му и детето, което тя носеше в утробата си. Оттогава той не беше спал спокойно нито веднъж и тази нощ нямаше да е изключение.

В онзи есенен следобед те искаха да убият него — не нея. Вината му за смъртта й го доведе до необуздана ярост и огромна мъка и тъга. Глупаво беше да се заблуждава, че ще може спокойно да се оттегли от работата и да създаде семейство. Прекалено много врагове имаше. Прекалено много роднини на мъже, които бяха умрели от ръката му. Прекалено много правителства и влиятелни личности, които най-много от всичко на света биха искали да видят Мич Рап лежащ по очи в собствената си кръв. Понякога — в мигове на дълбоко отчаяние — той тайно се надяваше и си пожелаваше някой от многобройните му зложелатели накрая да успее. Той приветстваше предизвикателството. Искаше го. Искаше някой от убийците да извади късмета да остане жив и да го отърве от нещастието му.

Шансовете обаче това да се случи тази вечер бяха близки до нулевите. Противно на това, което интимната поза на жената до него подсказваше, Рап не беше пропътувал хиляди километри за едно романтично бягство. Накратко казано, той беше поел към тропическото местоназначение, за да убие човек. Един самовлюбен политикан, който егоистично беше поставил личните и партийните интереси над тези на Америка. Неговите интриги и кроежи бяха променили хода на последните президентски избори и имаха за последица смъртта на десетки невинни хора. С всяка изминала седмица ставаше все по-очевидно, че нещастникът си беше въобразил, че му се е разминало. Всъщност само шепа хора наистина знаеха за участието му в драматичните събития, но за негово голямо съжаление те не биха допуснали за нищо на света измяната да остане ненаказана.

Рап и екипът му бяха държали под око мишената в продължение на почти цялата година. В началото следенето беше изключително пасивно. Когато той се намираше на Източното крайбрежие, Рап и хората му тайно го наблюдаваха от Западното. И обратното. Проследяваха го електронно, чрез кредитните му карти и тегленето на пари от банкомати. Докато месеците се нижеха един след друг и мишената постепенно свали гарда си, те преминаха към същинското наблюдение. Поставиха подслушващи устройства около дома му, в офиса му, на яхтата. Разговорите от мобилния му телефон също се прослушваха. На компютрите му беше инсталиран специален шпионски софтуер. Започнаха да следят всеки негов ход, за да си изградят картина за всекидневните му маршрути и в очакване на удобен случай да ударят.

Така разбраха за ваканцията, която беше планирал — едномесечно пътуване от Сан Диего до Панама и обратно. Мишената възнамеряваше лично да изпита чисто новата си яхта за два милиона долара. Рап успя да се сдобие с подробния маршрут на пътуването и изпрати разузнавателен екип да огледа пристанищата, през които щеше да мине яхтата. Премахването на обекта в отдалечена страна от Третия свят беше далеч по-предпочитано отколкото провеждане на операцията на територията на САЩ.

Читать дальше

Похожие книги на «Врагът сред нас»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Врагът сред нас» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Винс Флин: Измяната
Измяната
Винс Флин
Винс Флин: Всичко е лично
Всичко е лично
Винс Флин
Винс Флин: Орион
Орион
Винс Флин
Винс Флин: Власт
Власт
Винс Флин
Отзывы о книге «Врагът сред нас»

Обсуждение, отзывы о книге «Врагът сред нас» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.