Луиз Бегшоу: Нежна завист

Здесь есть возможность читать онлайн «Луиз Бегшоу: Нежна завист» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2005, ISBN: 9542601875, издательство: ИК «Хермес», категория: Короткие любовные романы / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  Нежна завист
 • Автор:
 • Издательство:
  ИК «Хермес»
 • Жанр:
  Короткие любовные романы / на болгарском языке
 • Год:
  2005
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  9542601875
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Нежна завист: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Нежна завист»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Те са четири момичета, които делят апартамент в Лондон. Алекс — току-що зарязана по факса от приятеля си и поради финансови несгоди принудена да се откаже от мечтата си да се изхранва като скулптор. Бронуен… помощник-фотограф в модния бизнес със слабост към нощните клубове и неподходящите мъже. Кийша… телевизионна асистентка, решена никога да не позволи да бъде притисната до стената от мъж. Гейл… красива маниачка на тема здраве с писателски амбиции. В такава компания е напълно нормално Алекс да се чувства зле. Лекарство за «болестта» й определено има — макар и в лицето на един много чаровен, много женен шеф…

Луиз Бегшоу: другие книги автора


Кто написал Нежна завист? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Нежна завист — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Нежна завист», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Луиз Бегшоу

Нежна завист

Тази книга е посветена на майка ми Дафни и на малката ми сестричка Тили, които никак не приличат на майката и сестрата от тази книга. Честна дума.

Искам да благодаря на страхотния си импресарио Майкъл Сисънс за насърчението, което ми даваше по време на написването на «Нежна завист» и за това, че с лекота успява да организира целия ми професионален живот. Бих искала да благодаря и на останалите от екипа в «Питърс Фрейзър енд Дънлоп» и «Ай Ел Ей», които са фантастични, особено Тим Кори и Фиона Бати. В «Орион» за мен е истинско щастие да работя с остроумната редакторка Роузи Чийтъм, която ме вдъхновява и винаги знае точно какви трябва да бъдат героите и сюжетът. Дължа благодарност и на Сюзън Лам за чудесните корици и маркетинг, на Луиз Пейдж (голям купон!) и Шарлът Хобсън (страхотна корица!) за ентусиазма им, който високо ценя.

Приятелите ми проявяват съчувствие към мен, когато се държа като отшелничка в дните преди крайния срок, за което им благодаря. Докато пишех този роман, особено разбиране проявяваха Джейкъб Рийс-Мог, Фред Меткалф, лорд Александър Хоуп и Питър Менш.

Първа глава

— Алън Пел ще дойде след пет минути — съобщи Кийша.

— Късметлийка — промърморих аз.

— Да. — Кийша вирна нос и изпъна елегантния си черен гръб като сиамска котка, достойна за награда от изложба. — Каза, че има свободно работно място в «Ранобудници». — Наметна малката си жилетка «Гучи» върху лъскавата като лакиран абанос рокля и хвърли многозначителен поглед към работния ми кът. В моята част от стаята се въргаляха парчета глина и хартийки от бонбони от последното ми авангардно творение. — Може би, ако продължаваш така, ще те препоръча за ролята на мърльото.

— Ще почистя — отвърнах мрачно. Скулптурата ми изглеждаше като отхвърлена творба на ученик, кандидат за участие в шоуто за таланти «Плей Скул».

— Приведи и себе си в приличен вид — каза Кийша не със злоба, а с тон на покровителка, разговаряща с окаян себеподобен. — Мога да ти дам назаем черната си рокля «Гоуст».

— Какво не харесваш в тоалета ми? — сопнах се аз. Погледът, който хвърли на изтърканите ми джинси и риза, изпоцапана с бои, бе достатъчно красноречив. Ноктите ми бяха изпочупени, косите разрошени, а дрехите лишени от стил.

— Той работи в звукозаписния бизнес… познава доста хора в телевизията — изкусително каза Кийша. — Интересни хора… с пари и влияние.

— Не ме интересуват! — гневно излъгах. — Интересува ме само Оливър.

Последният ми възлюбен бе скъсал с мен предишния ден. Със съобщение по факс. От снимачната площадка на новия си филм, където явно не бе имал време да го напише сам. Навярно съм единственото момиче в историята на любовните връзки, получило вестта за края на връзката от секретарка.

— Оливър е неудачник. И ти ще станеш такава, ако продължаваш да се обличаш като участничка в уличен протест — продължи да упорства Кийша. Отвори гардероба си и извади оскъдна черна рокля, безупречно запазена в калъф от химическо чистене. — Ако я изцапаш, ще си платиш.

— Колко струва? — попитах унило. Кийша се изчерви.

— Двеста и осемдесет.

— Двеста и осемдесет лири?

Затаих дъх. Кийша ме смайваше със сумите, които харчеше за дрехи. Без да й мигне окото. Нямаше пукната пара, а винаги носеше шикозни тоалети. Става дума за момиче, което веднъж даде цялата си месечна помощ за сако «Армани». Щом я зърнеха, мъжете бяха готови да хукнат към най-близкия магазин на «Прада» или «Ролекс». Може би продаваше скъпите часовници, за да задоволява слабостта си към марковите дрехи. Една от мистериите на века бе как може да си ги позволява.

А аз се чувствах виновна дори ако си купех сандвич от заведение за бързо хранене, вместо да си го направя сама.

— Мога да те заведа в «Невил Даниелс» — на шега предложи Кийша. — Ако отидем в «Либърти», ще те разкрасят за… около триста лири.

— Триста лири! — едва успях да промълвя.

— Може би четиристотин — призна тя.

С тъга се замислих върху идеята, докато обличах нейната рокля. За четиристотин лири щях да добия представителен вид. Страхотно. Но откъде да ги намеря? Живеех в Лондон от три месеца, родителите ми все още плащаха наема ми, нямах приятел, който да покрива разходите ми за таксита и вечери и ме очакваше нерадостно бъдеще като машинописка.

Читать дальше

Похожие книги на «Нежна завист»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Нежна завист» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Луиз Бегшоу: Дяволът в теб
Дяволът в теб
Луиз Бегшоу
Джос Стърлинг: Мисти
Мисти
Джос Стърлинг
Отзывы о книге «Нежна завист»

Обсуждение, отзывы о книге «Нежна завист» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.