Винс Флин: Лиценз за убиване

Здесь есть возможность читать онлайн «Винс Флин: Лиценз за убиване» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Классическая проза / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Винс Флин Лиценз за убиване
 • Название:
  Лиценз за убиване
 • Автор:
 • Жанр:
  Классическая проза / на болгарском языке
 • Язык:
  Болгарский
 • Рейтинг книги:
  3 / 5
 • Ваша оценка:
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Лиценз за убиване: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Лиценз за убиване»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Да убиеш човек е сравнително лесно. Но за да убиеш Мич Рап, е нужен прецизен план, екип от наемни убийци, късмет и „лиценз“ за убиване, издаден от шефовете му. Око за око, зъб за зъб. Големите успехи в шпионския бранш печелят на агент Мич Рап много врагове. Смъртта му желаят не само чуждестранни групировки, но и висши държавни служители, които Мич неведнъж е спасявал в критични ситуации. За неудобния агент е обявена награда от 20 милиона долара. Решили, че е време да го елиминират, силните на деня задействат своята смъртоносна машина и за пръв път безцеремонният Рап се превръща от преследвач в преследван. „Лиценз за убиване“ катапултира читателя директно на огневата линия — тук минираните полета са скритата информация, интригите по коридорите на властта и тайните на ЦРУ.

Винс Флин: другие книги автора


Кто написал Лиценз за убиване? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Лиценз за убиване — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Лиценз за убиване», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Винс Флин

Лиценз за убиване

На моите братя и сестри — Даниъл, Патрик, Шийла, Кели, Кевин и Тимъти…

И в памет на моята обичана Люси Флин, чиято усмивка, любов и нежност продължават да живеят с Лорън, Конър и Джак.

Благодарности

На Емили Бестлър, моята редакторка, и Слоун Харис, моя агент. Не мога да повярвам, че от печат излиза седмата ми книга. Благодаря ви за вашите напътствия. На моите издатели, Джудит Кър и Луис Бърк — за пореден път свършихте страхотна работа. На Джак Романес, Каролин Райди и останалите от издателство „Саймън и Шустър“ — благодаря ви за всички усилия, които положихте, и за вашата подкрепа. На Дейвид Браун и Хилъри Шъпф — оценявам по достойнство вашия труд и трудната задача, която ви беше поставена. На Сара Бранъм, Джоси Липър и Катрин Клъвериъс — благодарение на вас нещата минаха толкова гладко. На Таня Лопес и Алан Ротбърт от Ай Си Ем — благодаря ви, че се представихте блестящо на телевизионния фронт.

Една от най-приятните части на моята професия е проучването. Именно тогава припламва огънят на съзиданието. По пътя, който извървях, за да напиша тази книга, аз се срещнах с редица интересни личности и доста от тях работят в ЦРУ. На челно място в списъка е Роб Ричър. Мъжете и жените от Дирекцията по операциите са длъжни да изпълняват ежедневно почти непосилни задачи, но те стоически вършат работата си, докато в същото време непрекъснато слушат критиките на хора, невежи и непосветени в тънкостите на разузнаването. Техните успехи и постижения се пазят в тайна, но техните провали обикновено са на челните страници на вестниците и са водеща новина по всички телевизионни канали. Аз се прекланям пред вашата самоотверженост и жертвоготовност и изказвам дълбокото си признание за това, което вършите.

На сержант Лари Роджърс от полицията на Сейнт Пол — благодаря ти, че отдели време, за да отговориш на моите аматьорски въпроси за експлозивите. На Ерик Принс и останалите момчета от „Блекуотър“ — всички вие имате моето уважение и благодарности за трудната мисия, която изпълнявате. На Мери Матлин — не знам откъде да започна. Както жена ми обича да казва: „Ти си суперзвезда.“ На Том Барнърд, който, освен че ме разсмиваше, ме накара и да мисля — признателен съм за безценната ти помощ за някои от най-деликатните моменти в книгата. На сенатор Норм Коулман за неговата служба в името на обществото и за много още.

На Пол Еванкоу, смел воин и добър човек. На Чейс Брандън за разговорите, които провеждахме всеки месец. На Джоел Сърноу, Боб Кокрън и Хауърд Гордън, че ми позволиха да надникна зад кулисите на любимото ми телевизионно предаване „24“. На персонала от „Ел Кантинеро“, които винаги правят забавни и приятни престоите ми в Ню Йорк. На Карл Похлад още веднъж за неговата щедрост и приятелство. На леля ми Морийн, която ми помогна с някои от преводите в книгата. Ако има някакви грешки, те са мои. Накрая, на моята забележителна съпруга Лиса. Без нея този труд нямаше да ми достави удоволствие.

Увод

Да убиеш човек е сравнително лесно. Особено средностатистически и нищо неподозиращ човек. Да убиеш човек като Мич Рап обаче беше съвсем различно нещо. То изискваше дълго и подробно планиране и доста талантлив и способен убиец. Или по-скоро цял екип. Тези хора трябваше или да са безкрайно смели, или пълни безумци, за да приемат подобно предизвикателство. В действителност всеки поне с малко ум в главата щеше да откаже веднага и да забрави за предложението.

Убийците трябваше да изненадат Рап, за да могат да се приближат до него и да извършат пъкленото си дело. Резултатите от предварителните наблюдения и проверка на неговата бдителност не бяха обнадеждаващи за килърите. Този американец постоянно беше или в състояние на повишено внимание, или се държеше като пълен параноик. Планът трябваше да бъде изпипан до последния детайл, но дори тогава беше необходим голям късмет. Убийците бяха пресметнали, че шансовете им за успех са в най-добрия случай седемдесет процента. Затова беше много важно да заметат следите. Ако покушението се провалеше, Рап щеше да тръгне на лов за главите им. Нямаше да ги спасят нито високите постове, нито огромната власт, която притежаваха. А те нямаха намерение да прекарат остатъка от живота си, бягайки и криейки се от Мич Рап.

1.

Ленгли, Вирджиния

Рап стоеше пред бюрото на шефката си. Любезно беше отклонил поканата да седне. Беше късно вечерта и той би предпочел сега да е с жена си у дома, но искаше да приключи с този проблем. Досието беше дебело два сантиметра и половина. От вида му кръвта на Мич кипваше. Искаше окончателно да приключи с проблема. Да се отърве от досието и да се заеме с нещо друго. Нещо по-важно и вероятно по-дразнещо. В момента обаче искаше единствено да се справи с проблема.

Читать дальше

Похожие книги на «Лиценз за убиване»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Лиценз за убиване» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Винс Флин: Измяната
Измяната
Винс Флин
Винс Флин: Орион
Орион
Винс Флин
Отзывы о книге «Лиценз за убиване»

Обсуждение, отзывы о книге «Лиценз за убиване» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.