Лийси Харисън: Монстър Хай

Здесь есть возможность читать онлайн «Лийси Харисън: Монстър Хай» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2012, ISBN: 978-954-27-0755-4, издательство: Егмонт, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Лийси Харисън Монстър Хай
 • Название:
  Монстър Хай
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2012
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-0755-4
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Монстър Хай: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Монстър Хай»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Може ли чудовище да оцелее в свят на „нормита“? Макар и родена едва преди петнайсет дни, Франки е като всяко друго петнайсетгодишно момиче. Тя иска да завоюва всичко ново и вълнуващо: училището, момчетата и модата. Но вместо да оценят наелектризиращия моден усет на Франки, другите се плашат от зелената й кожа. Ако тя иска да се впише в света на нормитата в „Мърстон Хай“, ще трябва да пази чудовището в тайна. Мелъди и Франки се опитват да променят правилата — всяка в своя свят. Но дали нормитата от „Мърстон Хай“ са готови за това? Мелъди Карвър: — Нов нос. — Сериозно си пада по Джаксън, нейния „зубер“ готин съсед. — Винтидж тениска, черни дънки и розови кецове. Франки Щайн: — Нов… е, всичко й е ново. — Мечтае за Брет, който има много ревнива приятелка. — Вълнен пуловер (но предпочита плисирана минипола и кашмирен потник).

Лийси Харисън: другие книги автора


Кто написал Монстър Хай? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Монстър Хай — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Монстър Хай», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Лийси Харисън

Монстър Хай

(книга 1 от "Монстър Хай")

На Ричард Абейт, мой верен приятел, блестящ агент, другар в дъвченето на дъвки и неуморен генератор на идеи. Хиляди благодарности.

Пролог

Гъстите й мигли потръпнаха и Франки Щайн открехна очи. Ослепителни снопове бяла светлина я пронизаха, запулсираха пред нея и тя с мъка се опита да долови очертанията наоколо, но натежалите й клепачи отказаха да се подчинят. Стаята потъна в мрак.

— Информацията вече е качена в кората на главния мозък — изрече мъжът, а в гласа му се долавяше смесица от умора и задоволство.

— Чува ли ни сега? — попита жената.

— Може да чува, вижда, възприема и идентифицира повече от четиристотин предмета — отвърна зарадван той. — Ако продължа да пълня мозъка й с информация, само след две седмици ще притежава интелекта и физическите способности на всяко нормално петнайсетгодишно момиче. — Той помисли малко. — Е, добре де, може би ще е малко по-умна, но пак ще е на петнайсет.

— Виктор, това е най-щастливият миг в живота ми — подсмръкна жената. — Просто е съвършена!

— Така е — той също подсмръкна на свой ред. — Принцесата на татко!

И двамата целунаха Франки по челото. От единия се носеше миризма на химически препарати, а другият ухаеше на омайни цветя. Събрани в едно, двата аромата носеха дъх на любов.

Франки отново опита да отвори очи, но този път те едва помръднаха.

— Тя мигна, Виктор! — възкликна жената. — Опитва се да ни види. Франки, аз съм майка ти, Вивека. Виждаш ли ме?

— Не може да те види.

При тези думи тялото на Франки се изопна. Та как би могъл друг наместо нея да решава какво може и какво не? В това нямаше никаква логика.

— Защо да не може? — попита майка й, сякаш от името и на двете.

— Батерията й е паднала почти докрай. Трябва да се зареди.

— Ами зареди я тогава!

„Точно така, зареди я! Зареди я! Зареди я!“

Франки изгаряше от нетърпение да види тези четиристотин предмета. Жадуваше да опознае лицата на родителите си, докато те разкриваха пред нея с топлите си гласове всеки един от тези предмети. Искаше да стане на крака и да види света, на който само преди миг бе дошла. Но не можеше дори да помръдне.

— Не мога да я заредя, преди болтовете й да са се наместили — обясни баща й.

Вивека заплака, а в сподавените й ридания нямаше и помен от предишната радост.

— Спокойно, скъпа — рече Виктор нежно. — Само след няколко часа ще може да стои напълно изправена.

— Не заради това плача — Вивека пое дълбоко дъх.

— Какво тогава?

— Толкова е красива и способна, и… — тя изхлипа за сетен път. — Сърцето ми се къса, че ще трябва да живее… знаеш какво искам да кажа… като нас.

— Че на нас какво ни е? — но нещо в гласа му издаде, че и той самият добре разбираше какво.

— Шегуваш се, нали? — изкикоти се тя.

— Вив, нещата все някога ще се променят. Ще дойдат нови времена. Ще видиш.

— Кой ще ги промени? Кога?

— Знам ли. Някой… все някога.

— Е, остава ни да се надяваме, че ще доживеем да видим промяната — въздъхна тя.

— Несъмнено — увери я Виктор. — Семейство Щайн са дълголетници.

Вивека се изкиска тихо.

Франки отчаяно жадуваше да научи какво трябваше да им се промени на времената. Но бе немислимо да попита, тъй като батерията й се изтощи напълно. Завладя я усещането за лекота и тежест едновременно и Франки се понесе надолу, потъвайки в мрак, докато гласовете около нея съвсем избледняха, а споменът за разговора им и миризмата на цветя и препарати, която родителите й излъчваха, се стопи съвсем.

Франки имаше сили единствено да се надява, че докато се събуди, онова нещо, което Вивека мечтаеше да доживее да види, ще се е осъществило. Ако ли не, молеше се да има силите да сбъдне мечтата на майка си.

Първа глава

Възхитителна промяна

Четиринайсетчасовото пътуване от Бевърли Хилс, Калифорния, до Салем, щата Орегон, за миг се бе превърнало в истинско затворническо изтезание за съвестта на Мелъди Карвър. Острото й чувство на вина не отслабна дори за миг през всичките хиляда и четиристотин километра, които деляха двата щата, и единственото й спасение бе да се преструва на заспала.

Читать дальше

Похожие книги на «Монстър Хай»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Монстър Хай» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Александра Потър: Отпусни му края
Отпусни му края
Александра Потър
Брена Йованоф: Подмененият
Подмененият
Брена Йованоф
Уилям Уортън: Франки Фърбо
Франки Фърбо
Уилям Уортън
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Лийси Харисън
Отзывы о книге «Монстър Хай»

Обсуждение, отзывы о книге «Монстър Хай» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.