ALEKSANDRS PUŠKINS: ČIGĀNI

Здесь есть возможность читать онлайн «ALEKSANDRS PUŠKINS: ČIGĀNI» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. категория: Поэзия / на латышском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

ALEKSANDRS PUŠKINS ČIGĀNI
 • Название:
  ČIGĀNI
 • Автор:
 • Жанр:
  Поэзия / на латышском языке
 • Язык:
  Латышский
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

ČIGĀNI: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ČIGĀNI»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ALEKSANDRS PUŠKINS ČIGĀNI Atdzejojis Pāvils Vīlips Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

ALEKSANDRS PUŠKINS: другие книги автора


Кто написал ČIGĀNI? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

ČIGĀNI — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ČIGĀNI», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

ČIGĀNI

1824

Klīst čigāni, skaļš viņu bars,

Pa Besarābiju tie klejo.

Pie upes stāj, kad novakars,

Tur šodien vecās teltis slejot.

Skan brīves līksmē balsis tiem,

Un kluss ir miegs zem debess juma.

Starp ceļa ratu riteņiem

Ar raibu segu aizklājumu

Deg guns; tai apkārt saime sēd

Un viru gatavo; bet pļavā —

Tur zirgi ganās; lācis dēd

Aiz teltīm, palaists vaļā savā.

Ir dzīvinošs viss stepju klaids:

Te saimes rūpju solis raits,

Kas tālāk ies, kad nakts būs galā,

Te sievu dziesmas, bērnu klaigs

Un kalvja laktas duna skaļa.

Bet, palūk, nometne jau rimst,

Tai miega rimtums pāri klājas,

Un klusā stepe mierā grimst,

Vien zirgi zviedz, rej suns bez stājas.

It. visur gunis nodzēstas,

Visapkārt miers, mirdz mēness modri,

Pie debess juma spīgo tas,

Pār nometni lej gaismu spodru.

Ir nomodā vien čigāns vecs;

Pie oglēm sēž, kur viņu rets

Vēl apdegulis vāri silda,

Viņš ārē veras, tāles redz,

Ko nakts ar blāvu miglu pilda.

Pa klajām pļavām paklaiņāt

Tam jaunā meita aizgājusi.

Tā draiskai vaļai pieradusi,

Gan atnāks; bet jau nakts ir klāt,

Un drīz jau mēness dosies projām,

Sāks padebešos gaisma gaist;

Zemfiras nav, vēl nav joprojām,

Dziest tēva azaids trūcīgais.

Bet, palūk, viņa nāk. Un redzams

Kāds jauneklis, kas līdzi steidz;

Tas nepazīstams vīram vecam.

«Mans tēvs,» tā jaunā meiča teic,

«Te viesis tev: to stepes klaidās

Aiz kalna sastapu, lūk, tur,

Un nakti pārlaist vedu šurp.

Viņš līdzi klīst grib mūsu gaitās

Kā čigāns; likums vajā to;

Bet draudzene es viņam kļūšu.

Tam vārds Aļeko; klejojot

Viņš sekos man, lai kur vien būšu.»

Vecais čigāns

Man prieks. Līdz rītam guli te,

Tev mūsu telts būs pajumte,

Ja vēlies palikt — dzīvo brivi.

Ar mieru esmu dalīties

Ij riecienā — vai plāns, vai biezs.

Kā savējs pieņem mūsu dzīvi

Un klaiņu trūkumu, un brīvi;

Bet manā orē tālāk steigt

Mēs varēsim, kad rīts būs nācis;

Tīk amats — sāc, ko vari veikt:

Vai dzelzi kalt, vai dziesmas teikt,

Vai ciemus apstaigāt ar lāci.

Aļeko

Es palieku.

Zemf ira

Un mans viņš būs:

To cieši turēs manas rokas.

Ir vēls … riet mēness, tumšs jau kļūst,

Pār pļavām miglas vāli plūst,

Man miega gurdums plakstos zogas . ..

Jau rits. Ap rimlo telli klusi

Redz klīstam veco čigānu.

«Zemfira, saule uzlēkusi,

Jel mosties, ciemiņ, arī tu!

Nu, bērni, pietiks maigas tīksmes . . .»

