Лийси Харисън: Има ли вълк, има и начин

Здесь есть возможность читать онлайн «Лийси Харисън: Има ли вълк, има и начин» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-27-0874-2, издательство: Егмонт, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Лийси Харисън Има ли вълк, има и начин
 • Название:
  Има ли вълк, има и начин
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-0874-2
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Има ли вълк, има и начин: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Има ли вълк, има и начин»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Могат ли чудовищата да отвърнат на удара на нормитата? Клаудин Улф: — Нова лъскава дизайнерска рокля; — Цяла глутница братя и нито едно гадже за рождения й ден; — Лилава рокля и златни боти от агнешка кожа;   Неизменно в сянката на шестимата си братя и красивите си приятелки, Клаудин планира да покаже на какво е способна на предстоящото парти за шестнайсетия й рожден ден. И точно тогава видеото на „Чудовището от нашата улица“ се разпространява като вирус навсякъде и семейство Улф трябва да бяга в гората. Клаудин умира от скука в семейната странноприемница в компания на досадните си братя, докато Лала не й идва на гости. Възможно ли е всичко да завърши с флирт между вампира и Клод?  В третата книга от поредицата Monster High чудовищата провеждат борба за правата си. А ти ще ги подкрепиш ли?

Лийси Харисън: другие книги автора


Кто написал Има ли вълк, има и начин? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Има ли вълк, има и начин — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Има ли вълк, има и начин», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Лийси Харисън

Има ли вълк, има и начин

(книга 3 от "Монстър Хай")

На Синди Ледерман, Гарет Сандер, Ерик Харди и останалите стряскащо креативни членове на отбор Monster High. Вие слагате „О!“-то в нокти1.

Първа глава

Вълчицата с агнешките боти

Оставаха няколко седмици, преди луната, изящно извита като рог, да се изпълни докрай. Времето да се крие не бе дошло. Трансформацията не бе започнала. Причината да бяга не бяха нито ежемесечната битка с бързо никнещите косми, нито вълчият й апетит, нито крайната й избухливост. При все това Клаудин тичаше с все сила през тъмната клисура.

— По-бавно! — излая тя на петте атлетични момчета, оформили защитен кръг около нея, докато самите те, останали без дъх, летяха през гората. С неуморна решителност калните им обувки тежко кънтяха по осеяната със сухи клонки земя. Един през друг те се надпреварваха да се заричат и обещават, че ще защитават Клаудин с цената на живота си. Всичко щеше да е много мило, дори романтично, ако се състезаваха за ръката й. Но нали й бяха братя, цялата работа бе всъщност ужасно досадна.

— Краката ми са смазани! — изпъшка тя задъхано.

Холдон, известен още като Дон, най-големият от тризнаците с цели шейсет и осем секунди, погледна през рамо и закова оранжево-кафявия си поглед върху островърхите златни боти на Клаудин.

— И аз щях да съм смазан, ако ме беше натикала в тези обувки. — Извърна глава напред. — Обущарят май е оставил място само за единия ти пръст.

Хауи, средният от тризнаците, се захили. Ако с тях беше и най-малката от тризнаците, Хаулин, или накратко Лина, веднага щеше да забележи обидата в думите на Дон и на свой ред да ужили Клаудин. Самата Лина, чието име неслучайно се римуваше със злина, си имаше своите смазващи проблеми в изправителния дом. Ако пришките по краката измъчваха Клаудин, то страданията на сестра й идваха от сержанта на новобранците, писъка на свирката в пет сутринта и груповите сесии за управление на гнева… Мисълта за едногодишната присъда на лудата й сестра успокои Клаудин.

— Обувките ми не са от обущар, а от L.A.M.B.2! — От устата на Клаудин се разхвърчаха пръски. — И са от агнешка3 кожа!

— Беееее! Затова ли тичаш толкова бавно? — пошегува се отзад Клонор. Прякорът му беше Нино, понеже беше непостоянен като Ел Ниньо4.

Братята Уф се засмяха.

Клаудин искаше да го попита какво беше неговото извинение да тича бавно, но вече знаеше. Чувствителните й вълчи уши долавяха гневните думи, които Нино мърмореше под нос всеки път, щом се удареше в някой клон.

След като бе навършил тринайсет, козината на най-малкия й брат бе започнала да расте доста бързо. Рошавите му вежди, бакенбардите и сплъстеният бретон се полюшваха пред очите му като морски водорасли. Малко гел или обикновена фиба за коса щяха да оправят положението, но Нино отказваше и двете. Цял живот бе чакал козината му да порасне като на голям мъж и нямаше намерение да позволи на няколко удара в лицето да го уплашат.

— Олеле! — изскимтя Клаудин. Една от пришките на петата й се пукна и тя намали спринта до галоп.

„Дали кръвта ще се измие лесно от кожата? Да беше тук Лала. Тя щеше да знае!“ Но приятелките й не бяха тук. И точно там бе проблемът… или един от проблемите.

— Хайде, Клаудин, движи се — подкани я Тъпс и я повлече напред за ръката. Листата и дългите сенки се смесваха в тъмнината. — Почти стигнахме.

— Това е глупаво! — Тя тичаше, накуцвайки, повдигнала с ръка лилавата си рокля. — Дори не знаем дали ни преследват и…

— Не, глупаво е да тичаш с агнешки ботушки — рязко я прекъсна той. — Очевидно са ги правили за копита, а не за пръсти.

Момчетата завиха от смях. Клаудин също щеше да се засмее, ако болката в краката й не пулсираше в техно ритъм. Вместо това използва глупавото подмятане на Тъпс като претекст да спре и да се втренчи в него.

Тъпс, чието истинско име бе Хаулмилтън, бе заслужил прякора си заради тъпоумните си коментари. Но липсата на интелект той компенсираше с бързината си, от която ченетата на всички падаха и която биеше всички рекорди: петдесет и пет километра в час. Всичко, което се искаше от него, за да остане в училищния отбор по лека атлетика, а и да запази статута си на звезда, бе да изкарва кръгли тройки. Той успяваше и така се превръщаше едновременно в най-бързият и най-бавен член на семейството.

Читать дальше

Похожие книги на «Има ли вълк, има и начин»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Има ли вълк, има и начин» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Лийси Харисън: Монстър Хай
Монстър Хай
Лийси Харисън
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Лийси Харисън
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Братя Грим
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Братя Грим
Отзывы о книге «Има ли вълк, има и начин»

Обсуждение, отзывы о книге «Има ли вълк, има и начин» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.