Рансъм Ригс: Приказки за чудатите

Здесь есть возможность читать онлайн «Рансъм Ригс: Приказки за чудатите» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: София, год выпуска: 2017, ISBN: 978-954-655-775-9, издательство: Бард, категория: Фэнтези / на болгарском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Рансъм Ригс Приказки за чудатите
 • Название:
  Приказки за чудатите
 • Автор:
 • Издательство:
  Бард
 • Жанр:
  Фэнтези / на болгарском языке
 • Год:
  2017
 • Город:
  София
 • Язык:
  Болгарский
 • ISBN:
  978-954-655-775-9
 • Рейтинг книги:
  4 / 5
 • Ваша оценка:
  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Избранное:
  Добавить книгу в закладки

Приказки за чудатите: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Приказки за чудатите»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Преди мис Перигрин да им даде дом, историята на чудатите била записана в приказките… „Приказки за чудатите“ разкриват тайни за света на чудатите – представени за първи път от Рансъм Ригс в известната му поредица „Домът на мис Перигрин за чудати деца“. В този чудесен сборник от приказни истории Рансъм Ригс ви кани да откриете тайните легенди на чудатия свят. Принцеса с раздвоен език, първата имбрин и нейната нелека участ, момиче, което говори с призраци, и заможни канибали, прехранващи се със захвърлените крайници на други чудати… Това са само някои от героите, чиито истории ще ви запленят, събрани и коментирани от Милърд Нълингс, един от най-прочутите чудати учени и книжовници. Богато илюстрирана от световноизвестния художник Ендрю Дейвидсън, тази завладяваща, пищна и наистина чудата антология е великолепен подарък за всички фенове – и за всички любители на разказваческото изкуство.

Рансъм Ригс: другие книги автора


Кто написал Приказки за чудатите? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Приказки за чудатите — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Приказки за чудатите», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Рансъм Ригс

Приказки за чудатите

На Алма Лефей Перигрин, която ме научи

да обичам приказки

М. Н.

Homo sum: humani nil a me alienum puto.

Terence1

Скъпи читателю,

Книгата, която държиш в ръцете си, е предназначена само за чудати. Ако по някаква причина не принадлежиш към редовете на паранормалните — с други думи, не ти се е случвало да се рееш над леглото си посред нощ, защото си забравил да се завържеш за матрака, ако от дланите ти не бликат пламъци в неподходящ момент или ако не дъвчеш храната с уста, примлясваща на тила, — тогава бъди добър незабавно да върнеш тази книга там, откъдето си я взел, и да забравиш за случилото се. Сигурен съм, че ще сметнеш историите, които се съдържат вътре, за странни, потискащи и безкрайно далеч от това, което обичайно харесваш. А и те не са твоя работа.

С цялото си чудато уважение,

Издателят, „Синдригаст Пъбликейшънс“

Предисловие

Ако си от вида на чудатите — и ако вече си стигнал дотук, в което искрено се надявам, — тогава тази книга едва ли се нуждае от встъпление. Тези истории са неразделна част от твоето израстване и вероятно си ги слушал и повтарял толкова много пъти, че можеш да ги изрецитираш по памет. Но ако си сред онези лишени от късмет същества, които едва наскоро са открили своите чудати способности или са израсли в среда, където чудатата литература не е достъпна, предлагам това кратко пояснение.


„Приказки за чудатите“ е сборник от най-обичаните фолклорни творби. Предавани от поколение на поколение от незапомнени времена, всяко сказание е донякъде истинска история, донякъде легенда, както и поучителен урок за младите чудати. Тези предания идват от различни краища на света, едни като устни разкази, други в писмен вариант, и несъмнено през годините са претърпели немалко промени. Оцелели са до наши дни, защото са били ценени заради ползата, която носят, но и заради нещо повече. Те са преносители на тайно познание. Сред страниците им се спотайват местонахождения на скрити примки, криптирани са самоличностите на важни чудати, има и друга информация, помагаща на чудатите да оцелеят в един враждебен свят. Казвам ви го от личен опит, защото тъкмо благодарение на „Приказките“ пиша сега тези думи. Те спасиха не само моя живот, но и този на моите приятели и на нашата любима имбрин. Аз, Милърд Нълингс, съм живото доказателство за ползата от тези истории, макар да са били написани преди много-много години.

Ето защо се посветих на тяхното съхраняване и разпространение и се заех със задачата да превърна във факт това специално издание, което озаглавих „Приказки за чудатите“. Задача, която без никакво съмнение бе колкото изтощителна, толкова и незадоволителна — изданието, с което аз израснах, бе от три дебели тома с тегло, надхвърлящо това на любимата ми приятелка Бронуин, — докато разказите, които се съдържат тук, са моята любима подборка и аз си позволих да добавя към тях собствените си исторически коментари и разсъждения, за да могат чудатите от целия свят да почерпят от натрупаната от мен мъдрост. Освен това се надявам, че настоящото издание, което е далеч по-компактно от предходните, ще бъде подходящ спътник при всички ваши пътувания и приключения, и може да се окаже също толкова полезно за вас, колкото беше за мен.

Така че, наслаждавайте се на „Приказките“ — в идеалния вариант край пукащ огън, в някоя студена нощ, с похъркваща в нозете ви страхомечка, — но не забравяйте никога за характера на тези сказания и ако ги четете на глас (което горещо препоръчвам), убедете се, че слушателите ви са чудати.

Милърд Нълингс, ескуайър, доктор на науките, бакалавър по медицина, а също редактор и автор на коментарите към това издание


Прекрасните канибали

Чудатите от селцето на име Торино мочуре живеели твърде скромно. Те били фермери и макар да не притежавали хубави вещи, а паянтовите им къщурки да били вдигнати от тръстика, били здрави и жизнерадостни и не ламтели за много.

Градините им осигурявали изобилна прехрана и те намирали скромните си домове за разкошни, защото времето в Торино мочуре не било от най-неприятните, а селяците били толкова погълнати от работата си, че мнозина след един ден, прекаран в ровене из тресавищата, имали силици колкото да се проснат вътре и да се оставят на шумовете от мочурището да ги приспят.

Читать дальше

Похожие книги на «Приказки за чудатите»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Приказки за чудатите» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


Отзывы о книге «Приказки за чудатите»

Обсуждение, отзывы о книге «Приказки за чудатите» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.