Лийси Харисън: По-неживи от всякога

Здесь есть возможность читать онлайн «Лийси Харисън: По-неживи от всякога» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2013, ISBN: 978-954-27-0963-3, издательство: Егмонт, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
 • Название:
  По-неживи от всякога
 • Автор:
 • Издательство:
  Егмонт
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2013
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-27-0963-3
 • Рейтинг книги:
  5 / 5
 • Ваша оценка:
  • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

По-неживи от всякога: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «По-неживи от всякога»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Достатъчно РАД ли си за „Монстър Хай“? Лала: — Вегетарианка по душа и сърце (въпреки че от отдавна не бие); — Не може да се види в огледалото и е принудена да ходи на училище, без да знае дали дрехите, които е облякла, подхождат на грима и прическата й. Е, след 1599 години практика нещата са мааалко отработени; — Розовото е запазената й марка; Чудовищата са свободни и Лала показва зъбите си с гордост. Но не щеш ли на прага й се появява татко Дракула и нещата поемат по доста призрачна пътека. Господин Ди счита, че РАД трябва да имат свое собствено училище, но Лала не е готова да се откаже от трудно спечелените от нея и приятелите й нови права. Когато чува за чудовищно яко ново състезание, което може да донесе на спечелилото училище национална рекламна кампания, решава да забие зъби в това предизвикателство. Лала е решена на всяка цена да спаси Монстър Хай… но има голяма вероятност да умре — отново, докато се опитва.

Лийси Харисън: другие книги автора


Кто написал По-неживи от всякога? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

По-неживи от всякога — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «По-неживи от всякога», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Лийси Харисън

По-неживи от всякога

(книга 4 от "Монстър Хай")

На Хали Джоунс — най-призрачната от всички.Специално merci beaucoup на Ингрид Валон, чудесен приятел и — francaise коректор.

J’adore.

(Ингрид, имам ли правописни грешки?)

Пролог

Ставаме видими

Невидимият чаровник си беше намерил приятелка. Тя беше духовита и ухаеше на люляк. Обичаше да слуша групи на живо и да разказва горещите новини на зажаднелите за клюки ученици. Двамата се държаха за ръце. Шегите му я разсмиваха. Нещата започваха да стават сериозни.

Беше време Били да се облече.

— Готви се от кръгла нула да станеш акула — рече Франки и задържа вратата на магазина.

— Ръцете ме сърбят — нетърпелив, Били прекрачи прага с широка усмивка. Вътре бе прохладно заради климатика. В края на зимата навсякъде имаше намаления. Високите цени вече не бяха извинение да ходи гол. Бе готов да надене чифт панталони, да облече риза и да се покаже пред света.

— Я виж — рече Франки и посочи отражението в огледалото с дървена рамка. Едно зелено момиче с черна коса на бели кичури, джинсов минижуп и кариран чорапогащник стоеше до чифт стари обувки и слънчеви очила, които се рееха във въздуха. Двамата се засмяха.

Ако това беше романтична комедия, сцената щеше да е ключова. Публиката щеше да реши, че вместо с момичето с люляковия парфюм Били трябва да се събере с Франки. Щяха да са видели как двамата се смеят във влака от Салем към Портланд, да са чули как дори непознати казват, че са родени един за друг и да се дивят колко свободно се държат, когато са заедно. Всеки от зрителите би мечтал до него да седи точно такъв човек.

Но това не беше кино. Това бе истинският живот. И за първи път историята на Били Фадин бе по-приказна и от холивудски филм.

Те оглеждаха дрехите по закачалките, без да забелязват учудените погледи на клиентите в магазина. Понесени в сапунения мехур на шегите и смеха, двамата не видяха как една майка придърпа близначките си до себе си.

— Добър ден — каза една блондинка с калифорнийски акцент, облечена с черна рокля на воали и яркосиньо горнище с качулка. Тя погледна през рамо към момичето на касата, като че ли я предизвикваше. — Да ви помогна ли да си намерите точния размер? — А сетне малко по-високо: — А също и тялото?

Момичето на касата удари по плота и избухна в смях. Били сви юмруци. Франки го беше предупредила. Трябваше да минат седмици, преди продавачите в Салем да започнат да се отнасят с нея като с норми. Сега вече тя бе важна клечка. Но положението й на ВИП с високо напрежение не дойде след едно ходене до магазина. Трябваше време и доверие. А и сега бяха стъпили на нов пазар в Портланд. И така, Били прехапа устни и остави Франки да говори вместо него.

— Ще сме ви благодарни за помощта — рече тя и уви косата си на възел. „Как успяват тези момичета?“, почуди се Били. Болтовете на Франки проблясваха дръзко. — Приятелят ми трябва да си попълни гардероба.

— Вие май не сте тукашни — отбеляза момичето и намигна многозначително.

— От Салем сме — призна Франки.

— И аз така си помислих. Чух за вас — рече и огледа болтовете на Франки. После посегна към тях. — Това…?

Франки я цапна през ръката.

— Не пипай. Живи са.

Момичето се изчерви.

— Извинявай.

— Няма нищо — Франки се усмихна. — Вие само уредете Били с хубави дрехи и аз ще ви изпратя няколко болта, които се залепват на врата, от лабораторията на баща ми. В родния ми град пращам такива на всичките си приятели от моловете.

— Наистина ли?

Франки кимна.

— Фантастично. Аз съм Есен. Моля, настанете се на някое от канапетата и аз ще ви покажа някои комбинации.

Франки тръгна и Били я последва. Но за разлика отпреди той вече не подскачаше след нея като кутренце, натъжено, защото тя е влюбена в Брет Рединг. Днес той пристъпваше по-скоро като весело пони, горд, че бе изключение от холивудското правило — имаше си мегаватово привлекателна приятелка и не бе нужно да се бори с желанието си да я целуне. Можеше даже да я остави да излиза с нейния приятел норми, без да му се ще да го удуши. Толкова уравновесен се чувстваше.

Читать дальше

Похожие книги на «По-неживи от всякога»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «По-неживи от всякога» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Неустановленный автор
Бека Фицпатрик: Ш-ш-шт
Ш-ш-шт
Бека Фицпатрик
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Неизвестный Автор
Лийси Харисън: Монстър Хай
Монстър Хай
Лийси Харисън
Отзывы о книге «По-неживи от всякога»

Обсуждение, отзывы о книге «По-неживи от всякога» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.