Un ļaudis ceļas, jukām jūk,

Ir teltis novāktas, un līksmē

Steidz visi ceļa ratus jūgt;

Tad palēnām sāk kustēt, — lūk,

Jau pūlis plūst pa klaju lauku.

Nes ēzelīši mazos draugus,

Kas grozos tup un draiskojas;

Gan vīri, sievas, meičas naigas,

Gan vecs un jauns tur aizsteidzas;

Dūc meldijas, šalc kņada, klaigas,

Dobjš lāča rēciens, noklaudz važas,

It nemierīgu ķetnu rautas,

Un spilgto skrandu raibums ņirb,

Un bērnu, veču kailums zib,

Skan suņu rējieni un gaudas

Un ratu čīksti, dūdu balss,

Viss vienkāršs, straujš, viss juceklīgs;

Bet reizē možs un nerimtīgs,

Un mūsu vārgām tīksmēm tāls

Un dzīvei tukšai, apnicīgai

Kā vergu dziesmai vienmuļīgai.

Bij jaunais puisis grūtsirdīgs,

Viņš vērās kailā līdzenumā,

Un iemeslu viņš savām skumjām

Pats sev gan atklāt neiedrlkst.

Zemfira, melnace, tam blakām,

Nu brīvs viņš klīst pa brīvām takām,

Pār viņu saule līksma spīd

Un dienasvidus dailē spīgo;

Kam puisim sirds tik nemierīga?

Vai kādas rūpes viņā mīt?

Putniņš spurdz no zara zarā,

Ne tas skumst, ne bēdājas,

Nedz ar ilgam mūžam dara

Izturīgu ligzdu tas.

Nakts tam paiet, zarā snaužot;

Bet, kad saule sārta aust,

Putniņš, dieva balsi jaušot,

Dziedāt sāk un spārnus glaust.

Bet, lūk, skaistais ziedons beidzas,

Karstā vasara nāk drīz —

Arī rudens klāt jau steidzas,

Miglu tin, un lietus līst:

Ļaudīm skumji, bēdas sūras;

Putniņš svešup aizlido,

Kur aiz tālās, zilās jūras

Siltās zemes gaida to.

Kā bezrūpīgais putniņš zarā —

Tāpat viņš, trimdnieks, vēju varā,

Nav drošu ligzdu vijis tas,

Tuvs sirdij bijis nav nekas,

Bij visur brīvi ceļi viņam,

Kaut kui" bij rodams tversmei nams,

Bet, rīta agrē atmozdams,

Viņš dienu ļāva dieva ziņā,

Un laisko sirdi samulsināt

Gan raize neiespēja tam.

Pēc skurbās slavas brīžiem tiecās,

Kā tālu zvaigzni alka to,

Gan greznība, gan līksmes priecas

To dažkārt nāca aplaimot;

Pār vientulīgo galvu grauda

Nereti pērkons viesulīgs;

Bet viņš tāpat ij vētrā snauda

Kā saules dienā bezrūpīgs.

Piet aklo likteni viņš stājās,

Tā viltus varu nīda tas;

Ak dievs, kā viņa dvēslē vājā

Bez rimta kaisles plosījās:

Un viņa krūtīs nogurušās

Tās karstas virmoja, patiesi

Vai sen, vai mūžam aprimušas?

Vēl jāgaida: gan modīsies!

Читать дальше

Похожие книги на «ČIGĀNI»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ČIGĀNI» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
ALEKSANDRS PUŠKINS
ALEKSANDRS PUŠKINS: BORISS GODUNOVS
BORISS GODUNOVS
ALEKSANDRS PUŠKINS
ALEKSANDRS PUŠKINS: GABRIELIĀDA
GABRIELIĀDA
ALEKSANDRS PUŠKINS
ALEKSANDRS PUŠKINS: GRAFS NUĻINS
GRAFS NUĻINS
ALEKSANDRS PUŠKINS
ALEKSANDRS PUŠKINS: NĀRA
NĀRA
ALEKSANDRS PUŠKINS
Aleksandrs Puškins: Ruslans un Ludmila
Ruslans un Ludmila
Aleksandrs Puškins
Отзывы о книге «ČIGĀNI»

Обсуждение, отзывы о книге «ČIGĀNI» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.